Po?yczki z obs?ug? domow? – wady i zalety

Po?yczki internetowe zdoby?y ogromn? popularno??, która – mo?na powiedzie? – przeros?a oczekiwania. Du?a wygoda to g?ówna przyczyna tej popularno?ci, cho? typowa po?yczka online nie jest jedyn?, która mo?e by? zaci?gni?ta bez wychodzenia z domu. Na rynku funkcjonuje kilka firm, które oferuj? pe?n? obs?ug? domow? – pocz?wszy od ustalenia parametrów po?yczki, poprzez podpisanie umowy i wyp?at? pieni?dzy, a? do sp?aty zobowi?zania.

Obs?uga domowa – dlaczego warto z niej skorzysta??

Po?yczki, które w pe?ni mo?na zaci?gn?? w zaciszu domowym maj? swoje niew?tpliwe plusy. Pierwszym, który z pewno?ci? ka?demu przychodzi do g?owy, jest niesamowita wygoda. Jakkolwiek, ta cecha dotyczy równie? ka?dej innej po?yczki online. Co jest wi?c cech? szczególnie wyró?niaj?c?? Mo?na powiedzie?, ?e jest to rozwi?zanie szczególnie korzystne na tych, którzy z po?yczkami maj? do czynienia po raz pierwszy, posiadaj? jeszcze ma?? wiedz? tematyczn? i boj? si? mo?liwych konsekwencji takiego zobowi?zania.

Korzystaj?c z po?yczki z obs?ug? domow?, mo?na liczy? na pe?n? pomoc pracownika firmy. Powinien on sprawnie przeprowadzi? klienta przez proces po?yczkowy, tj.:

Dodatkowo, istnieje dowolno?? umówienia terminu wizyty, dok?adnie wtedy, kiedy po?yczkobiorca ma czas i potrzebna b?dzie mu gotówka. Mo?na wi?c si? do tego spokojnie przygotowa? i przemy?le? wszystkie aspekty, które chcia?oby si? poruszy? podczas spotkania z reprezentantem firmy po?yczkowej.

Czy po?yczki z obs?ug? domow? maj? jakie? wady?

Pomimo du?ej wygody i zapewnienia po?yczkodawcy wi?kszego poczucia bezpiecze?stwa, po?yczki z obs?ug? domow? nie ustrzeg?y si? wad, które jednak nie wszystkim b?d? przeszkadza?. Pierwsz? z nich jest przede wszystkim czas otrzymania gotówki, która nie b?dzie ju? tak ekspresowa i z pewno?ci? nie dokona si? w ci?gu 15 minut (firmy, które udzielaj? po?yczek najszybciej na rynku mo?na sprawdzi? w artykule „Po?yczki dost?pne o ka?dej porze – gdzie ich szuka??”). Po drugie, wy?sze b?d? koszty obs?ugi takiej po?yczki. Nic w tym dziwnego – w ko?cu firma musi op?aci? pracowników, a musi by? ich spora liczba, by móc dotrze? do klienta w ka?dym zak?tku kraju. Jednak?e, koszty nie mog? by? wy?sze ni? te ustalone w ustawie antylichwiarskiej z 2016 roku – czyli 25% kwoty po?yczki i 30% w skali roku od powsta?ej w ten sposób kwoty. Co prawda, w Internecie mo?na znale?? po?yczki ta?sze, ale nie trzeba obawia? si?, ?e obs?uga domowa niebotycznie wywinduje takie op?aty.

Jakie firmy udzielaj? po?yczek z obs?ug? domow??

Cho? po?yczki z obs?ug? domow? to najstarszy typ po?yczek pozabankowych, to do?? skutecznie zosta?y one wyparte z rynku na rzecz po?yczek online. Jakkolwiek, jako ?e istnieje sporo fanów, takiego rozwi?zania, nie powinno si? napotka? trudno?ci ze znalezieniem takiej po?yczki (wi?kszo?? z nich udziela równolegle po?yczek w obu rodzajach). Nie warto jednak kusi? si? na oferty firm, które najcz??ciej oferuj? swoje us?ugi na s?upach og?oszeniowych lub w innych miejscach, w których rzetelna firma og?asza? si? nie b?dzie. Nie mamy wtedy mo?liwo?ci sprawdzenia, czy taka firma jest rzetelna i rzeczywi?cie istnieje.
Zaufana firma, która udziela po?yczek z obs?ug? domow? to np. Provident.

Wymagania, które trzeba spe?ni?, w przypadku takiego typu po?yczek nie odbiegaj? od tego, co mo?na spotka? w innych firmach po?yczkowych, specjalizuj?cych si? w udzielaniu po?yczek online i b?d? to: pe?noletnio?? (czasami wymagane jest uko?czenie przynajmniej 21 lat), obywatelstwo polskie, posiadanie adresu zameldowania na terenie Polski, sta?e dochody oraz dobra historia kredytowa.