Wyj?cie z zad?u?enia – co, je?li nie po?yczka?

Opuszczenie spirali zad?u?enia jest niezwykle trudne. Nie bez powodu nazywa si? to tak?e p?tl? kredytow? lub po?yczkow?. Cz?sto bywa bowiem tak, ?e jedna po?yczka nap?dza kolejn?. Nie zawsze warto stawia? na kolejn? po?yczk?, by wyj?? z d?ugów, cho? trzeba przyzna?, ?e po?yczki odd?u?eniowe mog? by? pomocne i w wielu przypadkach si? sprawdzaj?. S? one jednak cz??ci? wi?kszego planu, który systematycznie i sumiennie realizowany mo?e prowadzi? do sukcesu. Najwa?niejsze to stawi? czo?a po?yczce.

D?ugi nie znikn? – trzeba je zaakceptowa?

Sporo d?u?ników wykazuje do?? charakterystyczne, dziecinne podej?cie do sp?aty swoich zobowi?za?. Przynajmniej pocz?tkowo dobrym rozwi?zaniem problemów ze sp?at? wydaje si? by?… jej unikanie. Ró?ne s? na to sposoby: nieodbieranie telefonów od wierzycieli, nieodpowiadanie na monity, unikanie kontaktu z windykatorem. Czy takie post?powanie si? sprawdza? Pocz?tkowo mo?e si? tak wydawa?. Na d?u?sz? met zaszkodzi ono d?u?nikowi w dwójnasób. Po pierwsze, wraz z up?ywaj?cym czasem rosn? tak?e karne odsetki oraz op?aty windykacyjne, a po drugie – unikanie kontaktu z wierzycielem to jasny sygna?, ?e po?yczki wcale nie zamierza si? sp?aci? i de facto mo?e to przyspieszy? post?powanie s?dowe, które w pewnym momencie stanie si? nieuniknione.

Ugoda z wierzycielem na dobry pocz?tek

Najlepszym rozwi?zaniem jest kontakt z wierzycielem i wyra?enie dobrej woli. Równie? w szeroko poj?tym interesie firmy le?y to, by post?powania windykacyjnego nie przeci?ga? w niesko?czono?? i jak najszybciej ustali? plan sp?aty. Pomoc w postaci roz?o?enia d?ugu na dogodne, ma?e raty, a nawet cz??ciowe umorzenie kosztów takiej po?yczki wci?? mo?e by? dla w?a?ciciela op?acalne. Najcz??ciej, windykator terenowy, czyli pracownik firmy windykacyjnej oddelegowany do kontakty z zalegaj?cym ze sp?at? klientem, ma ju? opracowany pewien plan. I nale?y tu doda?, ?e nie jest to plan nienegocjowalny – w wi?kszo?ci przypadków mo?na dostosowa? ten plan do w?asnej sytuacji finansowej.

Ustalenie hierarchii wydatków jest kluczem do sukcesu

Je?li posiada si? d?ugi, finansowe priorytety z pewno?ci? ulegn? sporemu przetasowaniu. S? pewne sytuacje, z których zrezygnowanie nie musi oznacza? gwa?townego obni?enia poziomu ?ycia. Pierwszym krokiem do znalezienie oszcz?dno?ci b?dzie ustalenie szczegó?owego planu wydatków – czyli tego, ile miesi?cznie b?dzie kosztowa?a sp?ata d?ugu, podstawowe op?aty (czynsz, rachunki), dojazdy do pracy i podstawowe, ale pe?nowarto?ciowe wy?ywienie.

W ka?dym comiesi?cznym bud?ecie znajd? si? wydatki, które mo?na odci??, tak by na pewno znalaz?o si? tam miejsce na comiesi?czn? sp?at? raty. Mo?e to by? ograniczenie u?ywania samochodu do najpilniejszych spraw czy rezygnacja z karty kredytowej. Obie rzeczy, je?li przestan? by? u?ywane, przynios? oszcz?dno?ci na kosztach eksploatacji.

Banalne wydatki, na które wcze?niej nie zwraca?o si? uwagi mog? zsumowa? si? do ca?kiem niez?ej kwoty w przeci?gu roku. Przyjrzenie si? swoim wydatkom troch? bardziej krytycznie pozwoli znale?? oszcz?dno?ci tam, gdzie wcze?niej by si? nawet nie zajrza?o, a cz??? wydatków wydawana jest na niepotrzebne rzeczy (np. wszelkiego rodzaju u?ywki – papierosy poch?aniaj? ogromne sumy!).

Taktyka – jak zabezpieczy? plan sp?aty

Je?eli posiada si? kilka kredytów, warto zacz?? od sp?aty tego najmniejszego. Bez w?tpienia b?dzie on naj?atwiejszy do sp?aty, a wi?c i pozb?dzie si? go najszybciej, zanim op?aty zaczn? rosn?? do horrendalnych rozmiarów przy tym i pozosta?ych kredytach. Szybsze uwolnienie si? od jednego z d?ugów to tak?e szybsze uzyskanie ?rodków na sp?at? kolejnego.

Cz??? pieni?dzy warto od?o?y? dla siebie, na przysz?o??. Zawsze, naprawd? zawsze, trzeba bra? pod uwag? niespodziewane wydatki – na lekarza, naprawy, konieczny dalszy wyjazd. Kolejny raz mo?e zadzia?a? efekt skumulowanych, ma?ych kwot – mo?na sprzeda? stare sprz?ty, gry komputerowe i gad?ety, które od dawna s? ju? nieu?ywane. Tych pieni?dzy nie powinno si? pod ?adnym pozorem rusza?, nawet na miesi?czn? sp?at? zad?u?enia. Sam fakt tego, ?e istnieje jaki? bufor bezpiecze?stwa, a kolejne potencjalne problemy nie pogorsz? naszej sytuacji (bo mo?na je b?dzie rozwi?za? nie przerywaj?c sp?aty d?ugu), dzia?a wspomagaj?co i mobilizuj?co.

Jak zwi?kszy? swoje dochody?

Sposobów na wi?ksze miesi?czne ?rodki do dyspozycji jest mnóstwo. Nie jest te? jednak tak, ?e miliony le?? na ulicy – dodatkowe dochody nie b?d? sumami bajo?skimi. Zwi?ksz? jednak poczucie bezpiecze?stwa i pozwol? zarówno na szybsz? sp?at? po?yczki, jak i zwi?kszenie zapasu finansowego „na czarn? godzin?”. Najcz??ciej w gr? wchodzi praca dorywcza, po godzinach, nawet cha?upnictwo w nowym wymiarze. Swoje umiej?tno?ci mo?na sprzeda? w Internecie, czy korzysta? z grupy og?oszeniowych na portalach spo?eczno?ciowych, gdzie mo?na odpowiada? na og?oszenia lokalne i wykonywa? drobne prace dla kogo? innego na miejscu, cz?sto w weekendy.

Dobry zwyczaj – nie po?yczaj

Na takie pouczanie ju? pewnie za pó?no, ale z pewno?ci? wystarczy to za nauczk? na przysz?o??. Sp?acanie d?ugów mo?e bowiem okaza? si? nauk? odpowiedzialno?ci, niezb?dn? przy zaci?ganiu po?yczki. Najwi?ksz? odpowiedzialno?ci? jest za? to, by po?yczki nie zaci?ga?, je?eli nie mo?e si? jej sp?aci?.