Kredyt odnawialny czy po?yczka odnawialna?

Zamiennikiem kredytu gotówkowego lub po?yczki coraz cz??ciej staje si? tzw. kredyt odnawialny, czyli otwarta linia kredytowa na koncie bankowym. Najcz??ciej mylony jest ze zwyk?ym debetem, cho? to osobny produkt finansowy. Niemniej jednak, z tego wzgl?du postrzegany jest on jako ?atwa alternatywa dla kredytu gotówkowego lub standardowej chwilówki internetowej.

Jak dzia?a kredyt odnawialny?

Kredyt odnawialny na koncie bankowym to limit debetowy w okre?lonej wysoko?ci, który mo?na wykorzysta? w maksymalnym czasie jednego miesi?ca. Przyk?adowo, maj?c przyznan? otwart? lini? kredytow? w wysoko?ci 5000 tysi?cy z?otych, mo?na stworzy? debet na koncie w?a?nie w takiej wysoko?ci. Ka?dy wp?yw na konto (np. wynagrodzenie za prac?) b?dzie zmniejsza? zad?u?enie posiadacza rachunku, a jednocze?nie zwi?kszy dost?pn? do wykorzystania kwot?. Jest to o tyle dobre, ?e zad?u?enie sp?acane jest na bie??co, a jego sp?ata nie pozbawia kredytobiorcy ?rodków do ?ycia, bowiem za ka?dym razem mo?e on skorzysta? z mo?liwo?ci powi?kszenia debetu.

Czy warto zainteresowa? si? kredytem odnawialnym?

Otwarta linia debetowa jest z pewno?ci? opcj? do?? wygodn?. Po pierwsze, dodatkowa gotówka jest dost?pna zawsze. Nie trzeba wi?c kilkukrotnie ubiega? si? o kredyt, gromadzi? niezb?dnych dokumentów i udawa? si? do placówki bankowej. Jest on równie? do?? korzystny finansowo, a oprocentowanie debetu nie przekracza kosztów tradycyjnego, bankowego kredytu gotówkowego. Wr?cz przeciwnie – w wielu przypadkach jest ono znacznie ni?sze. Dodatkowo, nie ma przymusu ka?dorazowego korzystania z debetu, a w konsekwencji – ponoszenia za niego op?at i p?acenia nale?nych odsetek. Same odsetki równie? naliczane s? tak?e od kwoty, któr? si? wykorzysta, nie za? od wysoko?ci kredytu, która zosta?a przyznana. Jedyn? op?at? obowi?zkow? b?dzie koszt przed?u?enia umowy – w zale?no?ci od banku i podpisanej umowy b?dzie to 6 miesi?cy lub rok.

Jakkolwiek, nie jest on pozbawiony wad. Przede wszystkim:

Kiedy po?yczka sprawdzi si? lepiej ni? kredyt odnawialny?

Po?yczki online, cho? pozbawione s? cz??ci pozytywów zwi?zanych z kredytem odnawialnym (niskie koszty, ci?g?a dost?pno??), pod pewnymi wzgl?dami przewy?szaj? tego typu rozwi?zanie, a pod innymi dorównuj?.

Pierwsz? kwesti? jest zdolno?? kredytowa klienta, przez co stopnie? przyznawalno?ci po?yczki b?dzie sporo wi?kszy ni? w banku. Zarówno chwilówki, jak i po?yczki na raty nie wymagaj? wygórowanych dochodów, a co wi?cej – brane s? pod uwag? równie? wp?ywy pochodz?ce ze ?róde? zatrudnienia innych ni? umowa o prac?, nawet gdyby mia?y by? to zasi?ki lub inne ?wiadczenia spo?eczne.

Poza tym, na rynku funkcjonuje wiele firm po?yczkowych, wi?c i ich oferta jest niezwykle bogata i zró?nicowana, skierowana do ró?nych grup spo?ecznych i zawodowych, dostosowana do ich sytuacji finansowej: dost?pne s? równie? po?yczki odd?u?eniowe, konsolidacyjne czy po?yczki bez BIK dla osób, które posiadaj? negatywn? histori? kredytow?. Nie nale?y tak?e zapomina? o wszystkich innych dogodno?ciach w?a?ciwych wy??cznie dla po?yczek pozabankowych: szybkie przyznanie ?rodków (zob. artyku? „Po?yczki dost?pne o ka?dej porze – gdzie ich szuka??”), brak konieczno?ci przedstawiania za?wiadcze?, ogólna dost?pno??.

