Wakacje po?yczkowe – co to jest?

Niespodziewane wydatki czy te? okres wzmo?onych zakupów to czas, w którym mog? pojawi? si? problemy z terminow? sp?at? po?yczki. W takich przypadkach pewnym wyj?ciem z sytuacji s? wakacje po?yczkowe. Us?ug? urlopu od sp?acania kredytu ju? jaki? czas temu wprowadzi?y banki. W ?lad za nimi pod??y?y firmy po?yczkowe, oferuj?c swoim klientom mo?liwo?? odroczenia terminu sp?aty raty zobowi?zania.

Wakacje po?yczkowe – czym s??

Wakacje po?yczkowe to nic innego jak urlop od regulowania rat zobowi?zania. Innymi s?owy, jest to zawieszenie sp?acania po?yczki przez okre?lony czas. Mo?e to by? jeden miesi?c lub nawet kilka miesi?cy. Rozwi?zanie to ju? dawno wprowadzi?y banki w przypadku kredytów hipotecznych. Firmy po?yczkowe tak?e postanowi?y wyj?? naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom klientów, pozwalaj?c na odroczenie terminu p?atno?ci po?yczki. Gdy zdecydujemy si? na zawieszenie sp?acania zobowi?zania, musimy by? ?wiadomi tego, ?e odroczeniu nie ulega naliczanie odsetek. Zazwyczaj wi?c za takie wakacje po?yczkowe w ogólnej kalkulacji nale?y nieco dop?aci?.

Kto mo?e wzi?? urlop od sp?acania rat po?yczki?

Us?uga wakacji po?yczkowych przeznaczona jest dla osób mog?cych mie? pewne problemy finansowe, które nie zawsze mo?na przewidzie? z wyprzedzeniem. W praktyce nie wszyscy po?yczkobiorcy mog? wzi?? urlop od regulowania zobowi?za?. Przywilej ten przys?uguje osobom, które dotychczas regularnie sp?aca?y raty po?yczki. Ogólne warunki zawieszenia sp?aty zobowi?zania ustalane s? indywidualnie przez ka?dy bank lub firm? po?yczkow?. Niektóre podmioty pozwalaj? na wakacje po?yczkowe dopiero po sp?acie okre?lonej liczby rat, np. 6 czy 12. Inne za? wprowadzaj? ograniczenia w postaci maksymalnej d?ugo?ci urlopu od sp?acania zobowi?zania. Niektóre instytucje daj? mo?liwo?? tylko jednokrotnego przesuni?cia terminu sp?aty, inne nawet wielokrotnego.

Czy za wakacje po?yczkowe nale?y zap?aci??

Wakacje po?yczkowe nie s? jednoznaczne ze zwolnieniem z obowi?zku zwrócenia po?yczonych pieni?dzy. Urlop od sp?aty jedynie zawiesza na jaki? czas konieczno?? regulowania p?atno?ci. Po?yczkodawca mo?e zaoferowa? swojemu klientowi dwie mo?liwo?ci sp?acenia zobowi?zania. S? to:

Ostateczny koszt po?yczki mo?e wzrosn?? ze wzgl?du na wzrost naliczonych odsetek za okres wakacji kredytowych. Niektóre banki pozwalaj? na negocjowanie warunków zawieszenia kredytu, jednak w przypadku firm pozabankowych z regu?y to si? nie zdarza. Dodatkowo niektóre podmioty mog? naliczy? op?at? za odroczenie terminu sp?aty. Reasumuj?c, pomimo i? „wakacje po?yczkowe” brzmi? zach?caj?co, po?yczkobiorca powinien liczy? si? z tym, ?e zawieszenie sp?aty zobowi?zania nawet na okres jednego miesi?ca mo?e wi?za? si? z konieczno?ci? poniesienia dodatkowych kosztów.

Urlop od po?yczki a karencja

Banki, które nie oferuj? mo?liwo?ci skorzystania z urlopu od po?yczki, mog? zaproponowa? swoim klientom tzw. karencj?. Umo?liwia ona zawieszenie sp?aty cz??ci kapita?owej zobowi?zania. Wówczas to kredytobiorca przez jaki? czas sp?aca wy??cznie odsetki, a raty nie zawieraj? cz??ci kapita?owej. Nale?y jednak zaznaczy?, i? tego typu rozwi?zanie jest najbardziej op?acalne pod koniec okresu kredytowania. Dlaczego? Poniewa? cz??? kapita?owa jest wówczas wy?sza ani?eli odsetkowa. Tym samym raty s? odczuwalnie ni?sze. Ka?dy bank indywidualnie ustala warunki karencji. Musz? by? one zawarte w umowie kredytowej lub za??czniku do niej. Dlatego te? w przypadku ka?dej instytucji karencja mo?e wygl?da? nieco inaczej.

W przypadku firm pozabankowych raczej nie ma co liczy? na karencj?. Je?eli wi?c po?yczkobiorca zdaje sobie spraw? z tego, ?e nie uda mu si? sp?aci? raty zobowi?zania w terminie, powinien skontaktowa? si? z firm? udzielaj?c? po?yczki. W wi?kszo?ci przypadków bez problemu uda si? przesun?? termin sp?aty zobowi?zania. Rozwi?zanie to jest z pewno?ci? lepsze ni? brak sp?aty bez powiadomienia po?yczkodawcy. Klient nie musi si? wówczas martwi?, i? w jego historii kredytowej zostan? odnotowane negatywne wpisy.

Wakacje po?yczkowe – w jakich firmach mo?na i?? na urlop od po?yczki?

Nie wszystkie firmy po?yczkowe oferuj? mo?liwo?? odroczenia terminu sp?aty zobowi?zania. Tego typu us?ug? w swej ofercie ma mi?dzy innymi Hapi Po?yczki, Zaplo oraz Via SMS. Warunki wakacji po?yczkowych u ka?dego z po?yczkodawców mog? by? nieco innego. Szczegó?owe zasady powinny znale?? si? w umowach po?yczkowych. Zanim podpiszemy dokumenty, warto dok?adnie zapozna? si? wi?c ze wszystkimi zapisami.

Wakacje po?yczkowe – tak czy nie?

Z praktycznego punktu widzenia wakacje po?yczkowe nie s? po to, aby po?yczkobiorca móg? zaoszcz?dzi? pieni?dze. Urlop od po?yczki pozwala wy??cznie zyska? czas na uzbieranie pieni?dzy na sp?at? zobowi?zania. Po takie rozwi?zanie powinni?my si?ga? wy??cznie, gdy nasza sytuacja finansowa nie pozwala na terminowe regulowanie zobowi?za?. Przed podpisaniem umowy warto przeanalizowa? dokument pod k?tem mo?liwo?ci wykorzystania ewentualnych wakacji po?yczkowych.