Porozumienie na sp?at? regularn? – czym jest?

D?ug, nawet najmniejszy, nie jest sytuacj? komfortow?. Wi?kszo?? osób borykaj?cych si? z d?ugami chcia?aby je jak najszybciej sp?aci? i pozby? si? ci??aru finansowego i psychicznego. Nie zawsze jednak jest to mo?liwe i bynajmniej nie wynika to ze z?ej woli lub ch?ci ucieczki od odpowiedzialno?ci, a z trudnej sytuacji finansowej i niemo?liwo?ci sp?acenia ca?ej kwoty zobowi?zania w wyznaczonym przez wierzyciela czasie. Z pomoc? mo?e przyj?? tak zwane porozumienie na sp?at? regularn? zawarte z wierzycielem.

Czym jest porozumienie na sp?at? regularn??

Porozumienie na sp?at? regularn? najcz??ciej bywa nazywane po prostu ugod? z wierzycielem. Ugoda ta polega na zawarciu pewnego kompromisu i wypracowania ust?pstw, na które pójd? obie strony sporu finansowego. Zazwyczaj zawierane jest w trakcie negocjacji, rzadziej na podstawie akceptacji propozycji wierzyciela przez d?u?nika. Jego celem jest przede wszystkim polubowne rozwi?zanie sporu i unikni?cie d?ugotrwa?ego i ?mudnego dochodzenia nale?no?ci na drodze s?dowej.

Czemu s?u?y? ma takie porozumienie? Jak sama jego nazwa wskazuje, porozumienie takie daje mo?liwo?ci sp?aty zobowi?zania w ratach, które trzeba b?dzie wp?aca? na konto wierzyciela w regularnych odst?pach czasu. Dok?adny harmonogram sp?aty, ostateczny termin uregulowania zobowi?zania, a tak?e ostateczna wysoko?? d?ugu ustalana jest pomi?dzy stronami na pi?mie. Obie strony zmuszone s? wi?c do jego bezwzgl?dnego przestrzegania. D?u?nik musi terminowo sp?aca? raty zad?u?enia, a wierzyciel nie mo?e ??da? nic innego poza tym, co zosta?o zawarte w ugodzie.

Warto d??y? do ugody?

Oprócz tego, ?e wierzyciel rozbija d?ug na raty, przez co osoba sp?acaj?ca ma mo?liwo?? stopniowego, powolnego oddawania pieni?dzy w wysoko?ci takiej, na jak? mo?e sobie miesi?cznie pozwoli?, mo?e zdarzy? si? równie? tak, ?e wierzyciel zwolni d?u?nika z jakiej? cz??ci d?ugu po wp?aceniu przez niego okre?lonej ilo?ci lat. W pewnym sensie jest wi?c to umorzenie cz??ci zobowi?zania w zamian za deklaracj? jego regularnego uiszczania.

Poza tym podpisanie pisemnej ugody z wierzycielem daje d?u?nikowi mo?liwo?? unikni?cia post?powania s?dowego. To, cho? od?o?y?oby sp?at? d?ugu w czasie, narazi?oby na kolejne koszty, w tym: op?at? s?dow?, op?at? za ustanowienie reprezentacji w s?dzie oraz koszty egzekucji komorniczej.

Z powy?szych wzgl?dów, dla d?u?nika bardzo wa?ne jest to, by w momencie przeterminowania si? po?yczki i powstania d?ugu, nie unika? kontaktu z wierzycielem. Wr?cz przeciwnie – najkorzystniejsze jest jak najszybsze podj?cie dialogu z firm? po?yczkow? lub firm? windykacyjn?, która mo?e dzia?a? na us?ugach wierzyciela lub po prostu odkupi? d?ug i sta? si? nowym wierzycielem. Nieodbieranie telefonów, nieodpowiadanie na mailowe i listowne monity oraz unikanie bezpo?redniego kontaktu z windykatorem terenowym nie jest z punktu widzenia d?u?nika zbyt rozs?dne, a nawet przekre?la szans? na doj?cie do porozumienia lub wynegocjowanie korzystniejszych warunków ugody.

Co powinna zawiera? umowa ugody?

Ugoda jest terminem regulowanym przez Kodeks Cywilny (art.917), a wi?c i jej tekst powinien zawiera? wszystkie elementy wymagane przez prawo i pozwalaj?ce bezb??dnie zidentyfikowa? zarówno strony umowy, jak i jej przedmiot. Nie jest przy tym wymagalna konkretna jej forma, o ile znajda si? w niej nast?puj?ce zapisy dotycz?ce:

D?u?nik powinien zwróci? uwag? szczególnie na ten ostatni punkt. Zaoszcz?dzi mu to problemów w przypadku, gdyby druga strona nie wywi?zywa?a si? z postanowie? ugody. W takim przypadku umowa ugody b?dzie uznana za niewa?n? w ?wietle prawa.

Wa?ne jest tak?e, by d?u?nik sowicie wywi?zywa? si? z porozumienia o sp?at?. Jest to podstawowy warunek mo?liwo?ci uregulowania zobowi?zania w ratach, a tak?e umorzenia cz??ci d?ugu i bez jego spe?nienia, wierzyciel mo?e ??da? sp?aty ca?o?ci d?ugu i naraz.

Porozumienie na sp?at? regularn? niemo?liwe u komornika

W momencie, kiedy dojdzie do egzekucji komorniczej, sytuacja d?u?nika nie pozostawia mu ju? tak du?ego pola manewru. Komornik, jako funkcjonariusz publiczny, nie jest stron? w post?powaniu egzekucyjnym, a jego wykonawc?. Nie mo?e wi?c w imieniu wierzyciela prowadzi? negocjacji z d?u?nikiem, a jedynie dzia?a? na podstawie prawomocnego wyroku s?du. Komornik b?dzie zmierza? do tego, by w sposób dozwolony przez prawo (zaj?cie konta bankowego, wynagrodzenia, nieruchomo?ci lub ruchomo?ci) odzyska? nale?n? kwot? powi?kszon? o koszty.

D?u?nik, który w tym momencie chcia?by roz?o?y? na raty, zmuszony jest wi?c do negocjacji z wierzycielem. Mo?e równie? prosi? go o z?o?enie wniosku o zawieszenie egzekucji komorniczej – ta nast?puje wy??cznie z wniosku wierzyciela lub je?li d?u?nik przedstawi dowód na pi?mie, ?e d?ug ju? sp?aci? albo ?e wierzyciel zawar? z nim nowe porozumienie i udzieli? mu zw?oki.