Po?yczka na weksel w praktyce

Zbyt niska zdolno?? kredytowa mo?e by? g?ównym powodem tego, i? otrzymamy odmown? decyzj?, staraj?c si? o po?yczk? lub kredyt. Kiedy firma po?yczkowa pomimo reklamowania si? jako udzielaj?ca wsparcia praktycznie wszystkim, odmówi nam przyznania danego produktu finansowego, z pewno?ci? b?dziemy starali si? znale?? jakie? inne, alternatywne rozwi?zanie. Wówczas na naszej drodze mo?e stan?? po?yczka na weksel. Dlaczego powinni?my na ni? uwa?a?? Co powinno wzbudzi? nasze w?tpliwo?ci?

Przyznajmy, i? ?adna rzetelna firma po?yczkowa (ani bank) nie po?yczy pieni?dzy osobie, która nie dysponuje odpowiednimi ?rodkami na sp?at? swojego zad?u?enia. Dlatego te? tak wiele podmiotów skrz?tnie analizuje zdolno?? kredytow? ka?dego klienta staraj?cego si? o po?yczk?. W praktyce oznacza to, ?e niektórzy po?yczkobiorcy nie mog? liczy? nawet na najmniejsz? pomoc finansow?. Ostatni? desk? ratunku wydaj? si? po?yczki na weksel. S? one przyznawane na indywidualnych warunkach, które w wi?kszo?ci przypadków ustalane s? przez nierzetelnych po?yczkodawców.

Jak wygl?da po?yczka na weksel w praktyce?

Weksel, wed?ug swej definicji, jest papierem warto?ciowym, który wystawia po?yczkodawca. Na jego podstawie mo?e on si? domaga? sp?aty sumy wpisanej na blankiecie. Je?eli po?yczkobiorca nie ui?ci nale?nych pieni?dzy, musi liczy? si? z tym, ?e firma po?yczkowa przeka? spraw? do s?du, co mo?e grozi? post?powaniem egzekucyjnym.

Jak rozpozna? weksel? Jest to blankiet, który powinien zawiera? nazw? „weksel”, dat? oraz miejsce podpisania dokumentu, dat? oraz miejsce sp?aty zad?u?enia, dane podmiotu udzielaj?cego po?yczki, dane po?yczkobiorcy, a tak?e podpis osoby zobowi?zuj?cej si? do sp?aty nale?no?ci.

Weksel powinien równie? zawiera? wysoko?? kwoty zobowi?zania. Tylko wtedy klient wie, jak? sum? decyduje si? po?yczy?, a jak? b?dzie musia? sp?aci?. Nierzetelne firmy po?yczkowe stosuj? jednak nieco inn? praktyk?. Zach?caj? po?yczkobiorców do podpisania weksla in blanco, czyli blankietu, w którym najcz??ciej zosta?y podane wszystkie dane oprócz wysoko?ci kwoty do sp?aty.

Weksel oraz nieuczciwe praktyki firm po?yczkowych

Podpisanie weksla in blanco mo?e wi?za? si? z wieloma negatywnymi konsekwencjami. Klient, który podpisze dokument bez okre?lonej kwoty, mo?e mie? z tego tytu?u du?e problemy. Pomimo tego, ?e firma po?yczkowa b?dzie zapewnia?a o swojej rzetelno?ci i uczciwo?ci, nie powinno si? jej wierzy?. Wielu po?yczkodawców przekonuje, i? uzupe?ni weksel o informacje dotycz?ce wysoko?ci sumy do sp?aty pó?niej. Dlaczego?

Poniewa? „pó?niej” na wekslu mo?e zosta? umieszczona dowolna kwota. W przypadku nieuczciwych firm po?yczkowych z pewno?ci? b?dzie ona du?o wy?sza ni? warto?? po?yczki. Udowodnienie tego, ?e po?yczkodawca k?amie, jest bardzo trudne. Instytucja, która wejdzie na drog? s?dow?, mo?e wykorzysta? weksel jako podstaw? do domagania si? sp?aty zobowi?zania – nawet je?eli zdaniem klienta wielokrotnie przekracza ono warto?? przyznanej po?yczki. S?d w toku sprawy przeanalizuje jedynie, czy weksel spe?nia wymogi formalne. ?aden s?dzia nie b?dzie zastanawia? si? nad wysoko?ci? kwoty widniej?cej na dokumencie. Weksel, który nie wzbudzi ?adnych zastrze?e? s?du, b?dzie musia? zosta? sp?acony zgodnie z zawartymi na nim informacjami.

Tak wi?c podpisanie weksla in blanco mo?e w praktyce oznacza? utrat? ca?ego maj?tku. Nieuczciwy po?yczkodawca z pewno?ci? wykorzysta sytuacj?, aby umie?ci? na blankiecie dowoln? kwot?. Klient, je?eli s?d go do tego zobowi??e, b?dzie zmuszony odda? tak? kwot?, jaka zosta?a wpisana na wekslu. Nawet je?eli w rzeczywisto?ci po?yczkobiorca po?yczy? du?o mniej pieni?dzy.

Ka?dy weksel in blanco powinien wzbudzi? nasz? czujno?? oraz ostro?no??. Nawet gdy po?yczkodawca b?dzie nas przekonywa?, i? nie ma to ?adnego znaczenia – nie zgadzajmy si? na podpisanie dokumentu znacznie zawy?aj?cego warto?? po?yczki, któr? notabene otrzymamy na weksel.

Wa?ne wskazówki dotycz?ce po?yczki na weksel

Weksel to dokument, o którym przeznaczeniu orientuje si? nie ka?dy z po?yczkobiorców. Tak? w?a?nie nie?wiadomo?? klientów wykorzystuj? nieuczciwe firmy po?yczkowe, wmawiaj?c korzystniejsze warunki sp?aty, ni?sze oprocentowanie, d?u?szy okres sp?aty itp.

Osoby, które musz? nagle po?yczy? pieni?dze, a ich zdolno?? kredytowa im to uniemo?liwia, ch?tniej daj? si? namówi? i padaj? ofiarami nieuczciwych praktyk firm po?yczkowych. Wielu jest po prostu przekonanych, i? po?yczka na weksel to ich ostatnia deska ratunku. Cz?sto wi?c podpisanie weksla in blanco niesie za sob? wi?cej negatywnych skutków, ani?eli jakichkolwiek korzy?ci. Gdy klient zorientuje si?, ?e zosta? oszukany, mo?e ju? by? za pó?no, aby w jaki? sposób zareagowa?.

Dla swojego bezpiecze?stwa, a tak?e spokoju nerwów warto unika? po?yczek na weksel. Je?eli klient ma problemy z p?ynno?ci? finansow? i wpad? w spiral? zad?u?enia, powinien stara? si? znale?? inne wyj?cie z sytuacji. Czasami warto skorzysta? z pomocy doradcy, w innych przypadkach jedynym wyj?ciem mo?e by? og?oszenie upad?o?ci konsumenckiej. Gdy potrzebna jest nam dodatkowa gotówka, mo?emy równie? spróbowa? skorzysta? z pomocy firm po?yczkowych oferuj?cych po?yczki dla zad?u?onych.