Pożyczka z zadłużeniami komorniczymi

W obecnych czasach bardzo często klienci biur kredytowych poszukują pożyczek dla osób z zajęciami komorniczymi. Czy istnieją takie pożyczki? Tak istnieją firmy pozabankowe które udzielają pożyczek dla ludzi z zadłużeniami komorniczymi. Firmy owe nie sprawdzają żadnych baz typu BIK, KRD oraz inne bazy dłużników. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego że taka pożyczka dla osób z zadłużeniami komorniczymi będzie dość niska, nikt nie udzieli pożyczki dla osoby zadłużonej w dużej wysokości.

Jest to zazwyczaj kwota do 1500 złotych, a okres spłaty wynosi do 12 miesięcy. Ponadto fakt że firma udziela pożyczek dla osób z zadłużeniami komorniczymi, nie oznacza że każdy klient ją otrzyma. Każdy pożyczkodawca ma swoją wewnętrzną politykę kredytową którą się kieruje przy udzielaniu pożyczek. Polityka kredytowa danej firmy to pilnie strzeżona tajemnica, więc tak na prawdę niewiele osób wie jakimi kryteriami kieruje się dana firma udzielając pożyczki.

Tak więc klient szukający takiej pożyczki nie dowie się czy ją otrzyma przed złożeniem wniosku. Ponadto każda firma która udziela pożyczek posiada swoje wewnętrzne bazy które w tym przypadku z pewnością będą weryfikowane.

Kwota pożyczki

200 - 3000 zł

Czas na spłatę

10 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 2000 zł

Czas na spłatę

15 - 30 dni

Kwota pożyczki

250 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

50 - 1500 zł

Czas na spłatę

1 - 60 dni

Kwota pożyczki

300 - 2000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kiedy komornik przekracza swoje uprawnienia? I co można z tym zrobić?

Egzekucja komornicza to niestety jedna z najpoważniejszych konsekwencji niespłacenia pożyczki i musi się z nią liczyć każda osoba, która korzysta z usług pozabankowych instytucji oferujących pożyczki online. Sama świadomość tego, jakie będą następstwa niewywiązania się ze zobowiązania finansowego może działać stymulująco i motywująco. Taka wiedza pomoże również w uzmysłowieniu sobie, że dłużnik również ma prawa i w razie ich pogwałcenia może ich dochodzić w instytucjach do tego wyznaczonych.

Działalność komorniczą szczegółowo reguluje ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Wyznacza ona nie tylko zakres działania komornika, ale również jego obowiązki. Podstawową zasadą egzekucji komorniczej jest to, że powinna być ona przeprowadzona w sposób ludzki. Co to oznacza? Dłużnik nie może zostać pozbawiony możliwości dalszej egzystencji, czyli nie może pozostać bez środków do życia, które zapewniłyby mu przynajmniej minimum socjalne. Co więcej, egzekucja musi również zostać przeprowadzona w sposób nieurągający godności ludzkiej (np. pozbawienia go przedmiotów osobistych).

W związku z tym komornik może zająć:

Egzekucji komorniczej nie podlegają:

Nie zawsze musimy wpuszczać komornika

Wspomniana wcześniej ustawa o komornikach sądowych i egzekucji (art.814) mówi, iż komornik może zarządzić otworzenie mieszkania i zażądać dostępu do wszystkich jego pomieszczeń, a także przeszukać znajdujące się w nich rzeczy. Co ważne, komornik może wejść do mieszkania nawet siłowo, jeżeli jego właściciel nie chce otworzyć drzwi i może także do tego celu wezwać ślusarza. Jest uprawniony nawet do przeszukania osobistego, o ile istnieje podejrzenie, że właśnie w ten sposób dłużnik chciałby ukryć cenne przedmioty. Musi jednak mieć do tego odpowiedni nakaz sądowy i zapewnić, że przeszukanie dłużnika będzie wykonywała osoba tej samej płci.

Nie ma wątpliwości, że uprawnienia komornika w tej kwestii są spore. Podlegają jednak ograniczeniom i warto wiedzieć, że wymienione czynności nie mogą nastąpić tylko w dniach jego urzędowania oraz w soboty w godzinach 7:00-21:00. Niedopuszczalne jest przyjście komornika w niedzielę, święta lub poza tymi godzinami i w takich przypadkach na dłużniku nie ciąży żaden obowiązek otworzenia drzwi komornikowi. Nadużyciem i jawnym złamaniem prawa będzie również sytuacja, gdy komornik zdecyduje się na wejście przymusowe.

Na co dłużnik może złożyć skargę?

Jak złożyć skargę na komornika?

Skargą na czynności komornicze powinien zająć się sąd właściwy dla danego komornika, a stosowny wniosek należy wnieść w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty wystąpienia uchybienia lub od daty dowiedzenia się o tym uchybieniu (pamiętajmy, że komornik może wejść do mieszkania pod naszą nieobecność).

