Upad?o?? konsumencka na problemy ze sp?at? chwilówki?

Jeste?my spo?ecze?stwem kredytowym i po?yczkowym. Nie tylko my, Polacy, ale tak?e wi?kszo?? ?wiata. Co wi?cej, spo?ecze?stwa kredytowe to tak?e spo?ecze?stwa zaawansowane, wyst?puj?ce w krajach rozwini?tych, co stanowi pewien paradoks, ?e im wi?cej pieni?dzy mamy, tym wi?ksze mamy d?ugi. Zad?u?enie nie zawsze jest sytuacj? powa?n?, ale s? osoby, które w ko?cu popadaj? w stan, w którym pieni?dzy nie mog? odda?, a d?ugi rosn?.

Problemy ze sp?at? chwilówki?

Wbrew pozorom, je?li takie problemy si? pojawi?, ale nie s? one notoryczne i sp?acaj?cy po?yczk? ma ?wiadomo?? ich przej?ciowo?ci, jest wiele rozwi?za?, które pomog? wyj?? z chwilowego, nomen omen, d?ugu. Pierwsz? z mo?liwo?ci, po które nale?y si?gn??, jest przed?u?enie okresu sp?aty po?yczki. To oczywi?cie dodatkowe koszty, ale pozwalaj? one na z?apanie oddechu i opracowanie planu dzia?ania. Mo?na tak?e skorzysta? z mo?liwo?ci dogadania si? z firm? po?yczkow? i roz?o?enia chwilówki na raty. Mo?liwo?? dogadania si? istnieje nawet na etapie post?powania windykacyjnego, które na pocz?tku z za?o?enia jest post?powaniem ugodowym. Problemy zaczynaj? si? dopiero, kiedy wierzyciel zwraca si? do s?du, który jest najprostsz? drog? prowadz?c? do komornika.

Mam d?ugi. Co dalej?

Czasami wybawieniem dla d?u?nika mo?e okaza? si? instytucja upad?o?ci konsumenckiej. Nie wszyscy zdaj? sobie spraw? z istnienia takiej mo?liwo?ci i tego, czym ona jest; nie ka?dy te? wie, na ile mo?e by? przydatna i, w ko?cu – jakie warunki trzeba spe?ni?, by upad?o?? konsumencka dosz?a do skutku.

Czym jest upad?o?? konsumencka? Je?liby definiowa? j? prawnie, nale?y stwierdzi? i? jest to post?powanie s?dowe przewidziane dla osób fizycznych , które sta?y si? niewyp?acalne i nie s? w stanie wywi?za? si? ze swoich zobowi?za? finansowych. Praktyczn? funkcj? upad?o?ci konsumenckiej jest umorzenie zobowi?za? d?u?nika i zwolnienie do z d?ugów. W 2017 roku w Polsce uznano a? 5,5 tysi?ca wniosków o upad?o?? konsumenck?.

Kiedy mo?na stara? si? o upad?o?? konsumenck??

Na pewno nie mo?e to by? osoba, która swoim post?powaniem ?wiadomie doprowadzi?a do swojej tragicznej sytuacji finansowej. Mog?o to nast?pi? na skutek niedbalstwa, lekkomy?lno?ci czy ?wiadomego dzia?ania na szkod? wierzyciela w my?l zasady „zaci?gn? po?yczk?, mimo ?e ju? teraz wiem, ?e jej nie sp?ac?”. Wszystko to ma na celu ochron? osób, które komukolwiek po?yczaj? pieni?dze. S?d bardzo dok?adnie przejrzy ca?? histori? kredytow? d?u?nika – to, w jakich sytuacjach i kiedy bra? po?yczki i jakie by?y jego motywacje. Przyk?adem odrzucenia wniosku o upad?o?? jest np. zaci?gni?cie kilku po?yczek naraz posiadaj?c nisko p?atn? prac? lub wiedz?c, ?e za chwil? t? prac? si? straci i wydanie ich na rzeczy niepodstawowe, np. na nowy sprz?t elektroniczny lub wyjazd.

Upad?o?? konsumencka chroni osoby, które znalaz?y si? w trudnej ?yciowej sytuacji nie ze swojej winy. Do takich sytuacji nale?? przede wszystkim komplikacje rodzinne i osobiste. Mo?e to by? ?mier? jedynego ?ywiciela rodziny, niepe?nosprawno??, ci??ka i d?ugotrwa?a choroba poch?aniaj?ca du?o pieni?dzy. S? to wi?c sytuacje losowe, niezale?ne od d?u?nika i jego post?powania. Upad?o?? konsumencka mo?e by? tak?e orzeczona wtedy, je?eli d?u?nik udowodni, i? podczas zaci?gania po?yczki zosta? wprowadzony w b??d lub by? w stanie, w którym ?wiadome decyzje nie by?y mo?liwe, na przyk?ad przechodz?c ci??k? depresj? lub inne zaburzenie psychiczne.

Gra (nie)warta ?wieczki?

Trzeba pami?ta?, ?e upad?o?? konsumencka to nie jest zwyk?e stwierdzenie, ?e d?u?nik nie mo?e odda? pieni?dzy i nigdy ich nie odda. W za?o?eniu, upad?o?? ma tak?e spe?ni? ??dania wierzycieli i zwróci? im nale?ne pieni?dze w takim stopniu, jak tylko jest to mo?liwe. Post?powanie s?dowe ma wtedy na celu wyprzedanie maj?tku d?u?nika i sp?acenie z niego wszystkich wierzycieli. Maj?tek d?u?nika (np. mieszkanie czy samochód) do czasu wyprzedania jest tzw. mas? upad?o?ciow?, któr? d?u?nik nie mo?e rozporz?dza?. Nie mo?e te? zawiera? umów cywilnych, w tym tak?e stara? si? o kolejn? po?yczk?.

Co, je?li d?u?nik nie posiada ?adnego maj?tku? Praktyka s?dowa udowadnia, ?e w takich przypadkach s?dy zazwyczaj w ogóle nie przyjmuj? wniosków o upad?o??. Upad?o?? konsumencka nie jest wi?c remedium na wszystkie problemy z p?tl? kredytow?.

Minister Ziobro u?atwi ?ycie d?u?nikom?

Na pocz?tku tego roku minister sprawiedliwo?ci Zbigniew Ziobro wyszed? z propozycj? uproszczenia procedury odd?u?enia. W jego zamy?le ma to utrzyma? godno?? d?u?nika i uchroni? go przed zepchni?ciem na margines spo?eczny. Nowe prawo umo?liwia?oby d?u?nikowi samodzielne udanie si? do syndyka, bez konieczno?? zak?adania sprawy s?dowej, by ten pomóg? mu zawrze? porozumienie z wierzycielem. Oczywi?cie straci wtedy swój maj?tek, ale zachowa prawa konsumenckie. B?dzie móg? tak?e indywidualnie ustali? plan sp?aty zad?u?enia, wzi?wszy pod uwag? potrzeby w?asne i swojej rodziny i pozostawiaj?c sobie ?rodki na zapewnienie sobie lokum przynajmniej na pewien czas.

Powi?zane tematy

> Monit – co z nim zrobi?
> Wezwanie do próby ugodowej
> Porozumienie na regularn? sp?at? po?yczki
> Kto sp?aca d?ugi po ?mierci po?yczkobiorcy
> Sp?ata po?yczek po rozwodzie
> Darmowe porady prawne

Zobacz tak?e

> Po?yczki odd?u?eniowe
> Po?yczki z komornikiem
> Po?yczki bez BIK
> Koszty chwilówek