Gdzie otrzymamy darmowe porady prawne?

Problemy z szybk? po?yczk?? Zna je spora cz??? po?yczkobiorców. Prywatna pomoc prawnika mo?e by? droga, a w przypadku spraw wymagaj?cych wi?cej ni? jednej konsultacji wr?cz drenuj?ca portfel, który w przypadku osób maj?cych problemy ze sp?at? po?yczki nie jest zbyt zasobny. Wysokie ceny oraz ma?a ogólna znajomo?? prawa w?ród spo?ecze?stwa sprawia, ?e cz??? osób z zad?u?eniem próbuje radzi? sobie na w?asn? r?k?. Nies?usznie, bo nawet nie posiadaj?c funduszy, mo?na skorzysta? z profesjonalnego i cz?sto bardzo skutecznego poradnictwa. Gdzie takiego szuka??

Bezp?atna pomoc prawna w ka?dym mie?cie

Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku, w ka?dym mie?cie na prawach powiatu lub gminy zosta?y stworzone centra nieodp?atnej pomocy prawnej. Dy?ury pomocowe prowadzone od stycznia 2016, nadzorowane s? przez adwokatów lub radców prawnych, a w prostszych sprawach – przez aplikantów. Nie powinno wi?c mie? si? w?tpliwo?ci o poziom profesjonalizmu osób pracuj?cych w punktach pomocy prawnej.

Zakres takiej pomocy jest jednak do?? ograniczony. Nade wszystko, dotyczy wy??cznie spraw, które znajduj? si? na etapie przeds?dowym. Nie mog? wi?c skorzysta? z niej ci d?u?nicy, którzy podlegaj? ju? egzekucji komorniczej. Bezp?atn? pomoc? prawn? mog? zosta? obj?te osoby, które nie uko?czy?y jeszcze 26 roku ?ycia lub maj? wi?cej ni? 65 lat. Pomoc ta nie obejmuje tzw. wieku produkcyjnego. Nie jest to dobra wiadomo??, je?li wzi?? pod uwag? fakt, ?e w?a?nie takie osoby stanowi? najliczniejsz? grup? po?yczkobiorców. Z kryterium wiekowego zwolnieni s?:

Pomoc prawna oferowana przez pa?stwo zawiera si? g?ównie w fachowej ocenie faktycznego stanu prawnego osoby zg?aszaj?cej si? po porad? oraz wskazanie jej sposobu rozwi?zania problemu. Oferuje si? tak?e pomoc przy sporz?dzeniu pism wymagaj?cych wiedzy prawniczej z wyj?tkiem pism procesowych. Po?yczkobiorcy mog? wi?c liczy? na pomoc we wniesieniu sprzeciwu wobec nakazu zap?aty lub te? dowiedz? si?, jak post?powa? w przypadku naliczenia im zbyt wysokich kosztów windykacji lub bezprawnych praktyk windykatorów.

Pomog? organizacje non-profit? Poznaj fundacj? Darmowy Prawnik

Na szerszy zakres dzia?alno?ci mog? sobie pozwoli? stowarzyszenia i organizacje po?ytku publicznego i fundacje dzia?aj?ce z subwencji, dotacji oraz darowizn osób prywatnych. Jedn? z takich organizacji jest fundacja Darmowy Prawnik, dzia?aj?ca ju? od 2012 roku. Jej g?ównym polem aktywno?ci jest pomoc osobom zad?u?onym i do?wiadczaj?cym problemów z firmami windykacyjnymi. Pomagaj? przede wszystkim tym, którzy borykaj? si? nieprawnym domaganiem si? sp?aty d?ugu (je?li jest przedawniony), zawy?onymi lub nienale?nymi op?atami windykacyjnymi, a nawet uchybieniami w dzia?alno?ci komorniczej. Zwracaj?c si? do fundacji Darmowy Prawnik, mo?na liczy? na:

Jako ?e jest to organizacja non-profit, nie prowadzi ?adnej dzia?alno?ci nastawionej na zysk, nie jest tak, ?e zwracaj?cy si? do nich d?u?nik mo?e skorzysta? z jednej darmowej porady, a potem jest zobowi?zany lub namawiany do wykupienia ich us?ug. Poza tym bezpo?redni nadzór nad fundacj? sprawuje Minister Sprawiedliwo?ci. Nie ma wi?c obaw o to, ?e jest to organizacja ?eruj?ca na trudnej sytuacji po?yczkobiorców, którzy w obliczu d?ugów s? zdesperowani i wr?cz chorobliwie zmotywowani, by uzyska? jak?kolwiek pomoc, bez wzgl?du na jej konsekwencje.

Sprawd? dy?ury kancelarii w swojej okolicy

Czasami, by otrzyma? pomoc prawn?, nie trzeba daleko szuka? – wystarczy rozejrze? si? po swojej okolicy. Mo?na wtedy natkn?? si? na informacj? o darmowej pomocy prawnej w prywatnych kancelariach adwokackich lub radcowskich. Jest to cz?sta praktyka, niezale?nie od rozmiaru i statusu takiej kancelarii. Wi?kszo?? takich dy?urów odbywa si? zazwyczaj raz w tygodniu; w zale?no?ci od miejsca umiejscowienia kancelarii lub decyzji jej w?a?cicieli, mo?e to by? jedna lub nawet kilka godzin dy?uru. Jakkolwiek, bezp?atna pomoc równie? i w tym przypadku podlega ograniczeniu. Zwykle b?dzie to zaw??ony zakres czynno?ci, na które mo?na liczy?, np. sama konsultacja, ale z p?atn? pomoc? w napisaniu pisma. Mo?e to by? tak?e, je?eli sprawa d?u?nika jest skomplikowana i wymaga du?ej pracy, bezp?atna pierwsza godzina. Najcz??ciej takiej porady dost?pne s? te? wy??cznie dla mieszka?ców danej gminy lub miasta.

D?ugi trzeba sp?aca?

Opisane powy?ej przypadki najbardziej przydadz? si? w sytuacjach, w których po?yczkobiorca ma zastrze?enia co do dzia?alno?ci firmy po?yczkowej, windykacyjnej lub organów pa?stwowych, wobec których mo?e by? bezradny. Nie zwolni? one jednak z obowi?zku sp?aty zobowi?zania, je?eli d?ug ??cznie z wszystkimi jego kosztami zosta? naliczony zasadnie i zgodnie z obowi?zuj?cym prawem. Dobrze jest jednak i w takim przypadku zasi?gn?? pomocy profesjonalisty, który mo?e pomóc w doj?ciu do porozumienia z firm? windykacyjn?. Jakkolwiek, ka?de zobowi?zanie trzeba sp?aci?. Warto pomy?le? o tym ju? wcze?niej, zanim zaci?gnie si? po?yczk?.