Po?yczki na sp?at? ZUS – czy to mo?liwe?

Po?yczki internetowe to najcz??ciej tzw. po?yczki konsumenckie, czyli po?yczki udzielane osobom fizycznym. Oferta firm pozabankowych stale si? jednak poszerza i dzi? mog? one zaproponowa? równie? po?yczki dla firm. Zazwyczaj jednak traktowane s? one jako inwestycje i dedykowane wy??cznie na rozwój i zakupy firmowe. Co jednak, je?li jako przedsi?biorca posiadamy zaleg?o?ci w op?acaniu sk?adek ZUS i chcieliby?my si? ich pozby?? Czy pieni?dze z po?yczki mog? by? przeznaczone na ten cel?

Dzia?alno?? gospodarcza ?atwiej uzyska po?yczk?

Osoby prowadz?ce w?asn? dzia?alno?? gospodarcz? i borykaj?ce si? z problemami finansowymi niepozwalaj?cymi na regularne wp?acanie sk?adek ZUS, mog? skorzysta? zarówno z po?yczek firmowych, jak i po?yczek konsumenckich. Prawo bowiem zak?ada, ?e taka dzia?alno?? mo?e by? finansowana zarówno ze ?rodków firmowych, jak i prywatnych. Taki po?yczkobiorca mo?e wi?c, w razie potrzeby, skorzysta? z oferty jakiejkolwiek firmy oferuj?cej po?yczki ratalne lub chwilówki i wykorzysta? te pieni?dze sp?acaj?c swoje sk?adkowe zaleg?o?ci, lub przeznaczaj?c je na przysz?e op?aty. Nie musz? nawet zaci?ga? po?yczki na dane dzia?alno?ci – mog? zaci?gn?? po?yczk? jako osoba prywatna. Po?yczkobiorca nie spotka si? równie? z pytaniem o to, na jaki cel przeznaczy przyznane pieni?dze, a je?li ju? takie pytanie si? pojawi, zostanie ono wykorzystane wy??cznie do celów statystycznych firmy po?yczkowej, klient za? nie b?dzie w ?aden sposób rozliczany z wydania pieni?dzy.

Jest to rozwi?zanie bardzo wygodne, gdy? taki mikroprzedsi?biorca ma w rzeczywisto?ci bardzo du?e pole manewru i mo?e po prostu wybra? po?yczk? najta?sz? i tak?, która mu najbardziej odpowiada: chwilówk? lub rataln?, spo?eczno?ciow?, a nawet pod zastaw. Sprawdzi si? to równie? wtedy, kiedy prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? nie ma odpowiedniej zdolno?ci kredytowej, lub jego mikroprzedsi?biorstwo funkcjonuje zbyt krótko. Banki zazwyczaj podchodz? do tej kwestii bardzo restrykcyjnie i wymagaj? nawet 12-miesi?cznego okresu dzia?alno?ci. Co wi?cej, bardzo wa?ne s? tak?e odpowiednie dochody oraz, oczywi?cie to, ?e prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej nie jest „ulubion?” dzia?alno?ci? zarobkow? banków – premiuj? one zatrudnienie na podstawie umowy o prac? na czas nieokre?lony.

Wydatki na ZUS nie dla wi?kszych przedsi?biorców

Sprawa wygl?da inaczej, je?li firma posiada osobowo?? prawn? (np. jest spó?k?). W takim przypadku wydatki firmowe mo?na sfinansowa? wy??cznie z po?yczki lub kredytu dla firm. Niestety, ci??ko b?dzie uzyska? kredyt na sp?at? zobowi?za? wobec ZUS lub Urz?du Skarbowego, gdy? w?a?ciwie wszystkie po?yczki dedykowane dla firm traktowane s? jako po?yczki inwestycyjne, maj?ce na celu rozwój firmy, nie za? sp?at? zobowi?za?. Najcz??ciej, je?li taki przedsi?biorca stara si? o kredyt firmowy w banku, musi dostarczy? za?wiadczenie o niezaleganiu ze sk?adkami lub nale?no?ciami podatkowymi. Czasami wystarczy po prostu o?wiadczenie kredytobiorcy, ale przestrzegamy przed tym, by w takim o?wiadczeniu k?ama?.

Po?yczka dedykowana dla firm – Fundusz Mikro

Firma ta prowadzi bardzo szerok? dzia?alno??, je?li chodzi o udzielanie wsparcia przedsi?biorcom, zarówno tym ma?ym, jak i du?ym. Po?yczki w tej instytucji dost?pne s? w trzech rodzajach: EKSPRESOWA, BIZNES I PROFI. Firma Fundusz Mikro przyznaje, ?e s? one dedykowane tym przedsi?biorstwom, które potrzebuj? gotówki zarówno na inwestycj? w rozwój firmy lub te? na bie??ce wydatki, a to wlicza si? równie? op?acanie sk?adek ZUS. Nie odnosi si? to jedynie do sp?aty zaleg?ych sk?adek, ale równie? bie??cych. Co wi?cej, to równie? oferta kierowana do osób, które nie maj? odpowiedniej zdolno?ci kredytowej i najprawdopodobniej w banku spotka?yby si? z odmow? udzielenia kredytu. Jedynym nieprzekraczalnym warunkiem udzielenia po?yczki jest prowadzenie firmy przynajmniej od 12 miesi?cy. W ten sposób mo?na po?yczy?:

ZUS nie tak kosztowny

Osoby po raz pierwszy rozpoczynaj?ce dzia?alno?? gospodarcz? po 31 marca 2018 roku mog? liczy? na 6-miesi?czny okres bezsk?adkowy, czyli wprowadzon? przez Konstytucj? Biznesu tzw. ulg? na start. Warto jednak pami?ta?, ?e obejmuje to jedynie sk?adki na fundusz spo?eczny, ale nie sk?adk? zdrowotn? – w tym roku wynosi ona 319,94 z?ote. Po tym okresie, przez kolejne dwa lata m?ody przedsi?biorca b?dzie musia? p?aci? tak?e sk?adki spo?eczne, ale w tzw. preferencyjnej kwocie. W 2018 roku ??cznie ze sk?adk? zdrowotn? (sk?adk? p?acimy bez podzia?u na fundusze) jest to 520,10 z?otych, a kwota to uwzgl?dnia równie? nieobowi?zkowe ubezpieczenie chorobowe. Nie jest to kwota du?a, a 2,5 roku na rozkr?cenie biznesu mo?e by? czasem optymalnym, by prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej si? op?aca?o.