Linia po?yczkowa – o co w tym chodzi?

Po?yczkowe firmy pozabankowe kojarzone s? g?ównie z chwilówkami, które w szybkim tempie sta?y si? ich produktem flagowym, a po?yczka za darmo szturmem podbi?a rynek finansowy. Dla klientów, którzy maj? bardziej wysublimowane wymagania, stworzono równie? inne produkty, takie jak po?yczki ratalne, po?yczki konsolidacyjne oraz – co b?dzie przedmiotem niniejszego tekstu – odnawialne linie (zwane równie? limitami) po?yczkowe. Czym s?, czy op?aca si? z nich skorzysta? i czy mog? zast?pi? popularne chwilówki?

Wbrew pozorom, odnawialny limit po?yczkowy nie jest produktem nowym, ani specjalnie innowacyjnym. Mówi?c prawd?, jest to pomys?, który z powodzeniem i od wielu lat funkcjonuje ju? w systemach instytucji bankowych, a jaki? czas temu zosta? przeniesiony na grunt po?yczek udzielanych przez podmioty prywatne. Mowa tutaj o kredycie odnawialnym, który dok?adnie omówiony by? powy?ej.

Odnawialny limit po?yczkowy dzia?a na podobnej zasadzie. Instytucje pozabankowe, które mog? zaoferowa? tak? us?ug?, przyznaj? ?rodki raz, ale pozwalaj? korzysta? z tych ?rodków wielokrotnie w ramach wyznaczonego bud?etu. Dla przyk?adu, po?yczaj?c 5000 z?otych, mo?emy wykorzysta? (lub nie) t? kwot? w ci?gu miesi?ca, a na jego koniec sp?aci? przynajmniej kwot? minimaln?, któr? ustali firma. Nie trzeba wi?c sp?aca? ca?o?ci po?yczki od razu, ale brak sp?aty ca?ej po?yczki pomniejsza kwot? do wykorzystania. Oczywi?cie, nale?y liczy? si? z tym, ?e razem z kapita?em sp?aca si? równie? nale?ne op?aty – je?li wi?c z wykorzystanych 5000 z?otych sp?acimy 1000, to tylko cz??? tej kwoty, pomniejszona o koszty (dajmy na to 20% – wysoko?? uproszczona dla przejrzysto?ci rachunków) powi?kszy dost?pn? kwot?: w praktyce wi?c limit zwi?kszy si? tylko o 800 z?otych. W taki sam sposób, je?li po miesi?cu oddamy ca?? kwot? limitowan?, czyli 5000 z?otych, w praktyce limit na kolejn? lini? b?dzie wynosi? 4000 z?otych.

Dobr? wiadomo?ci? jest jednak to, ?e w wi?kszo?ci przypadków nie p?aci si? odsetek od ca?o?ci przyznanego limitu, a jedynie od wyp?aconej miesi?cznie kwoty.

Jakie firmy oferuj? odnawialn? lini? po?yczkow??

Jednymi z najbardziej znanych na polskim rynku po?yczkowym firmami s? Banknot i Euroloan.

Pierwsza z nich, firma Banknot, oferuje swoim klientom miesi?czny limit po?yczkowy w wysoko?ci 5000 z?otych, za? okres umowy wynosi 4 miesi?ce i w ci?gu tego okresu nale?y sp?aci? ca?? po?yczk?. Jednak?e, w czasie trwania umowy po?yczkowej mo?na wielokrotnie wp?aca? i wyp?aca? pieni?dze, wed?ug swojego uznania i zgodnie z zasadami otwartej linii po?yczkowej, mo?na ponownie wykorzysta? ju? sp?acone ?rodki.

