Rata balonowa w po?yczkach – na czym polega i gdzie mo?na j? znale???

Na rynku dost?pne s? ró?nego rodzaju kredyty i po?yczki, które mog? ró?ni? si? nie tylko warunkami finansowymi, ale równie? sposobem sp?aty. Niezbyt rozpowszechniony jest jeszcze termin „balonowy” w odniesieniu do po?yczek. Najcz??ciej wyst?puje w przypadku po?yczek samochodowych lub po?yczek pod zastaw nieruchomo?ci, czyli ogólnie mówi?c w po?yczkach, która zaci?gane s? w wysokich kwotach. Co w tym kontek?cie oznacza po?yczka balonowa i kredyt balonowy?

Rata balonowa – czym jest?

Rat? balonow? naj?atwiej porówna? do przedmiotu, od którego wzi??a swoj? nazw?. Ten, je?li go nape?nia? powietrzem, ro?nie – tym bardziej, im d?u?ej jest dmuchany. Podobnie dzieje si? z rat? balonow? – jest to rata ostatnia i najwi?ksza, a im d?u?szy jest okres sp?aty, tym wi?ksza rata balonowa. Klient, sp?acaj?c po?yczk?, najpierw sp?aca odsetki, a dopiero po czasie zostaje do sp?aty kapita?, którego wi?kszo?? zawiera si? w ostatniej racie. W istocie, ostatnia rata jest tak?e tym wi?ksza, im wi?ksza jest kwota po?yczki.

Mogo – balonowa po?yczka samochodowa z nisk? rat?

Zakup samochodu nie jest ?atwym wyborem, najwa?niejsz? do rozstrzygni?cia kwesti? pozostaje zawsze: jak sfinansowa? zakup? Du?o osób decyduje si? na po?yczk? samochodow? z przew?aszczeniem, w której kupiony samochód stanowi jednocze?nie zabezpieczenie sp?aty po?yczki. Dost?pne na rynku finansowanie pozabankowe to zazwyczaj po?yczki ze sp?at? zwyk??, w której kwota kapita?owa wraz ze wszystkimi kosztami roz?o?ona jest równomiernie na liczb? rat: po?yczaj?c na 12 miesi?cy, klient ka?dego miesi?ca p?aci 1/12 kapita?u i 1/12 ca?kowitych kosztów. Takie podej?cie prezentuj? firmy Autokapita? i Motopo?yczka.

Odmiennie sp?ata wygl?da w firmie Mogo, która stosuje wcze?niej wspomnian? rat? balonow?. Trzeba pami?ta?, ?e o ile zwyk?e po?yczki ratalne z przew?aszczeniem nie b?d? wymaga?y wnoszenia wk?adu w?asnego, o tyle po?yczki (ale tak?e i kredyty bankowe) balonowe, takiego wk?adu zazwyczaj za??daj?. Firma Mogo nie jest w tym wypadku wyj?tkiem. Dzieje si? tak zarówno ze wzgl?du na wysok? kwot? po?yczki (maksymalnie 45 tysi?cy z?otych), d?ugi okres finansowania (47 miesi?cy), jak i wspomniany wcze?niej system sp?aty balonowej – inaczej mog?oby to by? nie do ud?wigni?cia.

Jak w Mogo wygl?daj? koszty takiej po?yczki i jaka jest miesi?czna rata? W formularzu informacyjnym dost?pnym na stronie firmy, podany jest koszt dla po?yczki w wysoko?ci 5300 z?otych, przy czym trzeba posiada? wk?ad w?asny w wysoko?ci 1200 z?otych. W takim wypadku miesi?czna rata wynosi 221,54 z?otych, a rata balonowa – 2615,89 z?otych. Ca?kowita kwota do sp?aty w takim przypadku wyniesie 12684,90 z?otych. Jest to, co prawda, kwota do?? du?a, ale pami?tajmy, ?e jest to po?yczka bardzo d?ugoterminowa, bo roz?o?ona do sp?aty w ci?gu 43 miesi?cy. Taka sama po?yczka na 12 miesi?cy wygenerowa?aby 3115 z?otych kosztów ca?kowitych, co jest ju? kwot? zbli?on? do zwyk?ych po?yczek ratalnych w innych firmach.

Speed Cash Polska – po?yczka pod zastaw

Ta firma przygotowa?a dla swoich klientów bardzo szerok? ofert?, która w za?o?eniu ma trafia? do du?ej liczby ludzi, którzy potrzebuj? sporej ilo?ci gotówki i d?ugiego okresu sp?aty, a przy tym posiadaj? cenn? rzecz, któr? mogliby zastawi?: nieruchomo??, samochód, dzie?o sztuki. Tutaj tak?e spotyka si? rat? balonow?, z tym, ?e b?dzie ona wynosi? troch? wi?cej ni? w przypadku Mogo, zwa?ywszy na to, ?e kwoty po?yczek s? du?o wy?sze (od 20 tysi?cy do 10 milionów z?otych).

Spójrzmy jednak na przyk?adowe wyliczenia: po?yczka w wysoko?ci 50 tysi?cy z?otych (60% warto?ci zabezpieczenia) do sp?aty w 48 miesi?cy, to koszt ca?kowity w wysoko?ci 48 tysi?cy z?otych. Gdyby po?yczka by?a sp?acana w ratach równych, wysoko?? takiej raty wynios?aby 2042 z?otych. Raty w systemie balonowym b?d? za? wynosi? 980 z?otych miesi?cznie przez 47 miesi?cy oraz 51 940 z?otych w ostatniej racie.

Czy zdecydowa? si? na rat? balonow??

Zalet? po?yczki balonowej jest to, ?e przez prawie ca?y okres finansowania (oprócz ostatniej raty), klient p?aci bardzo niskie raty po?yczki, co nie obci??a jego bud?etu, a w d?u?szej perspektywie daje mo?liwo?? zgromadzenia ?rodków finansowych na ostatni? rat? balonow?. Po?yczkobiorca b?dzie mia? na to nawet kilka lat. Bior?c pod uwag? fakt, i? po?yczki balonowe stosowane s? zazwyczaj w po?yczkach samochodowych lub po?yczkach hipotecznych, a co za tym idzie – w wysokich kwotach, równa miesi?czna rata mog?aby by? zbyt du?ym wydatkiem.

Jednocze?nie, niskie pocz?tkowe raty nie obni?aj? znacz?co zdolno?ci kredytowej takiego po?yczkobiorcy (rata balonowa nie jest wliczana do takich rachunków), wi?c je?li zajdzie potrzeba zaci?gni?cia kolejnej po?yczki, np. chwilówki, osoba sp?acaj?ca po?yczk? balonow?, nie musi martwi? si? o to, ?e chwilówka zostanie mu odmówiona z powodu zbyt niskiej zdolno?ci kredytowej. Wad? mo?e by? jednak to, ?e trzeba naraz zgromadzi? do?? wysok? kwot? takiej raty i, najcz??ciej, trzeba równie? zmierzy? si? z odrobin? wy?szymi kosztami takich po?yczek.