Pismo zawierające skargę nie ma jednolitego wzoru, ale dla jasności powinno zawierać pewne elementy, które w sposób oczywisty wskazują na jego charakter. Będą to: strony postępowania, opis zaskarżanej czynności, prośba o uchylenie konkretnej czynności, sygnatura akt komorniczych. Wniosek taki powinien być sporządzony w odpowiedniej ilości kopii – dla każdej ze stron oraz dla komornika. Niestety, wniesienie skargi na komornika jest płatne w wysokości 100 złotych, ale można wystąpić o zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty.

Kiedy można umorzyć dług i postępowanie komornicze?

Pochopnie zaciągnięta chwilówka lub zdarzenia losowe, które skutecznie uniemożliwiły spłatę pożyczki, są często przyczyną niemałych problemów finansowych, a w konsekwencji również postępowania komorniczego. Umorzenie długu jest zwykle ostatnią deską ratunku dla osób, dla których spłata zobowiązań wraz z kosztami karnymi jest niewykonalna. Przyjrzyjmy się, kiedy może to nastąpić i czy rzeczywiście dłużnik ma na to realne szanse.

Czym jest umorzenie długu?

Umorzeniem długu nazywamy sytuację, w której dłużnik zostaje zwolniony z obowiązku spłaty zaległości przez wierzyciela. Taki krok sprawia, że wierzyciel nie może żądać od dłużnika spłaty w przyszłości i nie może wystąpić z żadnymi roszczeniami.

Umorzenie może nastąpić w formie wymagającej zgody dłużnika lub na podstawie jednostronnego oświadczenia. W pierwszym przypadku wierzyciel, jeszcze w trakcie windykacji polubownej, może wystąpić ze stosowną ofertą, którą dłużnik może przyjąć lub odrzucić. Druga sytuacja ma miejsce już w trakcie postępowania sądowego. Wierzyciel ma wtedy prawo do cofnięcia pozwu i zrzeczenia się roszczenia będącego przedmiotem procesu. Dłużnik w takim wypadku nie będzie całkowicie zwolniony z kosztów – umorzenie długu traktowane jest jako korzyść majątkowa, więc podlega opodatkowaniu.

Dług może zostać spłacony przez inną osobę

Nie jest to rzecz jasna umorzenie długu sensu stricto, choć wywoła takie same skutki prawne dla dłużnika. Może mieć zastosowanie wtedy, kiedy wierzyciel nie chce umorzyć długu, ale zgodzi się, by ma miejsce dłużnika wkroczyła osoba trzecia, która zobowiązała się spłacić należności. Przejęcie długu można przeprowadzić na podstawie pisemnej umowy pomiędzy wierzycielem a osobą wstępującą na miejsce dłużnika. Rzecz jasna to właśnie ta osoba od tej pory odpowiedzialna jest za spłatę długu, dokładnie w takiej samej formie i kwocie. Za niespłacanie poniesie więc dokładnie takie same konsekwencje.

Wierzyciel nie zawsze pozostanie stratny

Wcześniej wymienione możliwości pokazują, że ich największym beneficjentem będzie dłużnik. Można by więc zapytać: czemu wierzyciel miałby zgodzić się na takie rozwiązania? To fakt, że umorzenie długu będzie pewną stratą dla wierzyciela i nie odzyska on ani kwoty kapitałowej pożyczki, ani należnych odsetek. Z drugiej strony, już na samym początku postępowania musi się on liczyć z tym, że dochodzenie należności będzie długotrwałe i może się ciągnąć latami, zwłaszcza jeżeli dłużnik jest osobą pozbawioną majątku i uzyskującą bardzo niskie dochody. Czasami będą skłonne do tego firmy windykacyjne, który wykupiły dług od instytucji pożyczkowej za ułamek należnej kwoty. Bywa, że takie długi kupowane są hurtowo, a później wartościowane na takie, które rokują na przyszłość i takie, których odzyskanie nie jest warte wysiłku i czasu na to poświęconego. Dotyczy to przede wszystkim pożyczek w małych kwotach, które w razie umorzenia wierzyciel może wliczyć w koszty uzyskania przychodów.

