Czy konsolidacja po?yczek jest mo?liwa?

Zadaniem po?yczek konsolidacyjnych jest sp?ata dotychczasowych zobowi?za?, w przypadku których pojawi?y si? pewne trudno?ci z uregulowaniem ich w terminie. Konsolidacja po?yczek pozabankowych jest jak najbardziej mo?liwa, jednak nie zawsze jest to zadanie proste do wykonania. Czy warto si?gn?? po takie rozwi?zanie w przypadku problemów ze sp?at? zobowi?zania? Czy lepiej znale?? alternatywne wyj?cie z sytuacji?

Konsolidacja po?yczek pozabankowych – na co zwróci? uwag??

Podstawowym celem konsolidacji po?yczek pozabankowych jest utrzymanie p?ynno?ci finansowej. Zanim jednak zdecydujemy si? zaci?gn?? wi?ksz? po?yczk? na sp?at? kilku mniejszych, powinni?my dok?adnie to przeanalizowa?. Czym kierowa? si? podczas zaci?gania po?yczki konsolidacyjnej? Oto podstawowe elementy, na które warto zwróci? szczególn? uwag?:

Po?yczka krótkoterminowa czy po?yczka d?ugoterminowa?

Decyzja o konsolidacji po?yczek nigdy nie powinna by? wynikiem impulsu. Konieczne jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, sk?d wzi??y si? nasze problemy z terminow? sp?at? poprzedniego zobowi?zania. Z regu?y najwi?kszym b??dem pope?nianym przez po?yczkobiorców jest zaci?ganie wysokich kwot po?yczek na zbyt krótki okres. Je?eli po??czy si? to z innymi mniejszymi lub wi?kszymi niespodziewanymi wydatkami, mo?e okaza? si?, ?e nie starczy nam pieni?dzy na sp?at? powsta?ego zad?u?enia.

Alternatyw? dla popularnych chwilówek z 30-dniowym okresem sp?aty s? po?yczki na 60 dni. Jakie firmy po?yczkowe oferuj? po?yczki z co najmniej 60-dniowym terminem sp?aty?

  1. Wonga:
  1. Vivus:
  1. Szybka Gotówka:
  1. Money Man:

Rozwi?zaniem alternatywnym dla szybkich (krótkoterminowych) po?yczek s? po?yczki ratalne. Zobowi?zanie roz?o?one na raty ?atwiej jest sp?aci?, poniewa? stanowi mniejsze obci??enie dla domowego bud?etu. Po?yczka ratalna nie zawsze jest to?sama z po?yczk? konsolidacyjn?. Ta pierwsza trafia na konto po?yczkobiorcy, który samodzielnie rozlicza si? ze swoimi wierzycielami. ?rodki z klasycznej po?yczki konsolidacyjnej przekazywane s? bezpo?rednio na rachunki instytucji, którym klient jest winny pieni?dze.

Innym rozwi?zaniem s? darmowe po?yczki online. S? to jednak zazwyczaj niewysokie kwoty, które nale?y sp?aci? w ci?gu 1 – 2 miesi?cy. Je?eli mamy pewno??, ?e w taki krótkim czasie uda nam si? pozyska? ?rodki finansowe na sp?at? zad?u?enia, warto rozwa?y? tego typu wyj?cie z sytuacji.

Po?yczka ratalna jako kredyt konsolidacyjny – czy to mo?liwe?

Jedn? z podstawowych zalet po?yczek ratalnych jest to, ?e zobowi?zanie roz?o?one jest w czasie – na kilka lub nawet kilkana?cie rat. Odpowiednio dobrana wysoko?? miesi?cznej raty pozwala na zmniejszenie wydatków na sp?at? d?ugów oraz odpowiednie ustalenie domowego bud?etu na najbli?sze miesi?ce. Po?yczka ratalna przeznaczona na sp?at? poprzednich zobowi?za? mo?e wprowadzi? porz?dek do harmonogramu sp?at dzi?ki po??czeniu kilku zobowi?za? w jedno (z jedn? rat?).

Jakie firmy pozabankowe udzielaj? po?yczek z d?u?szym okresem sp?aty – co najmniej 24 miesi?ce?

  1. Zaplo:
  1. Hapi Po?yczki:
  1. Fellow Finance:
  1. Monedo Now:
  1. Ekassa:

Je?eli nie konsolidacja po?yczek, to co?

Czy konsolidacja po?yczek jest jedynym wyj?ciem z sytuacji w przypadku problemów ze sp?at? zobowi?za? w terminie? Istniej? inne rozwi?zania, po które mo?na si?gn?? w przypadku problemów z terminow? sp?at? zobowi?zania – jest to przed?u?enie terminu sp?aty po?yczki lub te? jej refinansowanie.

Przed?u?enie terminu sp?aty zobowi?zania to nic innego jak odroczenie sp?aty po?yczki. Nie wszystkie firmy daj? klientom tak? mo?liwo??. Je?eli jednak przesuni?cie terminu sp?aty jest mo?liwe, po?yczkobiorca mo?e zdecydowa? si? na kilkudniowe lub nawet miesi?czne odroczenie sp?aty. Z regu?y tego typu us?uga jest dodatkowo p?atna.

Ustawa antylichwiarska z 2016 roku znacznie ukróci?a proceder, którym by?o ci?gle przesuwanie terminu sp?aty zobowi?zania. Tego typu us?ug? zast?pi?a mo?liwo?? refinansowania po?yczki. Refinansowanie polega na zaci?gni?ciu zobowi?zania u innego po?yczkodawcy na sp?at? zad?u?enia u pierwszego wierzyciela. Refinansowanie cz?sto wi??e si? z wysokimi kosztami, dlatego te? warto sprawdzi?, czy zaci?gni?cie tradycyjnej po?yczki w innej firmie nie b?dzie ta?sz? alternatyw?.

Powi?zane tematy

> Jak wyj?? z zad?u?enia
> Po?yczki na sp?at? ZUS