Po?yczka z zad?u?eniami komorniczymi

W obecnych czasach bardzo cz?sto klienci biur kredytowych poszukuj? po?yczek dla osób z zaj?ciami komorniczymi. Czy istniej? takie po?yczki? Tak istniej? firmy pozabankowe które udzielaj? po?yczek dla ludzi z zad?u?eniami komorniczymi. Firmy owe nie sprawdzaj? ?adnych baz typu BIK, KRD oraz inne bazy d?u?ników. Trzeba jednak zdawa? sobie spraw? z tego ?e taka po?yczka dla osób z zad?u?eniami komorniczymi b?dzie do?? niska, nikt nie udzieli po?yczki dla osoby zad?u?onej w du?ej wysoko?ci.

Jest to zazwyczaj kwota do 1500 z?otych, a okres sp?aty wynosi do 12 miesi?cy. Ponadto fakt ?e firma udziela po?yczek dla osób z zad?u?eniami komorniczymi, nie oznacza ?e ka?dy klient j? otrzyma. Ka?dy po?yczkodawca ma swoj? wewn?trzn? polityk? kredytow? któr? si? kieruje przy udzielaniu po?yczek. Polityka kredytowa danej firmy to pilnie strze?ona tajemnica, wi?c tak na prawd? niewiele osób wie jakimi kryteriami kieruje si? dana firma udzielaj?c po?yczki.

Tak wi?c klient szukaj?cy takiej po?yczki nie dowie si? czy j? otrzyma przed z?o?eniem wniosku. Ponadto ka?da firma która udziela po?yczek posiada swoje wewn?trzne bazy które w tym przypadku z pewno?ci? b?d? weryfikowane.

Kwota pożyczki

200 - 3000 zł

Czas na spłatę

10 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 2000 zł

Czas na spłatę

15 - 30 dni

Kwota pożyczki

250 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

50 - 1500 zł

Czas na spłatę

1 - 60 dni

Kwota pożyczki

300 - 2000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kiedy komornik przekracza swoje uprawnienia? I co mo?na z tym zrobi??

Egzekucja komornicza to niestety jedna z najpowa?niejszych konsekwencji niesp?acenia po?yczki i musi si? z ni? liczy? ka?da osoba, która korzysta z us?ug pozabankowych instytucji oferuj?cych po?yczki online. Sama ?wiadomo?? tego, jakie b?d? nast?pstwa niewywi?zania si? ze zobowi?zania finansowego mo?e dzia?a? stymuluj?co i motywuj?co. Taka wiedza pomo?e równie? w uzmys?owieniu sobie, ?e d?u?nik równie? ma prawa i w razie ich pogwa?cenia mo?e ich dochodzi? w instytucjach do tego wyznaczonych.

Dzia?alno?? komornicz? szczegó?owo reguluje ustawa o komornikach s?dowych i egzekucji. Wyznacza ona nie tylko zakres dzia?ania komornika, ale równie? jego obowi?zki. Podstawow? zasad? egzekucji komorniczej jest to, ?e powinna by? ona przeprowadzona w sposób ludzki. Co to oznacza? D?u?nik nie mo?e zosta? pozbawiony mo?liwo?ci dalszej egzystencji, czyli nie mo?e pozosta? bez ?rodków do ?ycia, które zapewni?yby mu przynajmniej minimum socjalne. Co wi?cej, egzekucja musi równie? zosta? przeprowadzona w sposób nieur?gaj?cy godno?ci ludzkiej (np. pozbawienia go przedmiotów osobistych).

W zwi?zku z tym komornik mo?e zaj??:

Egzekucji komorniczej nie podlegaj?:

Nie zawsze musimy wpuszcza? komornika

Wspomniana wcze?niej ustawa o komornikach s?dowych i egzekucji (art.814) mówi, i? komornik mo?e zarz?dzi? otworzenie mieszkania i za??da? dost?pu do wszystkich jego pomieszcze?, a tak?e przeszuka? znajduj?ce si? w nich rzeczy. Co wa?ne, komornik mo?e wej?? do mieszkania nawet si?owo, je?eli jego w?a?ciciel nie chce otworzy? drzwi i mo?e tak?e do tego celu wezwa? ?lusarza. Jest uprawniony nawet do przeszukania osobistego, o ile istnieje podejrzenie, ?e w?a?nie w ten sposób d?u?nik chcia?by ukry? cenne przedmioty. Musi jednak mie? do tego odpowiedni nakaz s?dowy i zapewni?, ?e przeszukanie d?u?nika b?dzie wykonywa?a osoba tej samej p?ci.

