Po?yczki w du?ych kwotach

Szybkie po?yczki internetowe maj? t? wad?, ?e kwoty, które mo?emy uzyska? nie s? zbyt wygórowane. S? oczywi?cie ratunkiem w najbardziej podbramkowych sytuacjach, ale naprawd? wysokich wydatków nie pokryj?.

Du?a kwota, czyli jaka?

Przyjmijmy, ?e tak? kwot? jest 10 tysi?cy z?otych i wi?cej. Chocia? firm udzielaj?cych po?yczek pozabankowych jest wiele, a gros z nich oferuje darmowe chwilówki, które mo?ecie sprawdzi? w naszym rankingu, to wci?? nie s? to kwoty przewy?szaj?ce zak?adane 10 tysi?cy z?otych.  Dla porównania, najwy?sze chwilówki oferowane na rynku to:

Bardzo cz?sto mo?na tak?e liczy? na kwot? 5000 z?otych. Po?yczki w takiej wysoko?ci oferuj? mi?dzy innymi: Wandoo, Polo?yczka, CreditStar, ExtraPortfel, Filarum, LendOn i Ale Gotówka. Trzeba jednak liczy? si? z tym, i? s? to kwoty, które mog? by? po?yczone przynajmniej przy drugiej po?yczce, a wi?c nie s? one dost?pne ka?demu.

Firmami, które mog? zaproponowa? klientowi wi?cej, s? te udzielaj?ce po?yczek ratalnych i bez w?tpienia stanowi? one mniejsze obci??enie dla finansów klienta ni? chwilówki. Zaci?gni?cie takiej po?yczki nie ró?ni si? niczym od zaci?gni?cia po?yczki-chwilówki. Podobnie wygl?daj? równie? wymagania odno?nie zdolno?ci kredytowej i wiarygodno?ci kredytowej klienta. Po?yczkobiorca b?dzie sprawdzany w rejestrach kredytowych i gospodarczych (i podobnie jak w chwilówkach, nie zawsze b?dzie od tego uzale?nione udzielenie po?yczki), i b?dzie musia? równie? udowodni? swoje dochody, najcz??ciej deklaracj? dochodow? we wniosku i wyci?giem z konta bankowego.

Firmy udzielaj?ce wysokich po?yczek na raty

Poni?ej przedstawione firmy s? liderami, je?li chodzi o wysoko?? po?yczanych kwot. Wszystkie warunki, które musi spe?ni? po?yczkodawca, koszty i dodatkowe opcje, mo?na sprawdzi? w naszym rankingu po?yczek na raty.

Monedo Now. Maksymalna kwota po?yczki to 10 tysi?cy z?otych do sp?aty w nawet 24 miesi?cznych ratach. Dobr? informacj? dotycz?c? tej firmy jest fakt, ?e nie uzale?nia ona swojej decyzji od informacji, które mo?e znale?? w BIK i innych rejestrach.

Zaplo. W tej firmie równie? mo?na po?yczy? nie wi?cej ni? 10 tysi?cy z?otych, cho? w tym wypadku mo?liwy jest d?u?szy okres sp?aty – 36 miesi?cy. Zaplo nale?y do firmy Vivus, jest wi?c jego odpowiednikiem w postaci ratalnej.

Aasa. Ta skandynawska firma ma w swojej ofercie 10 tysi?cy z?otych po?yczki ratalnej do sp?aty w ci?gu 2 lat.

Fellow Finance. Nie jest to typowa firma po?yczkowa, a raczej po?rednik pomi?dzy po?yczkobiorc?, a inwestorem. Fellow Finance jest jedynie administratorem i w?a?cicielem platformy, na której zaci?ganie po?yczek si? odbywa. Maksymaln? kwot?, jak? mo?e zaproponowa? ta firma jest 12 tysi?cy z?otych

Wonga. Mo?na liczy? na nie wi?cej ni? 15 tysi?cy z?otych na 24 miesi?ce. Wonga udziela tak?e po?yczek-chwilówek, wi?c je?li potrzebujemy mniejszej kwoty, warto zastanowi? si? nad pierwsz? po?yczk? za 10 z?otych w tej firmie.

Hapipo?yczki. Tutaj równie? po?yczymy nie wi?cej ni? 15 tysi?cy z?otych i mo?emy sp?aci? po?yczk? w maksymalnie 36 miesi?cy

Po?yczki inne ni? wszystkie – tam po?yczymy najwi?cej

Powodem, dla którego zazwyczaj wysoko?? po?yczek ratalnych jest zabezpieczenie si? przed strat? kapita?u, na wypadek gdyby klient nie sp?aca? po?yczki. Co prawda, firma po?yczkowa pr?dzej czy pó?niej te pieni?dze odzyska w post?powaniu windykacyjnym lub s?dowym, ale tak czy inaczej, jest to dla niej zamro?ony kapita?. Mówi si? jednak, ?e ka?da firma znajdzie swoje wype?nienie, wi?c i firmy po?yczkowe znalaz?y sposób na to, by móc udziela? po?yczek w o wiele wi?kszych kwotach.

Pojawiaj? si? jednak dodatkowe wymagania odno?nie po?yczkobiorcy – jest to zabezpieczenie po?yczki, gwarantem lub warto?ciowym przedmiotem (najcz??ciej samochodem). Z drugiej strony, s? to po?yczki, które otrzymaj? nawet d?u?nicy lub osoby posiadaj?ce negatywn? histori? w BIK.

Firmy, gdzie po?yczymy pod pewnymi warunkami, to:

Rapida Money. Firma, w której mo?na po?yczy? nawet 25 tysi?cy z?otych wymaga zabezpieczenia po?yczki w postaci por?czenia jednej osoby. Zaci?gana jest przy tym ca?kowicie na odleg?o?? – za pomoc? Internetu i krótkiej rozmowy telefonicznej z pracownikiem firmy. Poza tym, taka po?yczka dedykowana jest tak?e osobom maj?cym problemy z rejestrami BIK i KRD.

Autokapita?. Form? zabezpieczenia w tej firmie jest samochód, ale je?eli jest warty odpowiednio wysok? kwot?, mo?na po?yczy? nawet 100 tysi?cy z?otych w zamian za ustawienie zastawu na poje?dzie. Jest to oczywi?cie wi?cej formalno?ci do za?atwienia (wycena samochodu, osobiste podpisanie umowy, formalno?ci w urz?dach), ale i kwota odpowiednio wy?sza, do sp?aty w 48 ratach.

Motopo?yczka. Analogicznie jak w poprzedniej firmie, Motopo?yczka równie? wymaga ustanowienia zastawu na samochodzie. Poza tym, formalno?ci zwi?zane z po?yczk? wygl?daj? podobnie, a i kwota po?yczki pozostaje taka sama – 100 tysi?cy z?otych roz?o?onych nawet na 5 lat. Tak, jak i poprzednia firma, Motopo?yczka jest odpowiednia dla osób bez zdolno?ci kredytowej i d?u?ników, ale trzeba si? liczy? z tym, ?e w razie niesp?acenia po?yczki, firma przejmie samochód.