Podobne zasady linii po?yczkowej stosuje firma Euroloan, która niedawno zaistnia?a medialnie z kampani? „Po?yczaj po fi?sku”. W tej instytucji ró?ni? si? jednak kwoty i okres trwania umowy – mo?na otworzy? limit odnawialny w wysoko?ci 20 tysi?cy z?otych i korzysta? z umowy przez 48 miesi?cy. Podobnie jak w poprzedniej firmie, tak?e tutaj nie trzeba wyp?aca? ca?ej kwoty – mo?na za to skorzysta? z wyp?aty w ka?dym momencie. Tak samo ka?da sp?ata (po odj?ciu kosztów), zwi?ksza dost?pny limit. Co miesi?c Euroloan przysy?a swoim klientom rachunek, na którym b?dzie widnie? stan konta i kwoty dost?pnej na linii po?yczkowej.

Zaci?ganie linii po?yczkowej nie wymaga ?adnych dodatkowych formalno?ci i wygl?da dok?adnie tak samo, jak zaci?gni?cie zwyk?ej chwilówki czy po?yczki ratalnej. Wystarczy za?o?y? konto w serwisie, wybra? po??dan? kwot?, a nast?pnie wype?ni? wniosek po?yczkowy i dokona? weryfikacji swojej to?samo?ci.

Otwarty limit po?yczkowy – wady i zalety

W rzeczywisto?ci, odnawialna linia po?yczkowa w pewien sposób przypomina po?yczk? rataln?, z tym, ?e poza kwot? minimaln?, któr? trzeba sp?aci? na ko?cu ka?dego okresu rozliczeniowego, samemu mo?na ustali? wysoko?? rat, byleby tylko ca?o?? po?yczki ??cznie z kwotami sp?aci? w okresie, który wymieniony jest w umowie po?yczkowej. Ma jednak nad po?yczk? rataln? spor? przewag? – jako, ?e mo?na wielokrotnie korzysta? ze sp?aconych ?rodków, w ogólnym rozrachunku przyznana kwota po?yczki mo?e by? znacznie wi?ksza.

Co wi?cej, linia po?yczkowa jest dost?pna o ka?dej porze i, je?li b?dziemy je sp?aca? przynajmniej w kwocie minimalnej, ca?y czas mamy pieni?dze do dyspozycji na wypadek nieprzewidzianych i nag?ych wydatków. Tylko od po?yczkobiorcy zale?y, w jakim stopniu b?dzie korzysta? z po?yczki. Je?li wi?c nie potrzebuje si? jednego, du?ego zastrzyku gotówki, a po prostu przewiduje si? ci??kie finansowo czasy – warto zastanowi? si? nad odnawialn? lini? po?yczkow?. Mo?na to równie? traktowa? jak kilka po?yczek, z tym ?e wniosek zostanie z?o?ony wy??cznie raz.

Nie jest to jednak opcja pozbawiona wad. Je?eli ca?y czas b?dziemy sp?aca?, a potem wykorzystywa? lini? odnawialn?, na koniec mo?e okaza? si?, ?e naraz b?dzie trzeba sp?aci? wysok? kwot? – inaczej ni? w przypadku po?yczki ratalnej, w której kwota do sp?aty systematycznie si? pomniejsza. Poza tym, linia po?yczkowa to produkt skierowany raczej do osób, które maj? stabiln? sytuacj? finansow? i dobr? histori? kredytow? – d?u?nicy i osoby maj?ce negatywne wpisy w BIK nie mog? na ni? liczy?.

Ostatni?, ale nie najmniej wa?n? zalet? po?yczek pozabankowych jest to, i? wyst?puj? one w kwotach wy?szych ni? kredyty odnawialne. W przypadku tych ostatnich mo?emy zazwyczaj liczy? na nie wi?cej ni? 5000 z?otych, co mo?e nie zaspokoi? wi?kszej potrzeby. Po?yczki natomiast mog? by? udzielone w kwotach nawet kilkukrotnie wy?szych: 10, 15 lub nawet 25 tysi?cy z?otych. Firmy, które udzielaj? tak wysokich po?yczek mo?na sprawdzi? w artykule Po?yczki w du?ych kwotach – przegl?d firm”.