Na czym polega windykacja?

Windykacja dotyka nie tylko osób, które stale zalegają ze spłatą swojego zobowiązania. Wystarczy jedno opóźnienie w spłacie, nieopłacony mandat lub inne losowe zdarzenia, by być „na celowniku” windykatora. Czym jest windykacja? Kim jest wierzyciel, windykator, a kim komornik? Jakie prawa ma windykator?

Windykacja – pojęcie i rodzaje

Windykacja polega na podjęciu próby odzyskania przez wierzyciela należnego zobowiązania. Windykatorem może być zarówno sam wierzyciel, jak i działająca w jego imieniu firma. Windykacja powinna opierać się na dialogu na linii wierzyciel – dłużnik. Jej podstawowym założeniem jest odzyskanie długu przez wierzyciela, w taki sposób, aby był on optymalny dla obu stron. Niestety, nie zawsze jest to możliwe.

Warto wiedzieć, że windykator nie może samodzielnie zająć naszego majątku. Dłużnicy, którzy nie będą chcieli nawiązać z nim mediacji, muszą liczyć się z tym, że ich sprawa prędzej czy później trafi na drogę sądową.

Wyróżnia się dwa podstawowe typy windykacji, czyli:

Jakie mogą być polubowne działania windykacyjne:

W przypadku windykacji terenowej warto mieć na uwadze fakt, że windykator nie może siłą wejść do naszego domu. Warto jednak zdecydować się na rozmowę z wierzycielem i wprost opowiedzieć mu, dlaczego nie jesteśmy w stanie spłacić zobowiązania. To pozwoli na negocjowanie warunków spłaty zobowiązania. Gdy sprawa trafi do sądu, do zadłużenia doliczone zostaną kolejne koszty, m.in. egzekucyjne oraz sądowe.

Wierzyciel, windykator, komornik – kto jest kim?

Wierzyciel jest osobą lub firmą, wobec której dłużnik zwleka z uregulowaniem zobowiązania. Wierzycielem może być m.in. firma pożyczkowa czy też bank.

Windykator – jego zadaniem jest odzyskanie zobowiązania, zanim sprawa trafi na oficjalną drogę sądową. Windykatorem może zostać praktycznie każdy – niewymagane są do tego żadne specjalne uprawnienia. Wśród najczęściej podejmowanych przez windykatora działań jest kontakt z dłużnikiem (listownie, e-mailowo, SMS-owo, telefonicznie, czasami osobiście). Taka osoba nie ma żadnego prawa do przeprowadzania czynności egzekucyjnych. Nie może więc ani zająć, ani nawet spisywać naszego majątku. Praca windykatora opiera się wyłącznie na negocjacjach z dłużnikiem. Warto więc nie ignorować prób kontaktu, a postarać się o rozłożenie długu na dogodne raty lub nawet umorzenie części odsetek. Windykatorem może być specjalizująca się w takich działaniach firma windykacyjna.

Komornik to funkcjonariusz publiczny. Może nim zostać wyłącznie osoba, która ma wyższe wykształcenie prawnicze, ukończyła 26. rok życia, ma polskie obywatelstwo oraz może się pochwalić nieposzlakowaną opinią. Nie może więc być to osoba karana, ani nawet podejrzewana o jakiekolwiek przestępstwo. Aby zostać komornikiem, konieczne jest odbycie aplikacji komorniczej oraz zadanie egzaminów państwowych. Komornik może zająć się egzekwowaniem długu, dopiero gdy sąd wyda wniosek o rozpoczęciu egzekucji. Z komornikiem nie można negocjować w żaden sposób. Jeżeli nadal chcemy prowadzić rozmowy, powinniśmy zgłosić się bezpośrednio do wierzyciela (nawet na etapie egzekucji komorniczej). Ten funkcjonariusz państwowy ma dużo większe uprawienia od windykatora. Może on m.in. zająć dobra materialne, konto bankowe, a także siłą wejść do naszego domu.

Jakie uprawnienia ma windykator?

Windykator może podejmować próby kontaktu z dłużnikiem na wiele sposobów. Pełni funkcję pełnomocnika wierzyciela, dlatego też w razie konieczności może w jego imieniu skierować sprawę na drogę sądową.

Czego nie może windykator:

Wierzyciel ma obowiązek:

Czym się różni windykacja od egzekucji komorniczej?

Komornik oraz windykator są często myleni w swych kompetencjach. Proces windykacji także nie jest tożsamy z egzekucją komorniczą.

Podstawowe wyróżniki procesu windykacji:

Podstawowe wyróżniki egzekucji komorniczej: