Gdzie jest najwi?ksza przyznawalno?? po?yczek?

Uzyskawszy odmow? udzielenia kredytu w banku, osoby zainteresowane uzyskaniem finansowania swoje pierwsze kroki kieruj? najcz??ciej w stron? firm po?yczkowych, które maj? zdecydowanie mniejsze wymagania. Panuje przekonanie, ?e instytucje pozabankowe udziel? chwilówki ka?demu, kto si? do nich zg?osi. Tak jednak nie jest – po?yczkobiorca równie? tam jest weryfikowany pod k?tem zdolno?ci i wiarygodno?ci kredytowej, a przyznawalno?? po?yczek – mimo ?e wysoka – wci?? nie jest stuprocentowa. Bardzo du?o zale?y od polityki firmy i od tego, jacy klienci stanowi? podstawow? grup? docelow? firmy. Gdzie wi?c kierowa? si?, je?li nasze finanse s? w kiepskiej kondycji? Sprawd?my.

Od czego zale?y wysoka przyznawalno?? po?yczek?

Wysoka przyznawalno?? po?yczek to wysokie ryzyko dla takiej firmy. Niesprawdzony klient lub klient z problemami finansowymi to tak?e niepewno?? sp?aty. Dlatego przyznawalno?? b?dzie wynikow? na?o?enia si? na siebie dwóch czynników: KTO chce uzyska? po?yczk? i DO KOGO skierowane s? takie po?yczki. Generalnie, na najwi?ksz? przyznawalno?? mog? liczy? osoby, które:

Taka osoba mo?e liczy? na po?yczk? we w?a?ciwie ka?dej firmie po?yczkowej. Je?li jednak tak nie jest, nale?y skupi? si? na analizie drugiego czynnika, czyli tego DO KOGO skierowane s? oferty po?yczkowe. Zdecydowanie ?atwiej jest uzyska? po?yczk?, je?li zwrócimy si? do firmy, która mo?e zaproponowa?:

Nawet je?li nie mamy wyj?tkowo negatywnej historii w BIK, ani nie jeste?my d?u?nikami, mo?emy mie? pewno??, ?e takie firmy maj? mniejsze wymagania i bardziej pob?a?liwie spojrz? na do?? niekorzystn? sytuacj? finansow?. Firmy, które mog? pochwali? si? jednymi z najwy?szych wska?nikami przyznawalno?ci, to: Vivus, NetCredit (i marki nale??ce do grupy), Po?yczkomat, ExtraPortfel, Wandoo.

Wysoka przyznawalno?? w zamian za…

… zastaw lub por?czenie. Zabezpieczenie sp?aty po?yczki u?atwi spraw? osobom borykaj?cym si? z ci??k? sytuacj? finansow?, która uniemo?liwia zaci?gni?cie po?yczki nie tylko w banku, ale i w du?ej liczbie firm pozabankowych. Po?yczkodawca uzyskuje wtedy gwarancj? sp?aty po?yczki, niezale?n? od tego, jak? zdolno?? kredytow? ma po?yczkobiorca i jak ona b?dzie wygl?da? w przysz?o?ci. Mniejsze jest wi?c ryzyko, ?e wniosek zostanie odrzucony. Nie b?dzie to naturalnie po?yczka b?yskawiczna i nie ma co liczy? na uzyskanie gotówki w 15 minut. Taki typ po?yczek wymaga wi?kszego nak?adu si? na za?atwienie formalno?ci (np. ustanowienie przew?aszczenia lub podpisanie umowy z gwarantem), ale za to cechuje si? ma?? liczb? odrzucanych wniosków.

W zastaw mo?na odda? zarówno nieruchomo??, jak i dzie?o sztuki (Speed Cash Polska), ale najwi?ksz? popularno?ci? ciesz? si? po?yczki pod zastaw samochodu: Autokapita?, Motopo?yczka lub Mogo. Dodatkowym atutem takich po?yczek s? równie? wysokie kwoty, si?gaj?ce nawet 100 tysi?cy z?otych. Je?li za? chodzi o po?yczki z por?czeniem, to na polskim rynku prym wiedzie firma Rapida Money, która otwarcie przyznaje, ?e na po?yczk? w wysoko?ci 25 tysi?cy z?otych mog? liczy? równie? ludzie z nisk? zdolno?ci? kredytow? i d?ugami.

Po?yczki spo?eczno?ciowe – oferta znajduje klienta

Przy poszukiwaniu po?yczki z najwi?ksz? przyznawalno?ci?, warto odwróci? kryteria poszukiwa? i skierowa? si? w stron? po?yczek spo?eczno?ciowych. W takiej sytuacji to nie po?yczkobiorca b?dzie szuka?, kogo? kto po?yczki mo?e mu udzieli?, ale to oferty same znajd? jego. Korzystaj?c z po?yczki spo?eczno?ciowej (w Polsce oferuje je np. Fellow Finance), przysz?y po?yczkobiorca wystawia swój wniosek po?yczkowy na „licytacj?”, a inwestorzy sk?adaj? do niego oferty, dok?adnie znaj?c sytuacj? finansow? wnioskodawcy. Zalet? takiego rozwi?zania jest to, i? prywatni inwestorzy, zw?aszcza ci pocz?tkuj?cy, maj? wi?ksz? sk?onno?? do podejmowania ryzyka.

Firma ze 100% przyznawalno?ci to firma podejrzana

Z ca?? pewno?ci? mo?emy stwierdzi?, ?e ?adna zaufana firma na rynku nie zagwarantuje 100% szans na uzyskanie po?yczki – a przynajmniej taka, która oferuje korzystne warunki, zosta?a zweryfikowana pod k?tem wiarygodno?ci i zwykle znajduje swoje miejsca w rankingach po?yczkowych. Nawet nowo powsta?e firmy, które musz? wyró?ni? si? swoj? ofert?, nie prowadz? takich praktyk – to wr?cz recepta na to, by w szybkim czasie straci? swój kapita?. Na rozlu?nienie warunków mog? sobie pozwoli? w?a?ciwie najwi?ksi gracze finansowi, którzy maj? nie tylko wi?cej ?rodków na przyznanie po?yczki, ale równie? i wi?ksz? ?ci?galno?? d?ugów (m.in. przez nak?ady finansowe, które mog? na to przeznaczy?). Instytucje, które chwal? si?, ?e po?yczk? udziel? ka?demu, prawdopodobnie bazuj? na oszustwie i licz? na jak najwi?ksz? liczb? z?o?onych wniosków, za rozpatrzenie których pobior? op?at?, a po?yczki i tak nie udziel?, bo w b?yskawicznym tempie zamkn? dzia?alno??.

Powi?zane tematy

> Ró?ne grupy ryzyka kredytowego
> Scoring kredytowy a scoring w BIK – czym si? ró?ni??
> Jak RODO wyp?ywa na firmy po?yczkowe?

Zobacz tak?e

> Czy mo?na wyczy?ci? swoj? histori? w BIK
> Chwilówki bez BIG i innych baz