Po?yczka odd?u?eniowa – gdzie i na jakich warunkach tak? dostan??

Po?yczka odd?u?eniowa i po?yczka konsolidacyjna – te terminy przydadz? si? osobom, które posiadaj? kilka aktywnych chwilówek i potrzebuj? sp?aci? je w jak najszybszym czasie. Wywi?zanie si? z tych zobowi?za? mo?e by? problematyczne, wi?c wielu klientów firm po?yczkowych zadaje sobie pytanie, w jaki sposób uwolni? si? od d?ugów. Czy dobrym sposobem b?dzie po?yczka odd?u?eniowa?

Czym jest po?yczka odd?u?eniowa?

Taka po?yczka skierowana jest do osób, które posiadaj? d?ugi, a wi?c i nieczyst? histori? kredytow? i by? mo?e niewystarczaj?c? zdolno?? kredytow?. Osoby, które czasami wpisane s? do KRD (sprawd?, w jaki sposób mo?na trafi? do KRD), nie maj? wi?c szansy na konsolidacyjny kredyt bankowy. Firmy udzielaj?ce po?yczek odd?u?eniowych licz? si? z tym, jakie informacje mog? znale?? w BIK lub na Listach D?u?ników, ale nie uzale?niaj? od tego swojej decyzji po?yczkowej. Wnioskowana kwota ma w za?o?eniu zosta? u?yta na sp?at? d?ugów. Praktyka wskazuje jednak, ?e pieni?dze najcz??ciej przelewane s? na konto klienta, on sami nimi dysponuje, a firmy nie kontroluj? w jaki sposób zosta?y wydane. Niektóre firmy cz??? po?yczki przelewaj? na rzecz sp?aty zobowi?za?, a nadwy?k? kieruj? na konto klienta.

Kwota pożyczki

2500 - 25000 zł

Czas na spłatę

12 - 60 miesiący

Kwota pożyczki

800 - 25000 zł

Czas na spłatę

3 - 48 miesiący

Kwota pożyczki

1000 - 10000 zł

Czas na spłatę

3 - 36 miesiący

Odd?u?enie a konsolidacja

Bardzo cz?sto po?yczka odd?u?eniowa funkcjonuje w parze z kredytem (po?yczk?) konsolidacyjnym lub jest u?ywana zamiennie. To b??d, jednak?e na tyle utarty ju? w ?wiadomo?ci po?yczkobiorców, ?e nawet firmy po?yczkowe stosuj? t? nazw? w kontek?cie po?yczki odd?u?eniowej.

Po?yczka konsolidacyjna, lub cz??ciej kredyt konsolidacyjny udzielany jest osobom, które posiadaj? kilka kredytów w kilku ró?nych placówkach, ale nie zalegaj? z ich sp?at?. Zarz?dzanie jednoczesn? sp?at? kilku z nich mo?e by? i trudne i obci??aj?ce, dlatego taki po?yczkobiorca zamienia kilka po?yczek na jedn?, któr? sp?aca w miesi?cznych, dogodnych ratach. W przypadku kredytów konsolidacyjnych, pieni?dze pochodz?ce z niego nie trafiaj? do r?k klienta, a od razu do instytucji, w których zosta?y zaci?gni?te zobowi?zania.

Jakie warunki trzeba spe?ni?, by zaci?gn?? po?yczk? odd?u?eniow??

Konkretne warunki zale?? oczywi?cie od indywidualnej polityki danej firmy, jakkolwiek wiadome jest, ?e wnioskuj?cy o po?yczk? odd?u?eniow? powinien spe?nia? podstawowe warunki zak?adane przez dan? instytucj?. S? to: odpowiedni wiek, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, kwestie techniczne (konto w banku, telefon, e-mail). Wi?kszo?? z nich b?dzie dodatkowo wymaga? odpowiedniej zdolno?ci kredytowej, cho? nie jest to warunek konieczny. W niektórych przypadkach, mo?e by? konieczna jaka? forma zabezpieczenia po?yczki (por?czenie lub zastaw).

