Czym jest zbieg egzekucji i jak si? przed nim uchroni??

Niesp?acane po?yczki mog? wywo?a? lawinowo rosn?ce d?ugi zwi?zane z kosztami post?powania windykacyjnego, s?dowego oraz egzekucyjnego. Finalnie, zad?u?enie w banku lub firmie po?yczkowej mo?e sko?czy? si? egzekucj? komornicz?. To trudna sytuacja, ale pozwala na pewne uporz?dkowanie swoich wydatków i lepsze zagospodarowanie domowego bud?etu, tym bardziej ?e komornik ma obowi?zek pozostawi? d?u?nikowi ?rodki do ?ycia i kwot? miesi?cznego wynagrodzenia na poziomie minimalnej krajowej. Czasami jednak zdarzy si?, ?e spraw? d?u?nika zajmuje si? wi?cej ni? jeden komornik. Co dzieje si? w takim przypadku?

Czym jest zbieg egzekucji?

Zbieg egzekucji najcz??ciej polega na kolizji s?dowo-administracyjnej. Wyst?puje w sytuacji, kiedy wobec jednej osoby prowadzone jest post?powanie egzekucyjne zarówno przez komornika, jak i uprawniony do przeprowadzania egzekucji urz?d administracyjny. Zdarza si? to w przypadku, w którym d?u?nik posiada d?ugi wobec podmiotów prywatnych (np. banków lub firm po?yczkowych), a jednocze?nie zalega tak?e ze sk?adkami na ZUS lub podatkami nale?nymi Urz?dowi Skarbowemu. W takiej sytuacji nie zawiesza si? zbiegu egzekucji i oba organy maj? prawo j? dalej prowadzi?, ale nie w tym samym czasie. Od 8 czerwca 2016 roku dzia?a bowiem nowe prawo, które opiera si? na zasadzie pierwsze?stwa. Zgodnie z nim, ten organ, który jako pierwszy wszcz?? egzekucj?, ma prawo do jej dalszego prowadzenia i przejmuje tak?e zobowi?zania drugiej strony. Je?li za? egzekucja zosta?a wszcz?ta tego samego dnia, prawo do prowadzenia egzekucji ma ten organ, który ?ci?ga nale?no?? w wy?szej kwocie.

Zbieg egzekucji komorniczej podlega innym zasadom

Zbieg egzekucji komorniczej równie? dotyczy tylko jednego d?u?nika, z tym ?e w tym przypadku b?dzie prowadzona wy??cznie w trybie s?dowym, czyli przez ró?nych komorników. Z regu?y wynika to z faktu, i? d?u?nik posiada wielu wierzycieli, co w dzisiejszych czasach nie jest trudne. W przypadku popadni?cia w d?ugi nawet drobne wahni?cie w zarobkach lub wydatkach mo?e spowodowa? bardzo szybkie nawarstwianie si? problemów finansowych. Zaczyna si? zwykle od jednego kredytu, którego z jakich? powodów si? nie sp?aca, wi?c zaci?ga si? po?yczk? pozabankow?, a potem kolejn? i kolejn? – za ka?dym razem u innego po?yczkodawcy. Je?li do tego dojdzie tak?e kredyt hipoteczny lub samochodowy, w pewnym momencie d?u?nikowi mo?e zabrakn?? na sp?at? ka?dego ze zobowi?za?.

W przedstawionej powy?ej sytuacji mo?na spodziewa? si?, ?e ka?dy z wierzycieli w ko?cu straci cierpliwo?? i zacznie dochodzi? swoich nale?no?ci. Trudno jednak oczekiwa?, ?e wszyscy b?d? ze sob? wspó?pracowa? i próbowa? wyegzekwowa? wierzytelno?? razem. Wr?cz przeciwnie – b?d? prowadzi? osobne dzia?ania, najpierw w formie polubownej windykacji, a potem s?dowej. W konsekwencji ka?dy z nich uzyska tytu? wykonawczy do nakazu zap?aty nale?no?ci i mo?e skierowa? si? z nim do ró?nych komorników. Jednak nawet je?li dojdzie do takiej sytuacji, egzekucji nie zawiesza si? automatycznie – mo?e do tego doj?? tylko wtedy, je?li który? z komorników uzna, i? jego dzia?ania s? bezskuteczne.

Nieuczciwy zbieg egzekucji komorniczej?

Rynek zarz?dzania nale?no?ciami jest coraz bardziej zaawansowany, wi?c i przep?yw wierzytelno?ci pomi?dzy ró?nymi podmiotami jest uregulowany i podlega ?cis?emu nadzorowi prawnemu. Rzadko zdarzaj? si? wi?c sytuacje, w których jeden d?ug sprzedawany jest kilku niezale?nym od siebie firmom windykacyjnym, które nie s? ?wiadome tego, ?e nabyta przez nich wierzytelno?? zosta?a oddana tak?e innym podmiotom. W takim przypadku ka?da z firm tak?e prowadzi osobne post?powania windykacyjne i s?dowe, przez co d?u?nik musi liczy? si? z egzekucj? prowadzon? przez kilku komorników próbuj?cych wyegzekwowa? ten sam d?ug. Jest to jednak sytuacja stoj?ca w ca?kowitej sprzeczno?ci z prawem i w takich przypadkach zwykle dochodzi do zawieszenia egzekucji komorniczej do czasu ca?kowitego wyja?nienia sprawy.

Czy kilku komorników mo?e zaj?? wynagrodzenie?

Najpopularniejsz? form? ?ci?gania nale?no?ci przez komorników jest zaj?cie oszcz?dno?ci zgromadzonych na koncie bankowym d?u?nika, co zwykle nie przynosi oczekiwanych rezultatów, gdy? brak sp?aty zobowi?za? wynika g?ównie z tego, ?e d?u?nik nie posiada pieni?dzy. Dlatego bardziej skuteczne b?dzie zaj?cie wynagrodzenia d?u?nika, nie poprzez konto bankowe, a poprzez pracodawc?. Co stanie si?, je?eli do pracodawcy zg?osi si? kolejny komornik?

Zgodnie z prawem komornika obowi?zuje tak zwana kwota wolna od zaj?cia – tak? kwot? wynagrodzenia musi bezwzgl?dnie zostawi? d?u?nikowi, a zabiera? tylko nadwy?k?. Obecnie, wolna od zaj?cia jest kwota równa p?acy minimalnej (2100 z?otych brutto). Je?li wi?c jeden komornik zajmie wynagrodzenie w maksymalnym wymiarze, drugi, który zg?osi si? do pracodawcy, nie b?dzie mia? mo?liwo?ci dokona? kolejnego zaj?cia, a pracodawca ma obowi?zek natychmiastowo poinformowa? o zbiegu egzekucji. Dzia?anie przeciwne by?oby nielegalne i podlegaj?ce zaskar?eniu – co zrobi? w takiej sytuacji, mo?na sprawdzi? w artykule „Po?yczka z komornikiem”.

Je?li jednak dojdzie do zbiegu egzekucji, w której jeden komornik zaspokaja ?wiadczenia alimentacyjne, a drugi niealimentacyjne, pierwsze?stwo nale?y si? temu, który egzekwuje d?ugi wynikaj?ce z niep?acenia alimentów. Jest to o tyle wa?ne, ?e w takim przypadku, komornik mo?e ?ci?ga? nawet 60% pensji, a nie jak w przypadku egzekucji nale?no?ci niealimentacyjnych – 50%. Drugi komornik w zaistnia?ej sytuacji mo?e jedynie zaspokoi? si? nadwy?k? pozostawion? przez pierwszego.