Nie ma w?tpliwo?ci, ?e uprawnienia komornika w tej kwestii s? spore. Podlegaj? jednak ograniczeniom i warto wiedzie?, ?e wymienione czynno?ci nie mog? nast?pi? tylko w dniach jego urz?dowania oraz w soboty w godzinach 7:00-21:00. Niedopuszczalne jest przyj?cie komornika w niedziel?, ?wi?ta lub poza tymi godzinami i w takich przypadkach na d?u?niku nie ci??y ?aden obowi?zek otworzenia drzwi komornikowi. Nadu?yciem i jawnym z?amaniem prawa b?dzie równie? sytuacja, gdy komornik zdecyduje si? na wej?cie przymusowe.

Na co d?u?nik mo?e z?o?y? skarg??

Jak z?o?y? skarg? na komornika?

Skarg? na czynno?ci komornicze powinien zaj?? si? s?d w?a?ciwy dla danego komornika, a stosowny wniosek nale?y wnie?? w terminie nieprzekraczaj?cym 7 dni od daty wyst?pienia uchybienia lub od daty dowiedzenia si? o tym uchybieniu (pami?tajmy, ?e komornik mo?e wej?? do mieszkania pod nasz? nieobecno??).

Pismo zawieraj?ce skarg? nie ma jednolitego wzoru, ale dla jasno?ci powinno zawiera? pewne elementy, które w sposób oczywisty wskazuj? na jego charakter. B?d? to: strony post?powania, opis zaskar?anej czynno?ci, pro?ba o uchylenie konkretnej czynno?ci, sygnatura akt komorniczych. Wniosek taki powinien by? sporz?dzony w odpowiedniej ilo?ci kopii – dla ka?dej ze stron oraz dla komornika. Niestety, wniesienie skargi na komornika jest p?atne w wysoko?ci 100 z?otych, ale mo?na wyst?pi? o zwolnienie z obowi?zku uiszczenia op?aty.

Kiedy mo?na umorzy? d?ug i post?powanie komornicze?

Pochopnie zaci?gni?ta chwilówka lub zdarzenia losowe, które skutecznie uniemo?liwi?y sp?at? po?yczki, s? cz?sto przyczyn? niema?ych problemów finansowych, a w konsekwencji równie? post?powania komorniczego. Umorzenie d?ugu jest zwykle ostatni? desk? ratunku dla osób, dla których sp?ata zobowi?za? wraz z kosztami karnymi jest niewykonalna. Przyjrzyjmy si?, kiedy mo?e to nast?pi? i czy rzeczywi?cie d?u?nik ma na to realne szanse.

Czym jest umorzenie d?ugu?

Umorzeniem d?ugu nazywamy sytuacj?, w której d?u?nik zostaje zwolniony z obowi?zku sp?aty zaleg?o?ci przez wierzyciela. Taki krok sprawia, ?e wierzyciel nie mo?e ??da? od d?u?nika sp?aty w przysz?o?ci i nie mo?e wyst?pi? z ?adnymi roszczeniami.

Umorzenie mo?e nast?pi? w formie wymagaj?cej zgody d?u?nika lub na podstawie jednostronnego o?wiadczenia. W pierwszym przypadku wierzyciel, jeszcze w trakcie windykacji polubownej, mo?e wyst?pi? ze stosown? ofert?, któr? d?u?nik mo?e przyj?? lub odrzuci?. Druga sytuacja ma miejsce ju? w trakcie post?powania s?dowego. Wierzyciel ma wtedy prawo do cofni?cia pozwu i zrzeczenia si? roszczenia b?d?cego przedmiotem procesu. D?u?nik w takim wypadku nie b?dzie ca?kowicie zwolniony z kosztów – umorzenie d?ugu traktowane jest jako korzy?? maj?tkowa, wi?c podlega opodatkowaniu.

D?ug mo?e zosta? sp?acony przez inn? osob?