Po?yczka konsolidacyjna w Fellow Finance

Jest to jedna z firm, która u?ywa s?owa „konsolidacyjna”, cho? w rzeczywisto?ci parametry po?yczki w pe?ni odpowiadaj? cechom po?yczki odd?u?eniowej. W tej firmie mo?na po?yczy? maksymalnie 12 tysi?cy z?otych roz?o?onych na 24 miesi?czne raty. Je?eli taka kwota nie by?aby zadowalaj?ca, to Fellow Finance pozwala na jej zwi?kszenie pod warunkiem terminowego sp?acenia czterech pierwszych rat. RRSO takiej po?yczki wynosi 87%, wi?c po?yczaj?c 12 000 z?otych, ca?kowite koszty wynios? 7816 z?otych, a miesi?czna rata b?dzie wynosi? 826 z?otych.

Warunki uzyskania takiej po?yczki s? standardowe i nie wychodz? poza ramy wskazane w poprzednim paragrafie i nie trzeba mie? zdolno?ci ani wiarygodno?ci kredytowej. Jako, ?e Fellow Finance to po?yczki spo?eczno?ciowe – w których po?yczkobiorca nie uzyskuje pieni?dzy bezpo?rednio od firmy, a od prywatnego inwestora korzystaj?cego ze specjalnej platformy online – klient mo?e liczy? na to, ?e do?? szybko znajdzie si? kto?, kto takiej po?yczki udzieli.

Po?yczka konsolidacyjna w Ekassa

Ekassa oferuje swoim klientom po?yczk?, która w?a?ciwie wyczerpuje znaczenie s?owa „konsolidacyjna”. Nale?y tutaj zaznaczy?, ?e osoby korzystaj?ce z takiej po?yczki nie mog? by? d?u?nikami, a sp?ata zobowi?za? dotyczy tylko tych bie??cych, a nie ju? zaleg?ych. Dlatego, je?li posiadamy kilka po?yczek, które mog? si? przeterminowa?, lepiej zawczasu zadzia?a? i skierowa? si? do Ekassa, ni? biernie czeka? na windykacj?.

Jak wygl?da po?yczka w tej firmie? Mo?na zapo?yczy? si? na kwot? 2000-16000 z?otych, z czego tylko jaka? cz??? b?dzie przeznaczona na sp?at? zobowi?za?, a reszta wyp?acona klientowi. Lepiej zobaczy? to na przyk?adzie:

Za?ó?my, ?e mamy 5 tysi?cy z?otych d?ugów. W takim wypadku, Ekassa proponuje nam po?yczk? w kwocie 6300 z?otych d?ugu, z których 5040 z?otych idzie bezpo?rednio do firm (nie mog? to by? banki), a reszt? kwoty Ekassa przelewa na nasze konto. Miesi?czna rata wynosi w takim wypadku 845 z?otych przy 12 miesi?cznych ratach, wi?c ca?kowity koszt po?yczki wyniesie 3840 z?otych

Kolejna po?yczka to zawsze dodatkowy kosztach

Jak wida? na przyk?adzie powy?szych firm, po?yczki odd?u?eniowe mog? by? kosztowne. Przy ka?dej po?yczce nale?y liczy? si? z tym, ?e trzeba b?dzie za ni? zap?aci? i po?yczka odd?u?eniowa nie jest wyj?tkiem – tak? cen? trzeba ponie?? za mo?liwo?? sp?aty ci???cego nad g?ow? widma windykacji i komornika i mo?liwo?? roz?o?enia sp?aty zad?u?enia na kilkana?cie miesi?cy.

Powi?zane tematy

> Jak wyj?? z zad?u?enia
> Refinansowanie chwilówki
> Wakacje po?yczkowe
> Konsolidacja po?yczek i chwilówek
> Pozabankowe po?yczki hipoteczne
> Kredyty odnawialne
> Ta?sze chwilówki
> Rata balonowa

Zobacz tak?e

> Po?yczki z komornikiem
> Po?yczki bez BIK
> Upad?o?? konsumencka
> Koszty chwilówek