Pozabankowe po?yczki hipoteczne – czy to si? op?aca?

Je?li chodzi o po?yczanie, to potencjalny po?yczkobiorca ma szerokie pole manewru – mo?e skorzysta? z instytucji bankowej i pozabankowej. S? to dwie ró?ne formy po?yczek, dlatego dobrze, je?li przed podj?ciem decyzji o po?yczce zdob?dzie si? wiedz? na temat obu z nich. Jednak?e, szansa na uzyskanie bardzo wysokiego kredytu w bankach jest ma?a dla wielu osób. Wiadomo ju?, ?e s? one obwarowane wieloma warunkami, które nie jest ?atwo spe?ni?.

Pozabankowe po?yczki hipoteczne s? natomiast dost?pne dla tych, którzy potrzebuj? wsparcia finansowego w celu sp?aty zad?u?e?, inwestowania pieni?dzy lub po prostu przeznaczenia ich na inny cel (np. kosztownego leczenia), ale ich sytuacja finansowa nie pozwala na to, by uzyska? tak? po?yczk? w banku.

Na czym polega pozabankowa po?yczka hipoteczna?

Mo?na inaczej traktowa? j? jako po?yczk? pod zastaw nieruchomo?ci, gdy? udzielana jest na zasadzie przew?aszczenia. Osoba, do której nale?y nieruchomo?? dalej jest jej w?a?cicielem wi?kszo?ciowym, wi?c ci?gle nieruchomo?? pozostaje we w?adaniu tej osoby i mo?e ni? rozporz?dza? w dowolnym zakresie (np. remontowa?), ale nie mo?e jej sprzeda?. Taka po?yczka udzielana jest przede wszystkim tym osobom, które nie maj? odpowiedniej zdolno?ci kredytowej, b?d? figuruj? w rejestrach d?u?ników. Je?li chodzi o kwoty udzielanych po?yczek, to s? bardzo zró?nicowane – od 35% do 70% warto?ci nieruchomo?ci.

Kredyt hipoteczny a pozabankowa po?yczka hipoteczna

Kredyt hipoteczny, po?yczka hipoteczna i kredyt mieszkaniowy s? poj?ciami cz?sto mylonymi. Co prawda, wszystkie z nich s? do siebie podobne, jednak ró?ni? si? zakresem finansowania, sposobem pozyskania i, oczywi?cie, przeznaczeniem. Warto zna? wszystkie trzy produkty, gdy? ka?dy z nich mo?e by? równie przydatny w przysz?o?ci.

Je?li chodzi o te dwa rodzaje kredytów, to s? one do siebie bardzo podobne pod wzgl?dem charakteru prawnego i finansowego. Oba z nich s? kredytami celowymi, a sposób ich udzielania jest do siebie podobny w bardzo wielu aspektach. Dzieli je w?a?ciwie jedna ró?nica – zakres wykorzystania kredytu.

Kredyt mieszkaniowy mo?e by? przeznaczony wy??cznie na zakup mieszkania czy domu jednorodzinnego, a tak?e na wykup mieszkania spó?dzielczego lub komunalnego. Z kolei kredyt hipoteczny dopuszcza tak?e mo?liwo?? przeznaczenia pochodz?cych z niego ?rodków pieni??nych na budow? domu, remont mieszkania, zakup dzia?ki lub te? remont lokalu, który jest przeznaczony do wynajmu.

W obu przypadkach zabezpieczeniem b?dzie oczywi?cie nieruchomo??. Dla kredytobiorców celowo?? tych kredytów nie jest tak wa?na i je?li tylko marzy si? o w?asnych czterech k?tach, oba te typy mog? pos?u?y? realizacji marzenia. By? mo?e dlatego ró?nica pomi?dzy nimi odrobin? si? zatar?a, a te dwa poj?cia u?ywane s? wzajemnie. Jakkolwiek, przyszli kredytobiorcy w takim przypadku zwykle kieruj? si? po prostu cen? tego typu zobowi?zania i wybieraj? zwykle ten charakteryzuj?cy si? ni?sz? mar??, mo?liwo?ci? skorzystania z odroczenia sp?aty na wypadek powa?nych problemów finansowych oraz op?at za wcze?niejsz? sp?at? kredytu. Na tym przyk?adzie wida? wi?c, ?e g?ównym motywem wyboru kredytu hipotecznego lub kredytu mieszkaniowego b?dzie g?ównie jego op?acalno??, nie za? sam typ.

Czy sfinansuj? mieszkanie po?yczk? pozabankow??