Nie jest to rzecz jasna umorzenie d?ugu sensu stricto, cho? wywo?a takie same skutki prawne dla d?u?nika. Mo?e mie? zastosowanie wtedy, kiedy wierzyciel nie chce umorzy? d?ugu, ale zgodzi si?, by ma miejsce d?u?nika wkroczy?a osoba trzecia, która zobowi?za?a si? sp?aci? nale?no?ci. Przej?cie d?ugu mo?na przeprowadzi? na podstawie pisemnej umowy pomi?dzy wierzycielem a osob? wst?puj?c? na miejsce d?u?nika. Rzecz jasna to w?a?nie ta osoba od tej pory odpowiedzialna jest za sp?at? d?ugu, dok?adnie w takiej samej formie i kwocie. Za niesp?acanie poniesie wi?c dok?adnie takie same konsekwencje.

Wierzyciel nie zawsze pozostanie stratny

Wcze?niej wymienione mo?liwo?ci pokazuj?, ?e ich najwi?kszym beneficjentem b?dzie d?u?nik. Mo?na by wi?c zapyta?: czemu wierzyciel mia?by zgodzi? si? na takie rozwi?zania? To fakt, ?e umorzenie d?ugu b?dzie pewn? strat? dla wierzyciela i nie odzyska on ani kwoty kapita?owej po?yczki, ani nale?nych odsetek. Z drugiej strony, ju? na samym pocz?tku post?powania musi si? on liczy? z tym, ?e dochodzenie nale?no?ci b?dzie d?ugotrwa?e i mo?e si? ci?gn?? latami, zw?aszcza je?eli d?u?nik jest osob? pozbawion? maj?tku i uzyskuj?c? bardzo niskie dochody. Czasami b?d? sk?onne do tego firmy windykacyjne, który wykupi?y d?ug od instytucji po?yczkowej za u?amek nale?nej kwoty. Bywa, ?e takie d?ugi kupowane s? hurtowo, a pó?niej warto?ciowane na takie, które rokuj? na przysz?o?? i takie, których odzyskanie nie jest warte wysi?ku i czasu na to po?wi?conego. Dotyczy to przede wszystkim po?yczek w ma?ych kwotach, które w razie umorzenia wierzyciel mo?e wliczy? w koszty uzyskania przychodów.

Umorzenie post?powania komorniczego to nie umorzenie d?ugu

Umorzenie d?ugu i umorzenie post?powania komorniczego to wyra?enia, które niejednokrotnie u?ywane s? zamiennie. Wed?ug prawa s? to czynno?ci odmienne, przede wszystkim dlatego, ?e komornik nie ma ?adnych uprawnie? do tego, by zwolni? d?u?nika ze sp?aty nale?no?ci. Takie prawo przys?uguje wy??cznie wierzycielowi podczas windykacji polubownej lub s?dowej. Komornik mo?e natomiast podj?? decyzj? o zaprzestaniu post?powania egzekucyjnego. Nast?puje to zwykle w momencie, w którym uzna, i? dalsze post?powanie jest bezskutecznie i nie zmierza do odzyskania pieni?dzy. Mimo ?e komornik przestaje prowadzi? egzekucj? i cofa wszystkie zaj?cia na koncie bankowym lub na wynagrodzeniu, d?ug nadal istnieje, a wierzyciel ma pe?ne prawo, by dalej wymaga? sp?aty zobowi?zania. Ponadto, komornik musi uzna?, ?e przeszkoda uniemo?liwiaj?ca egzekucj? jest trwa?a i nie mo?na jej usun??. Je?eli niemo?liwo?? sp?aty d?ugu jest tylko tymczasowa, komornik post?powanie egzekucyjne zawiesi. Z pewno?ci? jednak b?dzie monitorowa? sytuacj? ?yciow? i finansow? d?u?nika i wznowi egzekucj?, kiedy tylko b?dzie to mo?liwe.

