Refinansowanie po?yczki – wszystko, co trzeba wiedzie?

Us?uga refinansowania po?yczki nie jest jeszcze dost?pna w ofercie wi?kszo?ci firm i wci?? nie wszyscy maj? poj?cie o tym, w jaki sposób dzia?a. To do?? nowa us?uga, powsta?a jako pok?osie ustawy antylichwiarskiej z 2016 roku i maj?ca na celu zast?pi? standardowe przed?u?enie okresu sp?aty po?yczki, które po wej?ciu w ?ycie przepisów ustawy mia?o by? ju? nieop?acalne – prawo przewidzia?o bowiem maksymalny pu?ap kosztów po?yczkowych, w których wielokrotne przed?u?anie okresu sp?aty ju? si? nie mie?ci?o.

Co zrobi?, je?li nie mo?e si? sp?aci? po?yczki?

Chcia?oby si? powiedzie? – nie po?ycza?. Polacy jednak po?yczaj?, a pozabankowy rynek finansowy ro?nie w si??. Nie nale?y tego traktowa? jako z?y omen, bo dzi?ki ostatnim zmianom w prawie chwilówki staj? si? coraz bezpieczniejsze. Mimo tego, krótki czas, na który udzielane s? chwilówki to czasami zbyt ma?o, by przewidzie? ewentualne problemy. Niezale?nie od tego, czy po?yczki nie mo?na sp?aci? z powa?nych powodów czy z powodu w?asnej lekkomy?lno?ci, istnieje wachlarz ?rodków, które mo?na podj??, by uchroni? si? przed windykacj?. Najpopularniejszymi ?rodkami zaradczymi s?: p?atne przed?u?enie okresu sp?aty u po?yczkodawcy, roz?o?enie po?yczki na raty i refinansowanie.

Refinansowanie – czym jest?

Czasami mylone jest ze zwyk?ym przed?u?eniem okresu sp?aty, cho? obie te formy s? zupe?nie inne. W prostych s?owach mówi?c, refinansowanie jest sp?aceniem po?yczki inn? po?yczk?. Z tym, ?e tak naprawd? tej po?yczki nie zaci?gamy samodzielnie i nie nam przypada wybór firmy, w której t? po?yczk? mo?emy zaci?gn??.

Jak wygl?da takie refinansowanie? Firmy po?yczkowe, które maj? t? us?ug? w swojej ofercie, wspó?pracuj? z innym podmiotem finansowym. W momencie, w którym po?yczkobiorca zg?osi im niemo?liwo?? sp?aty po?yczki, firma zwraca si? do tego podmiotu, w którym mo?emy zaci?gn?? po?yczk? maj?c? pokry? t? pierwsz?.  Mo?e zrobi? to za nas firma po?yczkowa, je?li udzielimy jej takiego upowa?nienia. W tym momencie klient co prawda pozbywa si? jednej po?yczki, ale „zyskuje” kolejn?. Ró?nica polega na tym, ?e pieni?dze z refinansowania nie trafiaj? do r?ki klienta a od razu do pierwotnej firmy po?yczkowej. Poza tym, refinansowana po?yczka to licz?cy si? od nowa okres sp?aty – po?yczkobiorca ma wi?c kolejne kilkadziesi?t dni na sp?at?.

Jakie firmy oferuj? refinansowanie?

Jedne z wi?kszych firm, które oferuj? takie rozwi?zanie to:

Wi?kszo?? z nich nie podaje jednak kosztów tego refinansowania. S? one widoczne dopiero dla aktywnego po?yczkobiorcy w dokumencie, który zostanie mu przes?any wraz z projektem umowy po?yczkowej do podpisania. Informacje o mo?liwo?ci refinansowania i koszty tej us?ugi b?d? pojawia? si? tak?e na indywidualnym koncie klienta w serwisie internetowym tych?e firm.

Refinansowa? czy nie?

Pami?tajmy, ?e refinansowanie nie do ko?ca zwi?zane jest z dobr? wol? po?yczkodawcy, a jest kolejn? us?ug?, za któr? trzeba wnie?? koszty. W praktyce jest te? tak, ?e trzeba za ni? zap?aci? wcze?niej, jeszcze przed uruchomieniem takiego refinansowania. Koszty takiej operacji nie ró?ni? si? znacznie od tych, które dotycz? przed?u?enia okresu sp?aty po?yczki w tej samej firmie, w której by?a zaci?gana a ich wysoko?? naturalnie zale?y od tego, jaka jest kwota po?yczki i na jaki okres zosta?a zaci?gni?ta.

Zalet? refinansowania jest to, ?e z punktu widzenia klienta, jest to taka sama us?uga jak przed?u?enie okresu sp?aty u tego samego po?yczkodawcy. W taki sam sposób uniknie on odpowiedzialno?ci za niesp?acenie po?yczki, dodatkowych kosztów, negatywnej historii kredytowej i widma windykacji.

Nie jest to jednak rozwi?zanie bez wad i niesie pewne ryzyko. Nie usuwa ono problemów ze sp?at?, a jedynie odsuwa je na jaki? czas i jest do?? kosztowne. Poza tym, refinansowanie dotyczy w?a?ciwie tylko chwilówek, wi?c jest udzielana na stosunkowo krótki okres 30 dni. Nikt nie zagwarantuje tego, ?e po tym czasie nie b?dzie potrzebna kolejna po?yczka, a potem kolejna… Spirala d?ugów nie jest terminem odleg?ym i dotyczy zadziwiaj?co du?ej ilo?ci osób. Z tego powodu zarówno samo zaci?gni?cie po?yczki i skorzystanie z refinansowania jest decyzj?, która powinna by? podejmowana ?wiadomie, po przemy?leniu wszystkich „za i przeciw”.

Uwaga na refinansowanie!

Od czasu wej?cia w ?ycie zapisów ustawy antylichwiarskiej, pojawi?y si? g?osy, jakoby niektóre firmy po?yczkowe wnosi?y o refinansowanie automatycznie, na styku przekroczenia terminu sp?aty. By?y to g?osy rzadkie i dotyczy?y raczej firm ju? wcze?niej podejrzanych o nieetyczne zachowania, ale je?eli jednak taka sytuacja si? zdarzy, nale?y wiedzie? i? nie jest to zgodne z prawem, a refinansowanie jest opcj?, a nie konieczno?ci?.