Kto musi sp?aci? po?yczk? po rozwodzie?

Nie tylko sam rozwód, ale i podzia? maj?tku to stresuj?ce wydarzenia mog?ce zawa?y? na finansowym losie obojga by?ych ma??onków, tym bardziej, je?eli jeszcze w trakcie ma??e?stwa oboje lub jedno z nich zaci?gn??o zobowi?zanie finansowe. Niesp?acona po?yczka lub kredyt nie mog? zosta? w takiej sytuacji pozostawione same sobie. Pytaniem istotnym jest wi?c to, na kogo spada odpowiedzialno?? za sp?at? zobowi?zania po rozwodzie?

Chwilówki nie s? problemem na wypadek rozwodu

Decyduj?c si? wzi?? po?yczk? we dwoje, najcz??ciej liczy si? na to, ?e druga wyp?ata podniesie zdolno?? kredytow?, wi?c ?atwiej b?dzie mo?na uzyska? takie zobowi?zanie. O ile jest to rozwi?zanie popularne w przypadku kredytów bankowych, nie jest to mo?liwe w przypadku po?yczki online. Uproszczone procedury, zaci?gni?cie po?yczki ca?kowicie internetowo oraz wydanie decyzji po?yczkowej nawet w 15 minut nie mo?e uwzgl?dnia? równie? drugiego po?yczkobiorcy. W przeciwnym razie szybkie po?yczki nie by?yby ju? takie szybkie, a i ci??ko by?oby je nazwa? po?yczkami bez formalno?ci.

Dodatkowy problem mo?e sprawia? tak?e dokonanie weryfikacji to?samo?ci za pomoc? przelewu weryfikacyjnego lub szybkiej aplikacji weryfikacyjnej. To równie? zaj??oby sporo czasu, a nawet by?oby niemo?liwe logistycznie – istnia?oby prawdopodobie?stwo tego, ?e po?yczkobiorca mo?e dysponowa? danymi bankowymi ?ony lub m??a i u?ywa? ich bez zgody. Z tego powodu nale?y tak?e do zaci?gni?cia po?yczki online u?y? wy??cznie swojego osobistego i indywidualnego konta. Z jednej strony chroni to drugiego ma??onka przed odpowiedzialno?ci? za cudze zobowi?zania, a z drugiej – po?yczkodawca nie ma problemu z okre?leniem, od kogo dochodzi? nale?no?ci.

Sytuacja ta jest wi?c niezmienna, niezale?nie od zmian w stanie cywilnym po?yczkobiorcy. Bez znaczenia jest, czy b?dzie to rozwód, separacja czy po prostu zniesienie wspólno?ci maj?tkowej – nie trzeba si? martwi? tym, ?e zostanie si? zmuszonym do sp?aty chwilówki zaci?gni?tej przez kogo? innego.

Co w przypadku kredytu bankowego?

Je?li dane obojga ma??onków widniej? na umowie kredytowej, to przyjmuje si?, i? s? oni wspólnie odpowiedzialni za sp?at? kredytu. Dla wierzyciela nie jest bowiem wa?ne, kto rzeczywi?cie sp?aca zobowi?zanie, o ile jest to jeden z kredytobiorców i robi to na czas. Je?eli którekolwiek z ma??onków zapomni sp?aci? – oboje w równym stopniu zostan? poci?gni?ci do odpowiedzialno?ci.