Firmy pozabankowe nie prowadz? dzia?alno?ci, która pozwoli?aby na sfinansowanie zakupu mieszkania. Po?yczka mieszkaniowa nie jest wi?c w nich dost?pna. W?a?ciwsz? nazw? dla po?yczki hipotecznej by?aby raczej po?yczka pod zastaw nieruchomo?ci. W odró?nieniu od kredytów hipotecznych po?yczka hipoteczna nie jest finansowaniem celowym, a jego beneficjent mo?e przeznaczy? uzyskane pieni?dze na dowolny, wybrany przez siebie cel. Teoretycznie wi?c móg?by przeznaczy? je na zakup innej nieruchomo?ci, cho? w praktyce zwykle taka po?yczka przeznaczana jest na inne cele.

Ile pieni?dzy mog? otrzyma? z po?yczki hipotecznej?

Zwykle nie ma ?ci?le wyznaczonej, maksymalnej kwoty takiej po?yczki, gdy? jej wysoko?? zale?y g?ównie od warto?ci nieruchomo?ci, któr? oddaje si? pod zastaw. Praktyka firm w tej kwestii jest bardzo ró?norodna. Mo?na znale?? instytucje, w których otrzymamy po?yczk? w wysoko?ci nieprzekraczaj?cej 30% warto?ci domu, ale w niektórych instytucjach mo?e ona si?ga? nawet 70%. Takie oferty ró?ni od siebie przede wszystkim cena udzielenia po?yczki – im mniejszy b?dzie pu?ap kwotowy, tym korzystniejsze warunki i odwrotnie.

Po?yczki hipoteczne – gdzie ich szuka??

Je?li chodzi o firmy dzia?aj?ce na rynku pozabankowym, liderem po?yczek pod zastaw (nie tylko nieruchomo?ci) jest firma Speed Cash Polska, w której mo?na uzyska? a? 5 milionów z?otych po?yczki, pod warunkiem, ?e posiada si? odpowiednio wysoko wycenion? nieruchomo??. Wysoko?? po?yczki w tej firmie nie zale?y jednak wy??cznie od warto?ci nieruchomo?ci. W zale?no?ci od tego, jak? zdolno?? kredytow? ma po?yczkobiorca, mo?e otrzyma? mniejsz? lub wi?ksz? po?yczk?. Przyjmuje si? jednak, ?e nie powinna ona przekroczy? 70% warto?ci.

Co ciekawe, po?yczki hipoteczne pod tak? sam? nazw? funkcjonuj? równie? w bankach, które oferuj? po?yczki zdecydowanie wi?ksze – a? do 80% warto?ci nieruchomo?ci i podobnie jak w przypadku po?yczek pozabankowych, mog? by? spo?ytkowane na dowolny cel. Bardzo atrakcyjny jest równie? okres sp?aty. W firmie Speed Cash Polska po?yczymy maksymalnie na 10 lat, za? w banku – nawet na 25. Naturalnie, równie? koszty po?yczki bankowej b?d? ni?sze – przyk?adowo, w banku ING stopa oprocentowania mo?e wynosi? tylko 5,88%, a po?yczka w wysoko?ci 200 tysi?cy z?otych wygeneruje prowizj? na poziomie 3800 z?otych. Jakkolwiek, równie? i w tym przypadku, bardzo wa?na jest zdolno?? i wiarygodno?? kredytowa po?yczkobiorcy, nie wszyscy b?d? mogli wi?c z takiej oferty skorzysta?.

Czy po?yczki hipoteczne s? bezpieczne?

Ka?dy typ zobowi?zania, a tym bardziej ten w wysokiej kwocie i ustanawiaj?cy przew?aszczenie na hipotece, niesie ze sob? pewne ryzyko. Istnieje bowiem niebezpiecze?stwo, ?e bank lub firma po?yczkowa przejmie nieruchomo??. Oczywi?cie, mo?e si? tak sta? tylko w wypadku, gdy po?yczkobiorca przestanie sp?aca? po?yczk?. Samo ustanowienie hipoteki nie daje bowiem wierzycielowi mo?liwo?ci korzystania ani zarz?dzania zastawion? nieruchomo?ci?. Prawny w?a?ciciel mieszkania mo?e w niej dalej mieszka?, u?ytkowa? j?, a nawet sprzeda? – problemem jest tylko to, ?e raczej nikt nie chcia?by kupi? nieruchomo?ci z obci??eniem. Jakkolwiek – ma te? swoje obowi?zki. Nie mo?e bowiem ?wiadomie niszczy? jej i ?wiadomie doprowadza? do obni?enia warto?ci zabezpieczonej nieruchomo?ci. Zalet? hipoteki jest fakt, ?e nie trzeba jej odwo?ywa? i znika ona samoistnie w momencie sp?aty po?yczki.

