Co zrobi?, gdy otrzymali?my monit?

Problemy z terminow? sp?at? zobowi?zania mog? pojawi? si? w najmniej oczekiwanym momencie. Dodatkowe nag?e wydatki, nieprzewidziane sytuacje sprawiaj?, ?e takie k?opoty mog? dotkn?? ka?dego. Zarówno banki, jak i firmy po?yczkowe mog? wys?a? do swoich d?u?ników monity z przypomnieniem o zap?acie zaleg?ego zobowi?zania. Czy takie upomnienie kosztuje? W jakiej formie mo?e zosta? wys?ane?

Wys?anie monitu to najcz??ciej pierwszy krok, jaki podejmuj? po?yczkodawcy, którzy chc? odzyska? zaleg?e nale?no?ci. Po?yczkobiorca, który ignoruje i lekcewa?y próby kontaktu ze strony firmy po?yczkowej, musi liczy? si? z tym, ?e jego sprawa z czasem trafi do zewn?trznej firmy windykacyjnej lub wobec niego rozpocznie si? post?powanie s?dowe. Dlatego te? nie warto lekcewa?y? monitów nadsy?anych przez firm? po?yczkow?.

Podstawowe formy monitów

Ka?da firma po?yczkowa kieruje si? swoj? wewn?trzn? polityk?. Obejmuje ona mi?dzy innymi takie zagadnienia, jak forma wysy?anych monitów. W?ród podstawowych rodzajów przypomnie? wysy?anych przez po?yczkodawców wyró?niamy:

Czy monity generuj? dodatkowe koszty?

Wiele po?yczkodawców z pewno?ci? pami?ta czasy, w których monity znacz?co wp?ywa?y na wysoko?? kosztów po?yczek. Firmy po?yczkowe korzystaj?c z braku odpowiednich uregulowa? prawnych dotycz?cych tej kwestii, traktowa?y monity jako dodatkowe ?ród?o dochodu. Dla przyk?adu za jedno telefoniczne upomnienie klient musia? zap?aci? nawet 20 z?otych. Wiele w tej sprawie zmieni?a ustawa lichwiarska z marca 2016 roku.
Jej przepisy znacz?co ograniczy?y po?yczkodawcom nadu?ywanie, minimalizuj?c mo?liwo?? naliczania dodatkowych op?at za monity. Koszty upomnie? zaliczono do maksymalnego limitu kosztów po?yczki. Limitu, którego firmy po?yczkowe nie mog? przekroczy?.

Wi?kszo?? firm po?yczkowych udzielaj?cych chwilówek online wykorzystuje limit kosztów po?yczek ju? na starcie, czyli w momencie ustalania kosztów, które po?yczkobiorca musi ponie?? w zwi?zku z po?yczeniem pieni?dzy. Na monity nie zawsze wi?c pozostaje jakikolwiek zapas.

W przypadku po?yczek ratalnych sytuacja ta wygl?da nieco inaczej. D?u?szy okres sp?aty zad?u?enia sprawia, ?e firmy po?yczkowe dysponuj? wi?kszymi limitami kosztów po?yczki. Dlatego te? ?atwiej jest im znale?? rezerw?, któr? przeznacz? na ewentualne monity. W praktyce jednak coraz wi?cej firm pozabankowych rezygnuje z pobierania op?at za wysy?anie upomnie?.

Co zrobi? po otrzymaniu monitu?

Otrzymali?my monit od firmy po?yczkowej, w której zaci?gn?li?my zobowi?zanie. Co teraz? Najlepszym wyj?ciem z sytuacji jest natychmiastowa sp?ata zaci?gni?tej po?yczki. Za ka?dy dzie? zw?oki w sp?acie po?yczkodawca mo?e naliczy? odsetki karne. W skali roku mo?e by? to maksymalnie 14%. Tak wi?c, im d?u?ej zwlekamy ze sp?at? zad?u?enia, zarówno wysoko?? odsetek, jak i warto?? kwoty do sp?aty ro?nie.

Klient, który nie ma mo?liwo?ci, aby sp?aci? zad?u?enie, powinien niezw?ocznie skontaktowa? si? z przedstawicielem firmy po?yczkowej. Co prawda, lepszym rozwi?zaniem by?oby niedopuszczenie do sytuacji, gdy po?yczkodawca sam wysy?a przypomnienie w formie monitu. Je?eli jednak ju? tak si? sta?o, najgorszym rozwi?zaniem by?oby unikanie kontaktu z po?yczkodawc?. Firmom po?yczkowym zale?y na sp?acie po?yczki przez klienta, dlatego te? przedstawiciel by? mo?e zrozumie trudn? sytuacj?, proponuj?c dogodne rozwi?zanie.

W przypadku, gdy po?yczkobiorca nie b?dzie w ?aden sposób reagowa? na monity oraz unika? kontaktu z firm? po?yczkow?, musi liczy? si? z tym, ?e sprawy przybior? zupe?nie inny obrót. Po?yczkodawca mo?e przekaza? spraw? do s?du. Mo?e to grozi? nie tylko kosztami rozprawy s?dowej, ale tak?e wizyt? komornika.

Monity – czy firmy po?yczkowe musz? je wysy?a??

Wi?kszo?? ?wiadomych po?yczkobiorców zaci?ga zobowi?zania tylko wtedy, gdy ma pewno??, ?e poradzi sobie ze sp?at? zad?u?enia. Niestety, sytuacje losowe mog? sprawi?, ?e ka?dy z nas wpadnie w problemy finansowe. Klienci firm po?yczkowych pomimo tego, ?e s? ?wiadomi, i? termin sp?aty zobowi?zania up?yn??, otrzymuj? monity. Czy s? one konieczne?

Upominanie si? o sp?at? nale?no?ci jest czym? naturalnym. Nic wi?c dziwnego, ?e firmy po?yczkowe równie? wysy?aj? swoim klientom przypomnienia o up?ywie terminu sp?aty po?yczki. Po?yczkobiorca nie powinien ich ignorowa?, poniewa? mo?e nie?? to za sob? negatywne skutki. Lepszym wyj?ciem z sytuacji jest kontakt z firm? po?yczkow? w celu ustalenia rozwi?zania, które usatysfakcjonuje obie strony.