Co mo?e polski komornik, gdy d?u?nik przebywa za granic??

Nierzadko trudna sytuacja finansowa zmusza Polaków do opuszczenia kraju i podj?cia zatrudnienia za granic?. Niestety zwykle motywacj? do poprawy swojej sytuacji ekonomicznej s? te? d?ugi wynikaj?ce z po?yczek, które z ró?nych wzgl?dów nie zosta?y sp?acone. Cz??? d?u?ników wyje?d?a z nadziej?, ?e w ten sposób uniknie sp?aty zobowi?zania, nawet je?li spraw? zajmuje si? ju? komornik. Czy istniej? realne szanse, ?e w przypadku pobytu d?u?nika za granic?, odst?pi on od egzekucji?

Komornik mo?e si?ga? nawet za granic?

Nieuchwytno?? osób mieszkaj?cych i pracuj?cych poza granicami Polski nie jest ju? tak cz?sta, jak jeszcze kilka lub kilkana?cie lat temu. Zmiany w prawie i dostosowanie prawodawstwa do wymogów unijnych umo?liwi?y bowiem egzekucje równie? na terenie innych pa?stw unijnych. Na mocy ustawy o wzajemnej pomocy pomi?dzy pa?stwami Unii Europejskiej w odzyskiwaniu nale?no?ci z 2013 roku, egzekucja mo?e by? przeprowadzana tak?e za granic?. Jest to mo?liwe, nawet bior?c pod uwag? fakt, ?e komornik ma uprawnienia do dzia?ania wy??cznie na terytorium swojego kraju.

Jak przebiega egzekucja d?ugów za granic??

Przeprowadzenie skutecznej egzekucji nie zale?y wi?c tylko od aktywno?ci samego komornika – do tego niezb?dne jest stosowne orzeczenie s?du pa?stwa, na którego terenie przebywa d?u?nik. Wystarczy z?o?y? odpowiedni wniosek do s?du okr?gowego o przekazanie polskiego wyroku wraz z jego t?umaczeniem uwierzytelnionym do uznania go przez s?d zagraniczny. Na podstawie tego dokumentu wszczyna si? post?powanie w kraju w?a?ciwym, a egzekucj? przejmuje miejscowy komornik lub odpowiadaj?cy mu funkcjonariusz posiadaj?cy takie same uprawnienia. Te w praktycznie ka?dym kraju europejskim wygl?daj? podobnie – egzekucja polskiego d?ugu za granic? równie? mo?e prowadzi? do zaj?cia konta bankowego, wynagrodzenia, ruchomo?ci i nieruchomo?ci.

Europejski tytu? egzekucyjny

Mo?liwe jest tak?e zastosowanie orzeczenia s?du polskiego wraz z nadanym mu europejskim tytu?em egzekucyjnym. Je?eli wyrok s?du jest prawomocny, wydanie tego tytu?u przez s?d oznacza, ?e d?ug mo?e by? ?ci?gany w innym pa?stwie Unii Europejskiej bez mo?liwo?ci powa?enia jego zasadno?ci i sprzeciwienia si? jego wykonania. Wyrok opatrzony takim tytu?em nie wymaga dodatkowego stwierdzania wykonalno?ci w miejscu zamieszkania d?u?nika.

Europejski tytu? egzekucyjny mo?e by? wydany tylko w momencie, je?li zobowi?zanie jest ?ci?galne w miejscu zamieszkania d?u?nika. Zwykle na przeszkodzie stoi wysoko?? d?ugu, poni?ej której ?ci?ganie go przestaje by? bowiem op?acalne. Prawodawca za lini? graniczn? przyj?? zobowi?zanie wynosz?ce nie mniej ni? 1500 euro. Je?eli d?u?nik zalega ze sp?at? ni?szej kwoty, zazwyczaj post?powanie egzekucyjne jest zawieszane lub umarzane. Inn? spraw? jest fakt, ?e koszty post?powania komorniczego za granic? mog? rosn?? w zastraszaj?cym tempie i osi?ga? horrendalne kwoty. Komornik mo?e wi?c ?ci?ga? od d?u?nika nie tyle sam? kwot? bazow?, a same odsetki i koszty post?powania s?dowego i egzekucyjnego.

D?u?nik ma prawo ??da? sprostowania wyroku lub cofni?cia europejskiego tytu?u egzekucyjnego. W takim wypadku s?d mo?e ograniczy? zakres post?powania komorniczego, uzale?ni? post?powanie egzekucyjne od wniesienia odpowiedniego zabezpieczenia przez wierzyciela lub zawiesi? post?powanie egzekucyjne do czasu wyja?nienia sprawy.

Nie tylko komornik

Na samej egzekucji d?ugu nie ko?cz? si? konsekwencje braku sp?aty i nast?puj?cego po nim wyje?dzie za granic?. W takim przypadku instytucja po?yczaj?ca (np. bank) mo?e mie? solidne podstawy do tego, ?e po?yczkobiorca dzia?a? w postanowieniu oszustwa lub wy?udzenia. W zwi?zku z tym mo?liwe jest zawiadomienie policji lub prokuratury o podejrzeniu pope?nienia przest?pstwa z art. 286 Kodeksu Karnego.

S? to sytuacje raczej rzadko spotykane i istnieje niskie prawdopodobie?stwo, ?e niesp?acona chwilówka czy kredyt zaowocuje zawiadomieniem do prokuratury. Musz? te? ku temu zaistnie? odpowiednie przes?anki, a tych nie tak ?atwo dowie?? w post?powaniu wyja?niaj?cym. W takich przypadkach zwykle nast?puje umorzenie post?powania przez prokuratur? ze wskazaniem, ?e istnienie d?ugu jest spraw? podlegaj?c? pod przepisy cywilne. Z tego powodu firma po?yczkowa udzielaj?ca po?yczek online raczej nie zdecyduje si? na ten krok, ze wzgl?du na do?? niskie kwoty udzielanych po?yczek. Je?li zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu pope?nienia przest?pstwa mia?oby nast?pi?, podmiotem takiego dzia?ania by?by raczej bank, a i kwota zobowi?zania musia?aby by? naprawd? wysoka.

Ka?de zobowi?zanie nale?y sp?aci?

Wyjazd za granic? w celach zarobkowych nie powinien by? powodem do tego, by unika? sp?acania d?ugów. Wr?cz przeciwnie – lepsze zarobki, zw?aszcza po przeliczeniu kursu walutowego i si?y nabywczej pieni?dza w Polsce i kraju zachodnim, powinny sk?oni? do tego, by jak najszybciej uregulowa? nale?no??. Niesp?acone zobowi?zanie mo?e ci?gn?? si? za d?u?nikiem nawet d?ugie lata i skutecznie uniemo?liwi? rozpocz?cie nowego ?ycia w innym kraju.