Umorzenie postępowania komorniczego to nie umorzenie długu

Umorzenie długu i umorzenie postępowania komorniczego to wyrażenia, które niejednokrotnie używane są zamiennie. Według prawa są to czynności odmienne, przede wszystkim dlatego, że komornik nie ma żadnych uprawnień do tego, by zwolnić dłużnika ze spłaty należności. Takie prawo przysługuje wyłącznie wierzycielowi podczas windykacji polubownej lub sądowej. Komornik może natomiast podjąć decyzję o zaprzestaniu postępowania egzekucyjnego. Następuje to zwykle w momencie, w którym uzna, iż dalsze postępowanie jest bezskutecznie i nie zmierza do odzyskania pieniędzy. Mimo że komornik przestaje prowadzić egzekucję i cofa wszystkie zajęcia na koncie bankowym lub na wynagrodzeniu, dług nadal istnieje, a wierzyciel ma pełne prawo, by dalej wymagać spłaty zobowiązania. Ponadto, komornik musi uznać, że przeszkoda uniemożliwiająca egzekucję jest trwała i nie można jej usunąć. Jeżeli niemożliwość spłaty długu jest tylko tymczasowa, komornik postępowanie egzekucyjne zawiesi. Z pewnością jednak będzie monitorował sytuację życiową i finansową dłużnika i wznowi egzekucję, kiedy tylko będzie to możliwe.

Upadłość konsumencka nie zawsze pomoże

Upadłość konsumencka, która faktycznie zwalnia dłużnika ze spłaty zobowiązania, jest częstym sposobem na uniknięcie perturbacji finansowych. Dość wspomnieć, że co roku zapada kilka tysięcy wyroków sądowych ogłaszających upadłość. Aby do tego doszło, dłużnik musi spełnić szereg bardzo restrykcyjnych warunków, a sama upadłość znacznie utrudni mu dalsze funkcjonowanie i pozbawi możliwości do czynności prawnych, w tym do zawierania umów cywilnych. Nie zawsze będzie to więc wyjście z kłopotów. Szerzej na temat tego, kiedy upadłość konsumencka ma zastosowanie i jakie będą jej skutki pisaliśmy w artykule „Upadłość konsumencka – rozwiązanie problemów ze spłatą chwilówki?

Zobowiązania trzeba spłacać

Jak widać, dłużnik ma hipotetycznie wiele możliwości, by uniknąć spłacenia pożyczki i związanych z nią kosztów. W praktyce do umorzeń dochodzi jedynie w małej części przypadków i wynika to z naprawdę krytycznej sytuacji finansowej dłużnika, który nie uchyla się od spłaty, ale naprawdę nie ma możliwości jej dokonać. O tym trzeba myśleć jeszcze przed zaciągnięciem pożyczki i zawsze decyzję pożyczkową podejmować opierając się na naprawdę solidnych przesłankach.

Czy komornik może zająć wszystkie pieniądze na koncie?

Bardzo często z jakichś powodów komornik zajmuje nasze konto bankowe w celu egzekucji wierzytelności. Często osoba której konto zostało zablokowane pozostaje w jednej chwili bez środków do życia, powstaje więc pytanie czy rzeczywiście komornik może zająć wszystkie nasze pieniądze które posiadamy na rachunku rozliczeniowym w banku ?Oczywiście dla komornika najłatwiejszym sposobem na odzyskanie wierzytelności jest sprawdzenie w jakim banku wierzyciel posiada rachunki, w obecnych czasach jest to bardzo proste ponieważ komornicy korzystają ze specjalnego systemu który to umożliwia. Tak więc sprawdzenie zajmuje parę minut. Następnie komornik wysyła do banku zawiadomienie o zajęciu środków na rachunku danego klienta, oznacza to że samo konto nie jest blokowane, a środki które mają zaspokoić wierzytelność. W chwili blokady konta nie możemy podjąć gotówki z bankomatu, czy też zapłacić kartą bankomatową za zakupy.

Niewiele jednak osób wie o tym że jeden z przepisów prawa bankowego wskazuje kwotę wolną od zajęcia, i stanowi, że są to środki pieniężne do wysokości trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obecnie ta kwota wynosi ok. 11 469,96 zł. Oznacza to że pomimo zajęcia komorniczego możemy swobodnie do tej wysokości dysponować naszymi pieniędzmi zgromadzonymi na koncie bankowym. Aby to zrobić wystarczy zazwyczaj udać się do naszego banku i podpisać oświadczenie że jeszcze nie wykorzystaliśmy kwoty wolnej od zajęcia na rachunku bankowym, bank nam musi wypłacić pieniądze do tej kwoty.

Jak więc widać komornik nie może zająć nam wszystkich pieniędzy które znajdują się na rachunku, należy tylko pamiętać że nie wypłacimy ich za pomocą np. karty bankomatowej, musimy w tym celu udać się osobiście do banku.

Powiązane tematy

> Na czym polega windykacja
> Czek Giro – wypłata na poczcie
> Europejski nakaz zapłaty
> Zbieg egzekucji komorniczej
> Zakup nieruchomości z zajęciem komorniczym
> Żyrant
> Pożyczka na weksel
> Uprawnienia polskich komorników za granicą

Zobacz także

> Pożyczki oddłużeniowe
> Pożyczki bez BIK
> Upadłość konsumencka
> Koszty chwilówek