?yrant – kim jest i jakie ma prawa?

?yrant nazywany jest równie? por?czycielem lub gwarantem. Wed?ug definicji jest to osoba, która potwierdza mo?liwo?? sp?aty danego zobowi?zania finansowego przez innego klienta zaci?gaj?cego kredyt lub po?yczk?. Niemniej jednak w przypadku, gdy po?yczkobiorca przestaje sp?aca? swoje zobowi?zanie, obowi?zek ten spada na ?yranta. Zanim por?czymy komu? po?yczk?, powinni?my wi?c dowiedzie? si?, jakie prawa i obowi?zki ma gwarant.

Znalezienie ?yranta najcz??ciej okazuje si? konieczne, kiedy osoba, która stara si? o przyznanie jej kredytu lub po?yczki, nie ma odpowiedniej, akceptowanej przez dany podmiot historii kredytowej. Po takie rozwi?zanie si?gaj? zarówno klienci banków, jak i firm po?yczkowych, które coraz ch?tniej wprowadzaj? do swoich us?ug po?yczk? z gwarantem.

?yrant – kim jest?

Jak ju? zosta?o wspomniane, ?yrant to osoba, która w przypadku braku sp?aty zobowi?zania przez po?yczkobiorc?, zobowi?zany jest do sp?aty zad?u?enia wzgl?dem wierzyciela. Gwarant jest to wi?c nic innego jak swoistego typu zabezpieczenie, które pozwala firmie po?yczkowej lub bankowi zmniejszy? ryzyko zwi?zane z udzielaniem po?yczki czy te? kredytu osobie o niepewnej historii i zdolno?ci kredytowej. Je?eli wi?c d?u?nik z jakich? wzgl?dów nie b?dzie sp?aca? swojego zobowi?zania, obowi?zek ten spadnie na ?yranta. Po?yczkodawca b?dzie móg? wówczas ??da? sp?aty zad?u?enia od osoby, która por?czy?a za po?yczkobiorc?.

Kto mo?e zosta? ?yrantem?

Por?czycielem mo?e zosta? osoba z rodziny lub spoza niej. Zazwyczaj wybór ?yranta podyktowany jest zaufaniem, jakim darz? si? obie strony. Konieczne jest jednak spe?nienie kilku warunków. Gwarant musi mie? uko?czone 18 lat oraz mie? dobr? zdolno?? kredytow?. Banki oraz niektóre firmy po?yczkowe wymagaj?, aby wykazywa? comiesi?czne, sta?e dochody. Por?czycielami mog? zosta? osoby zatrudnione na umow?, lecz tak?e prowadz?ce swoj? dzia?alno?? gospodarcz?, b?d?ce emerytami lub rencistami. Osoba, która ma zosta? ?yrantem, nie mo?e posiada? negatywnej historii kredytowej w bazie BIK, a tak?e w rejestrach d?u?ników.

Jakie prawa i obowi?zki ma gwarant?

Je?eli po?yczkobiorca b?dzie uchyla? si? od sp?aty swojego zobowi?zania, odpowiedzialno?? za d?ugi spadnie na por?czyciela. Wówczas to ?yrant jest zobowi?zany do sp?acania zad?u?enia na takich samych zasadach jak prawowity po?yczkobiorca. W zwi?zku z tym ma on równie? takie same prawa jak d?u?nik.

?yrant ma prawo do:
• wgl?du do dotychczasowej historii sp?aty zad?u?enia,
• ??dania od po?yczkodawcy informacji dotycz?cych stanu zad?u?enia,
• powo?ywania si? na to, ?e termin danego ?wiadczenia jeszcze nie nadszed?,
• podniesienia zarzutu dotycz?cego przedawnienia roszczenia.

W przypadku wyst?pienia opó?nie? w sp?acie rat po?yczki, po?yczkodawca powinien poinformowa? o tym por?czyciela. Je?eli nie uda mu si? wymóc na po?yczkobiorcy sp?aty zobowi?zania, ?yrant b?dzie móg? zareagowa? inaczej (np. sp?acaj?c cz??? zad?u?enia), unikaj?c tym samym przykrych konsekwencji.

Por?czenie po?yczek a wp?yw na histori? i zdolno?? kredytow? ?yranta

Nie da si? ukry?, i? por?czenie po?yczki lub kredytu ma du?y wp?yw na zdolno?? kredytow? ?yranta. Ka?da instytucja finansowa traktuje por?czone zobowi?zanie tak, jakby zosta?o ono zaci?gni?te bezpo?rednio przez gwaranta. Dlatego te? osoby, które decyduj? si? zosta? czyim? ?yrantem, musz? liczy? si? z tym, i? tego typu informacja zostanie przekazana do bazy BIK. Ewentualne opó?nienia w sp?acie równie? mog? negatywnie wp?yn?? na histori? kredytow? por?czyciela. Nawet je?eli zw?oka w regulowaniu zobowi?zania le?y po stronie po?yczkobiorcy

Warto wi?c mie? na uwadze fakt, i? por?czenie czyjej? po?yczki zmniejsza zdolno?? kredytow? por?czyciela. W takim przypadku, gdy ?yrant z?o?y wniosek o w?asn? po?yczk? lub kredyt, instytucja finansowa najpewniej potraktuje dane zobowi?zanie, jakby nale?a?o ono bezpo?rednio do niego. Je?eli wi?c w najbli?szej przysz?o?ci planujemy zaci?gn?? jakikolwiek kredyt lub po?yczk?, powinni?my mie? ?wiadomo??, ?e por?czenie czyjej? po?yczki zmniejszy nasze szanse na otrzymanie takiego wsparcia finansowego.

Po?yczki z gwarantem – co warto o nich wiedzie??

Po?yczka z gwarantem jest produktem finansowym, po który mo?e si?gn?? praktycznie ka?dy. Najcz??ciej z tego rozwi?zania korzystaj? osoby, których zdolno?? kredytowa nie pozwala na zaci?gni?cie innego rodzaju zobowi?zania. Z tego typu oferty korzystaj? tak?e klienci o stabilnej sytuacji finansowej, którzy jednak chc? po?yczy? nieco wi?cej gotówki.

W przypadku po?yczki z ?yrantem nale?y jednak mie? ?wiadomo??, i? na por?czycielu ci??y du?a odpowiedzialno??. Je?eli prawowity po?yczkobiorca nie sp?aci swojego zobowi?zania, obowi?zek ten spadnie na gwaranta. Mo?e to wywo?a? konflikty w najbli?szym otoczeniu po?yczkobiorcy. Dlatego te?, je?eli prosimy kogo? o por?czenie po?yczki, starajmy si? dotrzyma? warunków umowy.

Po?yczek z ?yrantem udzielaj? mi?dzy innymi Rapida Money oraz Ferratum Money (Ferratum Bank). Rapida Money oferuje po?yczki w kwocie 20.000 lub 25.000 z?otych, które wymagaj? por?czenia. W Ferratum Money ?yrant okazuje si? konieczny, gdy po?yczkobiorca zaczyna mie? problemy z terminow? sp?at? zobowi?zania. W tym przypadku por?czenie jest konieczne do przed?u?enia okresu sp?aty zad?u?enia.