Zwykle wierzyciel b?dzie próbowa? dochodzi? swoich nale?no?ci innymi drogami i dopiero w ostateczno?ci zajmie nieruchomo??, któr? nast?pnie zlicytuje, a uzyskan? sum? zaliczy na poczet sp?aty d?ugu. W przypadku do?? wysoko oprocentowanych po?yczek pozabankowych uzyskana na licytacji kwota mo?e nie pokry? wszystkich kosztów. Konsekwencje braku sp?aty b?d? wi?c bardzo bolesne.

Po?yczka hipoteczna od Speed Cash Polska

Speed Cash Polska to firma udzielaj?ca po?yczek pod zastaw nieruchomo?ci, samochodu lub nawet dzie?a sztuki w kwotach od 30 tysi?cy do nawet 5 milionów z?otych, z okresem sp?aty wynosz?cym maksymalnie 10 lat. Jednak?e, trzeba liczy? si? z tym, ?e po?yczki w maksymalnej kwocie skierowane s? g?ównie do przedsi?biorców, bardziej ni? do osób fizycznych, gdy? nawet przy obni?onych kryteriach zdolno?ci kredytowej, raczej nie maj? oni mo?liwo?ci, by tak? kwot? sp?aci? w wymaganym okresie.

Firma ta stawia wymagania zarówno odno?nie po?yczkobiorcy, jak i zastawianej nieruchomo?ci. Oczywi?cie, po?yczkobiorca zostanie zweryfikowany w bazach BIK i KRD (jak równie? pokrewnych), ale nie jest od tego uzale?niona decyzja o przyznaniu po?yczki, a wr?cz przeciwnie. Je?li chodzi o zdolno?? kredytow?, to nie ma wyznaczonego sta?ego kryterium, a ka?dy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie – bardzo du?o zale?y od tego, jak? nieruchomo?? zastawiamy. Ta bowiem podlega pod konkretne warunki. Nie zostanie przyj?ta nieruchomo??, która znajduje si? w miejscowo?ci licz?cej mniej ni? 20 tysi?cy mieszka?ców, chyba, ?e jest to miejsce wyj?tkowo atrakcyjne turystycznie.

Jakie dokumenty musz? przedstawi? do po?yczki hipotecznej?

To zale?y od konkretnej firmy po?yczkowej, która zajmuje si? udzielaniem tego typu po?yczek, ale nale?y si? skupi? g?ównie na dokumentach dotycz?cych nieruchomo?ci. B?d? to:

Co si? stanie, je?li nie sp?ac? po?yczki hipotecznej?

Po?yczka hipoteczna mo?e by? opcj? korzystn?, ale wcale nie musi. Niesp?acanie po?yczki to w przypadku takiej po?yczki naprawd? du?e konsekwencje, zwi?zane tak?e z ostatecznym zaj?ciem nieruchomo?ci. Spó?nienie si? ze sp?at? raty kilka dni prawdopodobnie nie poci?gnie za sob? powa?niejszych konsekwencji (ale lepiej nie ryzykowa?), ale ju? d?u?sze zaleganie (kilkumiesi?czne) ze sp?at? b?dzie skutkowa?o wypowiedzeniem umowy po?yczki i dalsz? egzekucj? d?ugu, w tym tak?e zaj?ciem nieruchomo?ci.

Licytacje nieruchomo?ci odbywaj? si? na pewnych okre?lonych ?ci?le zasadach. Chocia? do wzi?cia po?yczki hipotecznej potrzebna jest wycena nieruchomo?ci, rzeczoznawca jest niezb?dny tak?e na potrzeby licytacji i wtedy dokonuje wyceny po raz kolejny. Przy pierwszej licytacji ustala si? cen? minimaln?, za któr? sprzedana mo?e by? nieruchomo?? i jest to zazwyczaj ¾ warto?ci wyceny rzeczoznawcy. Je?eli nie ma ch?tnych na nabycie nieruchomo?ci, uruchamia si? drug? licytacj?, na której mo?na naby? nieruchomo?? za minimaln? kwot? 2/3 jej warto?ci. Nie s? to jednak wszystkie konsekwencje finansowe, które poniesie osoba niesp?acaj?ca po?yczki. Oczywi?cie, to na niego spadn? równie? wynagrodzenie rzeczoznawcy i komornika. Nawet je?li po?yczka by?a udzielona tylko do jakiej? warto?ci procentowej nieruchomo?ci, to bior?c pod uwag? koszty prowizji, oprocentowania, op?at windykacyjnych i egzekucyjnych – nie ma pewno?ci, ?e kwota z licytacji pokryje ca?o?? zobowi?zania.

Powi?zane tematy

> Odwrócona hipoteka
> Po?yczka na wk?ad w?asny
> Po?yczki na du?e kwoty