Kto sp?aca d?ugi po ?mierci po?yczkobiorcy?

Klient zaci?gn?? po?yczk? w firmie pozabankowej. Niestety, kilka miesi?cy pó?niej zmar? i nie zd??y? sp?aci? swojego zobowi?zania. Dopiero podczas normowania spraw spadkowych wysz?o na jaw, ?e zmar?y mia? jakiekolwiek d?ug. Co dzieje si? z jego niesp?aconym zobowi?zaniem? Czy cz?onkowie rodziny b?d? zmuszeni do sp?aty zad?u?enia po zmar?ym? Jak wygl?da to w ?wietle polskiego prawa?

Po?yczka pozabankowa i jej dziedziczenie w ?wietle polskiego prawa

Znane s? nam przypadki, kiedy to najbli?si osoby zmar?ej dowiaduj? si? o tym, ?e mia?a ona jakie? d?ugi dopiero po jej ?mierci. Podczas regulowania spraw spadkowych na jaw wychodzi, ?e po zmar?ym zosta?y nie tylko rzeczy materialne, ale równie? i niesp?acone zobowi?zania. Czy w przypadku po?yczki pozabankowej rodzina musi sp?aca? zaleg?e zad?u?enie? Przeanalizujmy t? spraw? dok?adniej.

Kto dziedziczy zobowi?zania po osobie zmar?ej?

Zgon danej osoby nie wi??e si? z automatycznym anulowaniem jej d?ugów. Obowi?zek uregulowania zaleg?ych zobowi?za? normuj? przepisy prawa obowi?zuj?cego w Polsce. Zgodnie z zapisami dotycz?cymi prawa spadkowego osoba, która dziedziczy maj?tek po zmar?ym, przejmuje równie? jego niesp?acone d?ugi. St?d te? wynika konieczno?? dalszego regulowania zobowi?za? po ?mierci bliskiej osoby.

Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa d?ugi mog? zosta? odziedziczone przez spadkobierc? testamentowego, o ile testament zosta? spisany przez zmar?ego. W ?wietle prawa dziedziczy? mog? m.in. dzieci pocz?te, osoby niepe?nosprawne, firmy, fundacje oraz inne osoby prawne i fizyczne. Prawo okre?la tak?e spadkobierc? ustawowego. Mówimy o nim, gdy zmar?y nie zd??y? spisa? testamentu. Mog? to by?: wspó?ma??onek, dzieci, pasierbowie, wnuki, rodzice, dziadkowie oraz rodze?stwo. Co zrobi?, gdy oka?e si?, ?e jeste?my w gronie osób dziedzicz?cych d?ugi po osobie zmar?ej? Jest kilka rozwi?za? takiej sytuacji. O tym poni?ej.

Przyj?cie spadku wraz z dobrodziejstwem inwentarza

Zgodnie z art. 1015 par. 1 kodeksu cywilnego spadkobierca ma 6 miesi?cy od dnia, gdy dowiedzia? si? on o powo?aniu go do dziedziczenia, na decyzj? o przyj?ciu lub odrzuceniu spadku. Je?eli w tym terminie nie zostanie podj?ta ?adna decyzja, spadek jest przyznawany automatycznie wraz z dobrodziejstwem inwentarza. Jakie s? tego konsekwencje?

Dziedziczenie wraz z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, ?e spadkobierca dziedziczy zarówno maj?tek pozostawiony przez osob? zmar??, jak i jej zobowi?zania. Warto jednak wspomnie?, i? za d?ugi odpowiada si? wy??cznie do wysoko?ci dziedziczonego maj?tku. Tak wi?c, je?eli spadkobierca odziedziczy? rzeczy materialne o warto?ci 10.000 z?otych oraz niesp?acon? po?yczk? o warto?ci 20.000 z?otych, odpowiada on za zobowi?zanie tylko do wysoko?ci 10.000 z?otych. Wierzyciel ma jednak prawo zaj?? na poczet d?ugów zarówno dan? warto?? odziedziczonego maj?tku, jak i cz??? dobytku spadkobiercy. Taka sytuacja zazwyczaj ma miejsce, gdy otrzymane rzeczy materialne s? trudne do spieni??enia.

Czy mo?na zrzec si? lub odrzuci? spadek?

Ka?dy spadkobierca ma prawo zrzec si? lub odrzuci? spadek. Aby zrzec si? spadku, nale?y uda? si? do notariusza. W jego obecno?ci konieczne jest sporz?dzenie oraz podpisanie odpowiedniego aktu naturalnego. Zrzeczenie spadku mo?e nast?pi? jeszcze za ?ycia potencjalnego spadkodawcy.

Po ?mierci spadkodawcy pozostaje nam odrzucenie spadku. Aby tego dokona?, nale?y z?o?y? ustne lub pisemne o?wiadczenie przed notariuszem, lub s?dem. W tym przypadku nale?y mie? na uwadze fakt, i? zgodnie z polskim prawem odrzucenie spadku przez jedn? osob? sprawia, ?e przechodzi ona na kolejn? osob?, która dziedziczy po zmar?ym. Je?eli wi?c ?ona lub m?? danej osoby odrzuci spadek, automatycznie przejdzie on na ich dzieci. Zaleg?ymi zobowi?zaniami zostaj? wi?c obci??one inne osoby.

Przyj?cie spadku z niesp?aconymi zobowi?zaniami

Je?eli spadkobierca przyjmie spadek z niesp?aconymi zobowi?zaniami, zobowi?zuje si? do sp?acenia odziedziczonych d?ugów. W przypadku kilku osób dziedzicz?cych niesp?acon? po?yczk? mo?na podzieli? si? pomi?dzy sob?. Niektóre zad?u?enia, je?eli nie zostan? sp?acone w terminie, mog? trafi? do firmy windykacyjnej. W sytuacji, gdy d?ug zosta? odziedziczony, warto skontaktowa? si? z wierzycielem w celu roz?o?enia zobowi?zania na raty. Je?li spadkobierca zignoruje obowi?zek sp?acania d?ugu po zmar?ym krewnym, musi liczy? si? z tym, ?e zacznie otrzymywa? upomnienia wzywaj?ce do uregulowania zobowi?zania. W takich sytuacjach naliczane s? równie? odsetki za zw?ok? w sp?acie, które powi?kszaj? warto?? zad?u?enia.

Czy mo?na jako? zabezpieczy? swoj? rodzin? przed ewentualnymi d?ugami?

Spadkobierca mo?e przyj?? lub odrzuci? spadek po ?mierci osoby bliskiej. Klient, który wnioskuje o po?yczk?, mo?e jednak zabezpieczy? swoich krewnych przed konieczno?ci? regulowania jego zobowi?za?. W jaki sposób? W przypadku niektórych firm po?yczkowych istnieje mo?liwo?? wykupu dodatkowego ubezpieczenia po?yczki. Co prawda, zwi?ksza ona ca?kowity koszt po?yczki, jednak w razie ewentualnej ?mierci d?ugi p?aci nie rodzina, lecz ubezpieczyciel.