Po?yczka na wk?ad w?asny kredytu hipotecznego – gdzie i na ile?

W?asne „M” to marzenie wielu m?odych Polaków, na które nie tak ?atwo jest sobie pozwoli?. I to pomimo tego, ?e istnieje przynajmniej kilka projektów „odgórnych” maj?cych wspomóc osoby poszukuj?ce w?asnego k?ta. Pomijaj?c cz??? programów pomocowych na szczeblu samorz?dowym, do niedawna mo?na by?o skorzysta? równie? z „Mieszkania dla M?odych”, które co prawda u?atwia?o nabycie lokum, ale w ogólnym rozrachunku wychodzi?o drogo. Sprawy nie u?atwiaj? te? rosn?ce ceny mieszka?, a tak?e ma?a dost?pno?? kredytów hipotecznych.

Jak wygl?da rynek mieszkaniowy w Polsce?

Poprzedni rok kalendarzowy okaza? si? rekordowy, je?li chodzi o liczb? sprzedanych mieszka? i zarazem liczb? wybudowanych. Tych ostatnich by?o prawie 70 tysi?cy. Sprawi?o to, ?e rynek jest nasycony, a to z kolei powoduje wzrost kosztów inwestycji – trzeba poszukiwa? nowych terenów mieszkalnych, co mo?e by? bardzo drogie. Po drugie, rozrost terytorialny systemów miejskich to równie? wyd?u?enie czasu trwania procedur administracyjnych.

Rozczaruj? si? tak?e osoby licz?ce na to, ?e ten rok przyniesie zmian? przepisów reguluj?cych wysoko?? wk?adu w?asnego – ci?gle wynosi on 20% warto?ci mieszkania, co mo?e by? sum? nie do pokonania. Oczywi?cie, mieszkanie mieszkaniu nie równe, wi?c jego ostateczna cena b?dzie zale?e? nie tylko od metra?u, ale równie? od tego, czy pochodzi z rynku pierwotnego czy wtórnego oraz jego lokalizacji. Metr kwadratowy lokalu w stolicy potrafi by? nawet cztery razy dro?szy ni? mie?cie licz?cym sobie kilkadziesi?t tysi?cy mieszka?ców. Dla przyk?adu, w tamtym roku ?rednia cena metra kwadratowego w Sopocie wynosi?a 9520 z?otych, a w Kro?nie i w Legnicy – w okolicach 3000 z?otych. Mieszkanie kosztuj?ce 300 tysi?cy z?otych (a jest to kwota przeci?tna) b?dzie wymaga?o 60 tysi?cy wk?adu w?asnego – to niema?o.

Gdzie szuka? pieni?dzy na wk?ad w?asny?

Banki mog? obni?y? wysoko?? wk?adu w?asnego, je?eli kredytobiorca wykupi od banku Ubezpieczenie Wk?adu W?asnego. W takim przypadku w cz??ci banków mo?na uzyska? zni?k? nawet do 10% warto?ci nieruchomo?ci. Jednak pozosta?a kwota wci?? jest do?? wysoka i, cho? najrozs?dniejsz? rzecz? by?oby pokrycie tej kwoty z oszcz?dno?ci, wi?kszo?ci m?odych rodzin po prostu na to nie sta? – wi?cej ni? po?owa Polaków nie posiada ?adnych oszcz?dno?ci. W przypadku pozosta?ej cz??ci spo?ecze?stwa, poduszka finansowa w wi?kszo?ci nie przekracza równowarto?ci miesi?cznych dochodów.

Du?o osób korzysta po prostu z po?yczek od rodziny, co mo?e by? korzystne (bo zwykle pozbawione jakichkolwiek kosztów), je?li tylko rodzina owe kwoty posiada. Z tego powodu cz??? kredytobiorców ucieka si? do zaci?gni?cia po?yczki, tym bardziej ?e ?adnej firmy po?yczkowej nie interesuje to, w jaki sposób te pieni?dze zostan? spo?ytkowane.

Po?yczka na wk?ad w?asny – dobry pomys??

Je?eli do wymaganej wysoko?ci wk?adu w?asnego nie brakuje nam wi?cej ni? kilkana?cie tysi?cy z?otych, po?yczka mo?e by? dobrym pomys?em. Powinna zosta? przyznana bez problemu, je?eli tylko posiada si? odpowiedni? zdolno?? kredytow? (a z pewno?ci? si? j? posiada, je?eli chce si? wnioskowa? o kredyt mieszkaniowy).

Cho? wiele jest korzystnych ofert chwilówek online, a nawet dost?pne s? darmowe chwilówki, to ich kwota mo?e by? niewystarczaj?ca. Najcz??ciej ich wysoko?? zamyka si? w kwocie 5000 z?otych (np. Filarum, LendOn, Ale Gotówka), a najwy?sza dost?pna na rynku chwilówka to nie wi?cej ni? 8 tysi?cy (Kuki, Po?yczka Plus). Dodatkowym problemem jest fakt, ?e nale?y je odda? zazwyczaj w ci?gu miesi?ca lub 45 dni, jak to ma miejsce w przypadku firmy LendOn i, co najwa?niejsze, trzeba by? sta?ym klientem i po?ycza? w danej firmie nawet kilkukrotnie, ?eby w ogóle móc liczy? na takie kwoty.

Po?yczka ratalna online mo?e pomóc

Lepszym pomys?em b?d? po?yczki online na raty. Je?li jednak liczymy na naprawd? du?e kwoty, to mo?emy si? przeliczy?. Gdy potrzebujemy finansowania wartego wi?cej ni? 10 tysi?cy z?otych, to mo?emy zwróci? si? do ograniczonej liczby firm. Z tych przoduj?cych w rankingach, pozostaj? w?a?ciwie tylko Fellow Finance i Hapipo?yczki z kwotami i okresem sp?aty odpowiednio: 12 000 na 24 miesi?ce i 15 000 z?otych na 36 miesi?cy. Po?yczk? w wysoko?ci 10 tysi?cy z?otych mog? poratowa? takie firmy jak Zaplo, Aasa, Monedo Now i Wonga.

Ze wzgl?du na wi?ksz? ni? w bankach dost?pno?? po?yczek i wymagalno?? mniejszej zdolno?ci kredytowej, firmy po?yczkowe staraj? si? ogranicza? ryzyko utraty kapita?u, w?a?nie poprzez ograniczenie wysoko?ci dost?pnej kwoty. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie przed brakiem sp?aty – to oczywiste, ?e po?yczkobiorca ?atwiej i szybciej sp?aci tak? kwot?. Co wi?cej, je?eli jej nie sp?aci, a windykacja i egzekucja komornicza b?d? ci?gn?? si? d?ugi czas, dalej jest to dla firmy mniejsza strata ni? potencjalne kilkadziesi?t tysi?cy z?otych. W zwi?zku z tym, je?eli interesuj? nas kwoty wi?ksze, nale?y si? liczy? z tym, ?e b?dzie to sytuacja „co? za co?” i trzeba b?dzie ustanowi? zabezpieczenie po?yczki. Tak dzia?a chocia?by Rapida Money – oferuje nawet 25 tysi?cy z?otych, ale wymaga gwaranta oraz firmy udzielaj?ce po?yczek pod zastaw samochodu (Mogo, Motopo?yczka – 100 tysi?cy z?otych).