Na czym polega windykacja?

Windykacja dotyka nie tylko osób, które stale zalegaj? ze sp?at? swojego zobowi?zania. Wystarczy jedno opó?nienie w sp?acie, nieop?acony mandat lub inne losowe zdarzenia, by by? „na celowniku” windykatora. Czym jest windykacja? Kim jest wierzyciel, windykator, a kim komornik? Jakie prawa ma windykator?

Windykacja – poj?cie i rodzaje

Windykacja polega na podj?ciu próby odzyskania przez wierzyciela nale?nego zobowi?zania. Windykatorem mo?e by? zarówno sam wierzyciel, jak i dzia?aj?ca w jego imieniu firma. Windykacja powinna opiera? si? na dialogu na linii wierzyciel – d?u?nik. Jej podstawowym za?o?eniem jest odzyskanie d?ugu przez wierzyciela, w taki sposób, aby by? on optymalny dla obu stron. Niestety, nie zawsze jest to mo?liwe.

Warto wiedzie?, ?e windykator nie mo?e samodzielnie zaj?? naszego maj?tku. D?u?nicy, którzy nie b?d? chcieli nawi?za? z nim mediacji, musz? liczy? si? z tym, ?e ich sprawa pr?dzej czy pó?niej trafi na drog? s?dow?.

Wyró?nia si? dwa podstawowe typy windykacji, czyli:

Jakie mog? by? polubowne dzia?ania windykacyjne:

W przypadku windykacji terenowej warto mie? na uwadze fakt, ?e windykator nie mo?e si?? wej?? do naszego domu. Warto jednak zdecydowa? si? na rozmow? z wierzycielem i wprost opowiedzie? mu, dlaczego nie jeste?my w stanie sp?aci? zobowi?zania. To pozwoli na negocjowanie warunków sp?aty zobowi?zania. Gdy sprawa trafi do s?du, do zad?u?enia doliczone zostan? kolejne koszty, m.in. egzekucyjne oraz s?dowe.

Wierzyciel, windykator, komornik – kto jest kim?

Wierzyciel jest osob? lub firm?, wobec której d?u?nik zwleka z uregulowaniem zobowi?zania. Wierzycielem mo?e by? m.in. firma po?yczkowa czy te? bank.

Windykator – jego zadaniem jest odzyskanie zobowi?zania, zanim sprawa trafi na oficjaln? drog? s?dow?. Windykatorem mo?e zosta? praktycznie ka?dy – niewymagane s? do tego ?adne specjalne uprawnienia. W?ród najcz??ciej podejmowanych przez windykatora dzia?a? jest kontakt z d?u?nikiem (listownie, e-mailowo, SMS-owo, telefonicznie, czasami osobi?cie). Taka osoba nie ma ?adnego prawa do przeprowadzania czynno?ci egzekucyjnych. Nie mo?e wi?c ani zaj??, ani nawet spisywa? naszego maj?tku. Praca windykatora opiera si? wy??cznie na negocjacjach z d?u?nikiem. Warto wi?c nie ignorowa? prób kontaktu, a postara? si? o roz?o?enie d?ugu na dogodne raty lub nawet umorzenie cz??ci odsetek. Windykatorem mo?e by? specjalizuj?ca si? w takich dzia?aniach firma windykacyjna.

Komornik to funkcjonariusz publiczny. Mo?e nim zosta? wy??cznie osoba, która ma wy?sze wykszta?cenie prawnicze, uko?czy?a 26. rok ?ycia, ma polskie obywatelstwo oraz mo?e si? pochwali? nieposzlakowan? opini?. Nie mo?e wi?c by? to osoba karana, ani nawet podejrzewana o jakiekolwiek przest?pstwo. Aby zosta? komornikiem, konieczne jest odbycie aplikacji komorniczej oraz zadanie egzaminów pa?stwowych. Komornik mo?e zaj?? si? egzekwowaniem d?ugu, dopiero gdy s?d wyda wniosek o rozpocz?ciu egzekucji. Z komornikiem nie mo?na negocjowa? w ?aden sposób. Je?eli nadal chcemy prowadzi? rozmowy, powinni?my zg?osi? si? bezpo?rednio do wierzyciela (nawet na etapie egzekucji komorniczej). Ten funkcjonariusz pa?stwowy ma du?o wi?ksze uprawienia od windykatora. Mo?e on m.in. zaj?? dobra materialne, konto bankowe, a tak?e si?? wej?? do naszego domu.

Jakie uprawnienia ma windykator?

Windykator mo?e podejmowa? próby kontaktu z d?u?nikiem na wiele sposobów. Pe?ni funkcj? pe?nomocnika wierzyciela, dlatego te? w razie konieczno?ci mo?e w jego imieniu skierowa? spraw? na drog? s?dow?.

Czego nie mo?e windykator:

Wierzyciel ma obowi?zek:

Czym si? ró?ni windykacja od egzekucji komorniczej?

Komornik oraz windykator s? cz?sto myleni w swych kompetencjach. Proces windykacji tak?e nie jest to?samy z egzekucj? komornicz?.

Podstawowe wyró?niki procesu windykacji:

Podstawowe wyró?niki egzekucji komorniczej: