Czym jest zawezwanie do próby ugodowej i jak mo?e pomóc d?u?nikowi?

Zawezwanie do próby ugodowej nie jest do?? cz?sto stosowanym rozwi?zaniem prawnym, je?li chodzi o dochodzenie roszcze?. Niepewno?? powodzenia, a tak?e mo?liwe przed?u?enie procedury windykacji d?ugu prowadz? do tego, ?e wi?ksza cz??? wierzycieli decyduje si? na szybkie z?o?enie pozwu cywilnego, maj?cego prowadzi? do bardziej skutecznej egzekucji komorniczej. Jakkolwiek nie jest to praktyka ca?kiem zaniechana i mo?e znale?? zastosowanie w przypadku prób dogadania si? z d?u?nikiem, je?li ten nie sp?aca po?yczki. Mo?e to stanowi? równie? wyj?cie z sytuacji w roszczeniach dotycz?cych po?yczek prywatnych.

Zawezwanie do próby ugodowej – o co w tym chodzi?

Zawezwanie do próby ugodowej jest jednym z trybów post?powania s?dowego, tyle ?e docelowo ma prowadzi? do ugody, a nie do wyroku. S? to wi?c dzia?ania polubowne. Dla wielu wierzycieli jest to ostatni z repertuaru ?rodków pojednawczych, który mo?e zastosowa? w dochodzeniu nale?no?ci wynikaj?cych z roszcze? cywilnych (tak pieni??nych, jak i rzeczowych) i mo?e zosta? wykorzystany przez przedsi?biorców i osoby prywatne.

Jak ju? wspomnieli?my wcze?niej, zawezwanie do próby ugodowej jest rzadko stosowane w windykacji d?ugu wynikaj?cego z chwilówki lub innej po?yczki pozabankowej. W takich sytuacjach wierzyciel zwykle stoi na wygranej pozycji – d?ugi s? zasadne i naliczone legalnie, wi?c d?u?nik nie ma mo?liwo?ci unikni?cia sp?aty i przedstawienia dowodów, które przekona?yby s?d o tym, i? nie ma konieczno?ci sp?aty roszczenia. Jedynym powodem, dla którego taki wierzyciel mo?e si? wzbrania? przed rozpraw? s?dow?, jest d?ugi czas oczekiwania na sp?at?. Ale s?dowy tryb pojednawczy równie? tego czasu mo?e wymaga?, wi?c nie b?dzie to rozwi?zanie ca?kiem korzystne dla wierzyciela, a zamiast tego preferowan? form? ugody jest ugoda pozas?dowa.

S?dowa próba ugodowa b?dzie bardziej przydatna wierzycielom, którzy udzielili po?yczki prywatnej znajomym czy rodzinie. Tacy wierzyciele cz?sto kieruj? si? sympatiami, wzgl?dem na wi?zy rodzinne lub konwenanse, a wniesienie powództwa cywilnego jest dla nich ostateczno?ci?. Czasami te? nie mog? zgromadzi? wszystkich dokumentów potwierdzaj?cych ich roszczenie – w takim wypadku b?d? preferowali pokojowe rozwi?zanie konfliktu, nawet w celu wywarcia psychologicznego nacisku na d?u?nika.

Jak wygl?da post?powanie s?dowe?

Zawezwanie ugodowe mo?e nast?pi? na podstawie wniosku wierzyciela z?o?onego w odpowiadaj?cym mu terytorialnie s?dzie rejonowym (lub s?dzie wskazanym jako w?a?ciwym w umowie po?yczkowej). Wniosek taki podlega op?acie, ale jest ona sta?a i niewielka – wynosi 40 z?otych. Czas oczekiwania na posiedzenie s?dowe jest ró?ny i zale?y od liczby spraw, którym zajmuje si? s?d – mo?e to by? nawet kilka miesi?cy, cho? zazwyczaj zamyka si? w kilku tygodniach.

S?d pe?ni funkcj? wy??cznie organu pomocniczego i mediacyjnego (cho? ma prawo do obci??enia kosztami której? ze stron). Co wa?ne, podczas posiedzenia w sprawie próby ugodowej nie mo?e doj?? do wyroku, a s?d nie mo?e narzuci? ?adnej ze stron jakiegokolwiek rozwi?zania, ani nawet sugerowa?, jak mia?oby ono wygl?da?. Kluczow? rol? odgrywa tutaj wspólna wola obu stron, aczkolwiek nie mo?e ona sta? w sprzeczno?ci z przepisami prawa – w takim przypadku s?d mo?e interweniowa? i nie dopu?ci? do ugody. Je?eli jednak ugoda zostanie zawarta i podpisana przez wierzyciela i d?u?nika, istnieje mo?liwo??, by nada? jej klauzul? wykonalno?ci i na jej podstawie wszcz?? post?powanie egzekucyjne w takim samym wymiarze, jak na podstawie wyroku.

Zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia

Ka?da czynno??, która w jasny i wyra?ny (nigdy domniemany!) sposób zmierza do tego, by odzyska? d?ug, przerywa bieg przedawnienia – bez znaczenia, czy b?dzie to potwierdzony monit, czy post?powanie przed s?dem. Ta zasada b?dzie tyczy? si? równie? zawezwania do próby ugodowej, aczkolwiek nie stanie si? tak w ka?dym przypadku.

Wniosek sk?adany do s?du rejonowego o zawezwanie do próby ugodowej powinien by? zgodny z normami, pod rygorem jego niewa?no?ci i odmowy wszcz?cia post?powania s?dowego. Przede wszystkim, musi precyzyjnie wskazywa? charakter roszczenia, jego wysoko?? oraz stosunek prawny, z którego to roszczenie wynika. Je?li wierzyciel nieprawid?owo okre?li? kwot? roszczenia, b?d? nie potrafi wyt?umaczy?, z czego takie, a nie inne kwoty wynikaj? lub nie okre?li, na jakiej podstawie powsta? d?ug (nie przedstawi tym samym umowy po?yczkowej) to bieg przedawnienia nie zostanie przerwany.

Pami?tajmy, ?e przedawnienie wynosi obecnie 3 lata dla roszcze? czasowych oraz 10 lat dla roszcze? wynikaj?cych z umowy zawartej na czas nieokre?lony, a ka?de dzia?anie podj?te w tym okresie przez jedn? lub drug? stron? ten bieg przerwie. W praktyce s? wi?c ma?e szanse na to, by dosz?o ono do skutku, szczególnie w przypadku niesp?aconej po?yczki.

Dlaczego warto zawrze? umow? z wierzycielem?

Zawezwanie do próby ugodowej jest ostateczno?ci?, dodatkowo potwierdzona majestatem i autorytetem s?du, dlatego mo?na si? spodziewa? tego, ?e wierzyciel b?dzie dochodzi? swoich roszcze? w sposób bardziej zdecydowany, ani?eli uczyni?by to podczas ugody pozas?dowej. Dalej jednak mo?na liczy? na ust?pstwa, które w przypadku rozprawy z powództwa cywilnego nie by?yby mo?liwe, a d?u?nik mo?e proponowa? ró?ne, korzystne z jego punktu widzenia, mo?liwo?ci rozwi?zania sporu. Mo?e zaproponowa? np. roz?o?enie d?ugu na raty czy umorzenie cz??ci odsetek. Co wa?ne – ma prawo g?osu i prawo do bycia wys?uchanym.