Czek GIRO – alternatywny sposób wyp?aty po?yczki

Nie tylko chwilówki, ale i pozabankowe po?yczki ratalne najcz??ciej wymagaj? posiadania konta bankowego, by móc z sukcesem zaci?gn?? po?yczk?. Przelew bankowy jest bez w?tpienia najszybsz? i najbardziej wygodn? opcj?, je?li chodzi o wyp?at? gotówki, a bankowo?? elektroniczna do?? skutecznie wypar?a inne sposoby p?atno?ci z obiegu. Na szcz??cie, nie ca?kiem. Nawet tak nowoczesne rozwi?zania jak po?yczki internetowe wci?? si?gaj? do tradycyjnych ?rodków, mog?cych cieszy? si? ze sporej liczby zwolenników. Takim ?rodkiem jest mi?dzy innymi czek GIRO.

Czym jest czek GIRO?

Czek GIRO to tradycyjny czek imienny, którego posiadacz po udowodnieniu swojej to?samo?ci dowodem osobistym, mo?e zrealizowa? go w Banku Pocztowym lub w ka?dej placówce Poczty Polskiej.

Je?li chodzi o po?yczki, to czek ten dostarczany jest przez kuriera wspó?pracuj?cego z firm? po?yczkow?, po wys?aniu przez klienta wniosku, zaaprobowaniu go przez firm? i wydaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu decyzji. Jak w takim przypadku przebiega procedura po?yczkowa?

Jak wida?, w procedurze po?yczkowej zosta?a pomini?ta weryfikacja to?samo?ci klienta. Ten nie musi wi?c wykonywa? ani przelewu weryfikacyjnego, ani te? korzysta? z b?yskawicznej aplikacji. Nie oznacza to jednak, ?e weryfikacja po?yczkobiorcy nie nast?pi w ogóle. Po raz pierwszy zrobi to kurier, który b?dzie wymaga? okazania dokumentu to?samo?ci (wed?ug polskiego prawa to dowód osobisty lub paszport), by umo?liwi? po?yczkobiorcy podpisanie umowy i otrzymanie czeku. Po raz drugi o dowód to?samo?ci zostanie si? poproszonym w placówce pocztowej, w której b?dzie si? realizowa?o czek GIRO.

Taki czek wa?ny jest przez 7 dni od czasu jego dostarczenia, ale mo?e by? zrealizowany ju? po 30 minutach. Nie ma znaczenia, w jakiej placówce si? go zrealizuje – jest on jednakowy dla ca?ej Polski, nie musi to wi?c nast?pi? w miejscu zamieszkania po?yczkobiorcy, a w jakimkolwiek innym, dogodnym dla niego miejscu.

Dlaczego warto skorzysta? z czeku GIRO?

Czek GIRO to bez w?tpienia dobry sposób na to, by wyp?aci? po?yczk?, je?li nie posiada si? rachunku bankowego. Uciesz? si? z tego zw?aszcza osoby starsze, które bardzo cz?sto konto bankowe posiadaj?, ale nie maj? przy tym dost?pu do bankowo?ci elektronicznej, by? mo?e nie wiedz?, jak si? ni? pos?ugiwa? lub nie potrafi? zrobi? przelewu. Mo?e to tak?e dotyczy? równie? osób, które posiadaj? wy??cznie konto wspólne (a w prawie 100% firm po?yczkowych jest to czynnik niedopuszczalny przy udzielaniu po?yczki), lub te? brak ?rodków na koncie uniemo?liwia im zaci?gni?cie po?yczki (cho? tacy po?yczkobiorcy mog? skorzysta? z metody weryfikacji przez aplikacj?). Czasami to równie? sami po?yczkobiorcy preferuj? nie udost?pnia? swoich danych bankowych, albo nie chc?, ?eby fakt zaci?gni?cia po?yczki zapisa? si? w historii transakcji na koncie bankowym. Jak wida?, powodów jest mnóstwo.

Jakie s? wady czeku GIRO?

Cho? czek GIRO to w rzeczy samej sposób wygodny i ciekawa alternatywa dla przelewu bankowego. Nie jest on jednak pozbawiony wad:

Jakie firmy daj? mo?liwo?? wyp?aty po?yczki czekiem?

Nie ma taki firm zbyt wiele, ale na pewno jest ich na tyle du?o, ?e bez problemu mo?na wybra? dla siebie najlepsz? ofert?: