Europejski Nakaz Zap?aty – jak mo?e pomóc wierzycielowi?

?ci?gni?cie nale?no?ci od d?u?nika zwykle nastr?cza wierzycielowi wielu problemów. Ze wzgl?du na to, ?e w post?powaniu polubownym nie ma on mo?liwo?ci zastosowania ?adnych ?rodków przymusu bezpo?redniego, zad?u?enie cz?sto ko?czy si? w s?dzie, a w konsekwencji tak?e w dalszym post?powaniu egzekucyjnym. Sprawa komplikuje si? jednak, kiedy d?u?nik jest obcokrajowcem, gdzie nie si?gaj? uprawnienia polskiego komornika. Z pomoc? wierzycielom borykaj?cym si? z tym problemem przychodzi Europejski Nakaz Zap?aty.

Czym jest Europejski Nakaz Zap?aty?

Europejski Nakaz Zap?aty jest dokumentem stwierdzaj?cym zasadno?? d?ugu i umo?liwiaj?cym jego ?ci?gni?cie w przypadku, gdy d?u?nik jest zagraniczny. W obrocie prawnym znalaz? si? dzi?ki Rozporz?dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 roku (nr 1896/2006). Co wa?ne dla wierzyciela, dzi?ki Europejskiemu Nakazowi Zap?aty, nie musi on podejmowa? ?adnych dzia?a? po?rednich, by odzyska? nale?no??. Na jego podstawie egzekucj? d?ugu zajmie si? organ do tego przeznaczony w kraju zamieszkania d?u?nika, czyli ka?dym pa?stwie cz?onkowskim Unii Europejskiej, z wy??czeniem Danii.

Sprawa, w której mo?e zosta? wydany Europejski Nakaz Zap?aty, musi dotyczy? spraw cywilnoprawnych lub wynikaj?cych z przepisów prawa handlowego i wy??cznie w przypadku, gdy opiera si? o roszczenia pieni??nie (nieprzedmiotowe). Ma to du?e znaczenie w przypadku coraz szerszych relacji handlowych i us?ugowych z zagranicznymi kontrahentami i jest zabezpieczeniem na wypadek, gdyby zagraniczny kontrahent nie zap?aci? faktur za dostarczone towary. Oczywi?cie pod warunkiem, ?e jest si? w stanie udowodni? nie tylko zawarcie umowy, ale i wykonanie swojej cz??ci – roszczenie musi by? przede wszystkim zasadne.

Pozew o wydanie Europejskiego Nakazu Zap?aty

Pozew o wydanie Europejskiego Nakazu Zap?aty nale?y wnie?? w s?dzie w?a?ciwym za pomoc? odpowiedniego, standaryzowanego formularza. Musi on obligatoryjnie zawiera? wskazanie stron sporu s?dowego (imiona, nazwiska, nazwy), ich adresy oraz ewentualnie ich przedstawicieli. Trzeba równie? zabra? o to, by znalaz?a si? tam wysoko?? roszczenia, zawieraj?ca kwot? kapita?ow? oraz odsetki (dobrze zawrze? równie? ich stawk? oraz okres odsetkowy). Je?li chodzi o kwesti? argumentacji pozwu, to powinna ona zawiera? wszystkie szczegó?y opisuj?ce:

• dlaczego dochodzi si? roszczenia;
• dlaczego sprawa zosta?a z?o?ona w tym, a nie innym s?dzie;
• opis dowodów, które ?wiadcz? na korzy?? zasadno?ci roszczenia;
• opis transgenicznego charakteru roszczenia.

Rozpatrzenie wniosku i, w razie powodzenia, wydanie Europejskiego Nakazu Zap?aty, nie powinno przekroczy? 30 dni, licz?c od daty wniesienia pozwu. W takim przypadku pozwanemu przys?uguje prawo do wniesienia sprzeciwu w ci?gu 30 dni od daty dostarczenia mu nakazu. Je?li nie zrobi tego w wymaganym terminie, s?d nada nakazowi klauzul? wykonalno?ci, przez co b?dzie istnia?a mo?liwo?? ?ci?gni?cia d?ugu przez pa?stwowe organy do tego uprawnione. Egzekucj? b?dzie wi?c prowadzi? kraj w?a?ciwy dla miejsca zamieszkania d?u?nika.

Jak wierzyciel mo?e skorzysta? z Europejskiego Nakazu Zap?aty?

Dochodzenie roszczenia z mocy Europejskiego Nakazu Zap?aty mia?o by? w za?o?eniu jak najwi?kszym u?atwieniem dla wierzyciela. W zwi?zku z tym procedura jest szybka i nieskomplikowana. Mo?e nawet odbywa? si? elektronicznie – g?ównie dlatego, ?e dla takiego post?powania nie jest zak?adana rozprawa s?dowa, a jedynie post?powanie pisemne.

Wierzyciel musi jednak pami?ta? o tym, by dope?ni? kilku wcze?niejszych warunków. Pierwszym z nich jest miejsce z?o?enia pozwu. Wed?ug prawa powinien by? on z?o?ony w kraju w?a?ciwym dla pozwanego (czyli de facto d?u?nika). Jakkolwiek, dopuszczalne jest jednak z?o?enie pozwu w kraju, w którym dosz?o do powstania zobowi?zania i jego wykonania (np. dostarczenia towarów, za które d?u?nik nie zap?aci? lub wykonania us?ugi). Je?eli dosz?o do tego w kraju nieuczciwego kontrahenta, pozew z?o?ony w polskim s?dzie zostanie zgodnie z prawem odrzucony.

Druga sprawa to dodatkowe koszty, które ??cznie z pozwem b?dzie musia? ponie?? wierzyciel. Jest to standardowo 5% warto?ci roszczenia, z tym ?e op?ata s?dowa nie mo?e wynie?? mniej ni? 30 i nie wi?cej ni? 100 000 z?otych. Je?li s?d wyda Europejski Nakaz Zap?aty, a d?u?nik nie z?o?y sprzeciwu, wierzycielowi zostan? zwrócone koszty post?powania, ale tylko w wysoko?ci ¾ wniesionej op?aty.

Czy z tego wynika, ?e prawo sprzyja d?u?nikowi? Tym bardziej ?e post?powanie zagraniczne to tak?e du?e koszty dla strony polskiej? Có?, jest to z pewno?ci? spora niedogodno?? dla wierzyciela, przed któr? warto si? zabezpieczy?, zawieraj?c w umowie z kontrahentem odpowiedni zapis, mówi?cy o rozstrzyganiu sporów w s?dzie polskim. W dogodnej sytuacji b?d? firmy ?wiadcz?ce us?ugi: biura t?umacze?, kancelarie adwokackie itp.

Warto korzysta? z Europejskiego Nakazu Zap?aty?

Nie zawsze ten tryb post?powania przyniesie w?a?ciwy i po??dany przez wierzyciela skutek. Jednak nawet je?li pozew zostanie odrzucony, nie powoduje to niemo?no?ci ponownego starania si? o jego uzyskanie, nawet przed tym samym s?dem. Ponadto, wierzyciel nie musi rezygnowa? z innych, dost?pnych mu ?rodków dochodzenia nale?no?ci.