Jak b?dzie w przypadku rozwodu? Je?li ma??onkowie decyduj? si? na rozwód, musz? liczy? si? z tym, ?e kredyt zwykle nie jest przedmiotem post?powania w sprawie podzia?u maj?tku. W gruncie rzeczy nie jest to w?asno??, a wi?c i zwykle nie b?dzie on dzielony. Co prawda, s?d mo?e wskaza?, która strona musi sp?aci? zobowi?zanie, lub ustali? kto, w jakiej wysoko?ci za nie odpowiada, ale z du?ym prawdopodobie?stwem kredytodawca nie b?dzie si? tym kierowa?. Ma??onkowie musz? wi?c mi?dzy sob? dogada? si? co do sp?aty. Mo?e by? to jednak do?? ryzykowne, gdy? je?li z jakiego? powodu by?y ma??onek przestanie sp?aca?, konsekwencje poniesie tak?e druga osoba, nawet je?li kredyt w ?aden sposób jej si? nie przys?u?y? i nie skorzysta?a ona z pieni?dzy.

Z powy?szego wzgl?du warto postara? si? o przeniesienie kredytu na jednego ze wspó?ma??onków. Kwestie formalne s? w tym wypadku bardzo proste – wystarczy uda? si? w tym celu do banku i podpisa? aneks do umowy ustanawiaj?cy jednego kredytobiorc?. Jakkolwiek mo?e si? zdarzy? tak, ?e bank tego odmówi z powodu nieodpowiedniej zdolno?ci kredytowej tylko jednej osoby. Uzna wtedy, ?e w takim wypadku istnieje spore prawdopodobie?stwo tego, ?e kredyt nie zostanie sp?acony.

Kredytu nie trzeba zaci?ga? wspólnie!

Nie ka?de zobowi?zanie wymaga dwóch kredytobiorców lub chocia?by zgody wspó?ma??onka. Nic nie stoi na przeszkodzie, by kredyt konsumencki zosta? udzielony tylko jednej osobie i jest to kwestia indywidualna do rozstrzygni?cia pomi?dzy samymi ma??onkami. W?a?ciwy kredytobiorca musi jednak pami?ta? o tym, i? zaci?gaj?c kredyt pojedynczo, do zdolno?ci kredytowej zostan? wliczone tylko jego zarobki, które mog? by? albo niewystarczaj?ce na uzyskanie finansowania, albo nie pozwoli? mu na otrzymanie kredytu w po??danej kwocie. Je?li jednak taki kredyt uzyska, odpowiedzialno?? za jego sp?at? (oraz konsekwencje za jej brak) spadn? tylko na niego. W przypadku braku sp?aty, wierzyciel podejmie dzia?ania tylko wobec tej osoby, ale je?li do akcji wkroczy komornik, b?dzie on móg? dokona? zaj?cia na maj?tku wspólnym, o ile kredyt zosta? przeznaczony na wspólne potrzeby gospodarstwa domowego. W przypadku rozwodu rzecz jasna taka okoliczno?? nie zachodzi i kredyt b?dzie musia? sp?aci? ten, kto go zaci?gn??.

Roszczenia regresowe – sposób na unikni?cie niezawinionego d?ugu

Je?li s?d podczas rozprawy o podzia? maj?tku wska?e, kto odpowiada za sp?at? zobowi?zania, a wierzyciel wyegzekwuje sp?at? d?ugu równie? od drugiego by?ego ma??onka, ten ma prawo domaga? si? zwrotu poniesionych kosztów w ramach tzw. roszczenia regresowego. W tym celu trzeba jednak wytoczy? powództwo cywilne w ci?gu 10 lat, gdy? po tym czasie nast?puje przedawnienie d?ugu.

Post?powanie s?dowe w tej materii jest jednak czasoch?onne i ?mudne. By?y ma??onek obarczony konieczno?ci? sp?aty zobowi?zania musi bowiem wykaza?, ?e nie korzysta? z pieni?dzy kredytowych i zosta?y one wydane tylko na potrzeby drugiej strony. Mo?e mie? wi?c trudno?ci w zgromadzeniu odpowiednich dowodów, przez co sprawa pozostanie nierozwi?zana. Lepszym wyj?ciem b?dzie wi?c od?o?enie emocji na bok i ch?odne podej?cie do kwestii finansowych – nierozstrzygni?te d?ugi z pewno?ci? nie poprawi? sytuacji.