Scoring kredytowy a scoring w BIK – czym si? ró?ni??

Scoring kredytowy i scoring BIK s? cz?sto ze sob? uto?samiane – i nie jest to do ko?ca praktyka b??dna. Scoring kredytowy bywa bowiem okre?leniem na dzia?ania zmierzaj?ce do punktowej oceny zdolno?ci i wiarygodno?ci kredytowej osób staraj?cych si? o kredyt lub po?yczk?, a do tego s?u?y równie? scoring BIK. Rozbie?no?? jednak istnieje, cho? jest delikatna. W za?o?eniu bowiem tradycyjny scoring kredytowy jest scoringiem aplikacyjnym, za? scoring BIK – behawioralnym. Czym s? te dwa systemy i co przes?dza o ró?nicach mi?dzy nimi?

Czym jest scoring aplikacyjny?

Scoring aplikacyjny, niegdy? zwany scoringiem kredytowym na wy??czno?? opiera si? przede wszystkim na wewn?trznym systemie oceny klientów banku – ka?dy z nich mo?e przyj?? inn? metodologi? i narz?dzia statystyczne.

W jego ramach bank przyznaje punkty osobie, która stara si? o kredyt, a ich liczba zale?y od tego, jaka jest jego sytuacja maj?tkowa i co mo?na o nim powiedzie? na podstawie innych jego danych osobistych. Bazuj?c na liczbie zgromadzonych punktów, bank przydziela wnioskodawc? do jednej z grup ryzyka kredytowego: klientów ryzyka ni?szego, ?redniego, wysokiego oraz najwy?szego. Dwie ostatnie grupy maj? ma?e szanse na przyznanie kredytu lub kredyt mo?e zosta? im udzielony pod pewnymi warunkami, np. ustanowieniem zastawu lub gwaranta.

Do scoringu kredytowego zaliczane s? przede wszystkim cechy takie jak: zawód i wykszta?cenie wnioskodawcy, jego perspektywy zawodowe, status mieszkaniowy, posiadanie samochodu miejsce zamieszkania, wysoko?? dochodów, wiek oraz stan cywilny, liczb? osób na utrzymaniu oraz liczb? osób zamieszkuj?cych to samo gospodarstwo finansowe. Dodatkowo bardzo cz?sto pojawiaj? si? informacje finansowe dotycz?ce kredytobiorcy: ilo?? posiadanych rachunków rozliczeniowych i lokat oszcz?dno?ciowych, ubezpieczenie na ?ycie, op?acanie rachunków za media.

Behawioralny scoring BIK

Scoring behawioralny ma miejsce wtedy, kiedy analiz? ryzyka udzielenia kredytu lub po?yczki przeprowadza si? na podstawie dotychczasowej aktywno?ci finansowej i kredytowej wnioskodawcy. Okre?la si? tym samym, w jaki sposób dana osoba w przesz?o?ci wywi?zywa?a si? ze swoich zobowi?za? finansowych, w jaki sposób i jak cz?sto z nich korzysta?a, a tak?e jak cz?sto sk?ada?a ona wnioski kredytowe.

W rejestrze BIK wiarygodno?? kredytow? okre?la si? na podstawie punktów w skali 192-631. Wynik zale?y w jednej cz??ci od profilu po?yczkobiorcy (ustalanego podobnie jak w przypadku scoringu aplikacyjnego), ale przede wszystkim licz? si? informacje, które mówi? o kulturze p?atniczej, czyli tym terminowym i sumiennym sp?acaniu zobowi?za?.

Scoring kredytowy w firmach po?yczkowych

Firmy po?yczkowe w wi?kszo?ci przeprowadzaj? analiz? zdolno?ci kredytowej na podstawie scoringu aplikacyjnego oraz oraz behawioralnego. Scoring aplikacyjny w przypadku po?yczek online to nic innego, jak analiza wniosku po?yczkowego. Wype?niaj?c go, oprócz podstawowych danych identyfikacyjnych i dochowowych, po?yczkodawca b?dzie musia? uzupe?ni? równie? pola, które mo?na znale?? w kredytowej karcie aplikacyjnej, dotycz?cych mi?dzy innymi:

• stanu cywilnego;
• wykszta?cenia, cho? to pole nie pojawi si? we wszystkich wnioskach;
• rodzaju lokalu w jakim zamieszkuje i jego tytu?u prawnego;
• liczy osób w gospodarstwie domowym;
• miejsca zatrudnienia oraz przepracowanego tam czasu;

Pozwoli to utworzy? profil tego konkretnego po?yczkobiorcy i porówna? do profilu statystycznych po?yczkobiorców najlepiej reguluj?cych swoje zobowi?zania. Tak? analiz? przeprowadza ka?da firma, cho?, podobnie jak w przypadku banków, ró?ni? mo?e si? metoda analizy i waga przypisana poszczególnym cechom. W ka?dym wypadku jest on jednak nieunikniony.

Podej?cie do scoringu behawioralnego mo?e by? natomiast ró?ne. Co prawda praktycznie wszystkie firmy po?yczkowe sprawdzaj? wiarygodno?? kredytow? wnioskodawcy w rejestrze Biura Informacji Kredytowej, jednak ka?da z nich b?dzie mia?a do niego indywidualne podej?cie. Niektóre uznaj?, ?e dobra historia p?atnicza jest niezb?dna do pozytywnego zaopiniowania wniosku (np. Wonga), inne s? sk?onne przyzna? po?yczk?, nawet je?eli scoring punktowy w BIK jest relatywnie niski, a pozosta?e nie uzale?niaj? przyznania po?yczki od tego wyniku. Trzeba jednak pami?ta?, ?e je?li scoring BIK jest niski, firma po?yczkowa mo?e obni?y? maksymalny dost?pny pu?ap po?yczki i przyzna? ni?sz? kwot?.

Gdzie znajd? po?yczk? bez BIK?

Tak, jak pisali?my w poprzednim akapicie, podej?cie do scoringu BIK bywa ró?ne. By maksymalnie zwi?kszy? szanse na uzyskanie po?yczki, warto wcze?niej zapozna? si? z polityk? konkretnych firm, korzystaj?c z porównywarki po?yczkowej lub, je?li dokona?o si? ju? wst?pnego wyboru firmy – na jej stronie internetowej. W?ród bardziej przyst?pnych instytucji mo?na wymieni?:

ExtraPortfel
LendOn
Kuki
Alegotówka
Via SMS

Dobrze jednak pami?ta? o tym, ?e dotychczasowe problemy ze sp?at? zobowi?za? nie tylko maj? wp?yw na przyznanie po?yczki, ale i stanowi? poka?ne ryzyko dla samego po?yczkobiorcy. Nie sama dost?pno?? po?yczki, a w?asna, rzetelna ocena mo?liwo?ci powinna by? najwa?niejszym wyznacznikiem tego, czy mo?na zaci?gn?? po?yczk?.