Upad?o?? konsumencka nie zawsze pomo?e

Upad?o?? konsumencka, która faktycznie zwalnia d?u?nika ze sp?aty zobowi?zania, jest cz?stym sposobem na unikni?cie perturbacji finansowych. Do?? wspomnie?, ?e co roku zapada kilka tysi?cy wyroków s?dowych og?aszaj?cych upad?o??. Aby do tego dosz?o, d?u?nik musi spe?ni? szereg bardzo restrykcyjnych warunków, a sama upad?o?? znacznie utrudni mu dalsze funkcjonowanie i pozbawi mo?liwo?ci do czynno?ci prawnych, w tym do zawierania umów cywilnych. Nie zawsze b?dzie to wi?c wyj?cie z k?opotów. Szerzej na temat tego, kiedy upad?o?? konsumencka ma zastosowanie i jakie b?d? jej skutki pisali?my w artykule „Upad?o?? konsumencka – rozwi?zanie problemów ze sp?at? chwilówki?

Zobowi?zania trzeba sp?aca?

Jak wida?, d?u?nik ma hipotetycznie wiele mo?liwo?ci, by unikn?? sp?acenia po?yczki i zwi?zanych z ni? kosztów. W praktyce do umorze? dochodzi jedynie w ma?ej cz??ci przypadków i wynika to z naprawd? krytycznej sytuacji finansowej d?u?nika, który nie uchyla si? od sp?aty, ale naprawd? nie ma mo?liwo?ci jej dokona?. O tym trzeba my?le? jeszcze przed zaci?gni?ciem po?yczki i zawsze decyzj? po?yczkow? podejmowa? opieraj?c si? na naprawd? solidnych przes?ankach.

Czy komornik mo?e zaj?? wszystkie pieni?dze na koncie?

Bardzo cz?sto z jakich? powodów komornik zajmuje nasze konto bankowe w celu egzekucji wierzytelno?ci. Cz?sto osoba której konto zosta?o zablokowane pozostaje w jednej chwili bez ?rodków do ?ycia, powstaje wi?c pytanie czy rzeczywi?cie komornik mo?e zaj?? wszystkie nasze pieni?dze które posiadamy na rachunku rozliczeniowym w banku ?Oczywi?cie dla komornika naj?atwiejszym sposobem na odzyskanie wierzytelno?ci jest sprawdzenie w jakim banku wierzyciel posiada rachunki, w obecnych czasach jest to bardzo proste poniewa? komornicy korzystaj? ze specjalnego systemu który to umo?liwia. Tak wi?c sprawdzenie zajmuje par? minut. Nast?pnie komornik wysy?a do banku zawiadomienie o zaj?ciu ?rodków na rachunku danego klienta, oznacza to ?e samo konto nie jest blokowane, a ?rodki które maj? zaspokoi? wierzytelno??. W chwili blokady konta nie mo?emy podj?? gotówki z bankomatu, czy te? zap?aci? kart? bankomatow? za zakupy.

Niewiele jednak osób wie o tym ?e jeden z przepisów prawa bankowego wskazuje kwot? woln? od zaj?cia, i stanowi, ?e s? to ?rodki pieni??ne do wysoko?ci trzykrotnego przeci?tnego wynagrodzenia w sektorze przedsi?biorstw, obecnie ta kwota wynosi ok. 11 469,96 z?. Oznacza to ?e pomimo zaj?cia komorniczego mo?emy swobodnie do tej wysoko?ci dysponowa? naszymi pieni?dzmi zgromadzonymi na koncie bankowym. Aby to zrobi? wystarczy zazwyczaj uda? si? do naszego banku i podpisa? o?wiadczenie ?e jeszcze nie wykorzystali?my kwoty wolnej od zaj?cia na rachunku bankowym, bank nam musi wyp?aci? pieni?dze do tej kwoty.

Jak wi?c wida? komornik nie mo?e zaj?? nam wszystkich pieni?dzy które znajduj? si? na rachunku, nale?y tylko pami?ta? ?e nie wyp?acimy ich za pomoc? np. karty bankomatowej, musimy w tym celu uda? si? osobi?cie do banku.

Powi?zane tematy

> Na czym polega windykacja
> Czek Giro – wyp?ata na poczcie
> Europejski nakaz zap?aty
> Zbieg egzekucji komorniczej
> Zakup nieruchomo?ci z zaj?ciem komorniczym
> ?yrant
> Po?yczka na weksel
> Uprawnienia polskich komorników za granic?

Zobacz tak?e

> Po?yczki odd?u?eniowe
> Po?yczki bez BIK
> Upad?o?? konsumencka
> Koszty chwilówek