Po?yczki spo?eczno?ciowe – nowa forma chwilówki?

Po?yczki spo?eczno?ciowe staj? si? coraz bardziej popularnym sposobem na po?yczanie pieni?dzy. Trend ten szczególnie zauwa?alny jest w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. W Polsce po?yczki spo?eczno?ciowe pojawi?y si? w 2008 roku. To produkt finansowy, po który ch?tnie si?gaj? m?odsze osoby. W ostatnich latach zauwa?alny jest p?ynny i szybki rozwój tego produktu finansowego. Czym tak naprawd? jest po?yczka spo?eczno?ciowa? Kto jej mo?e udzieli??

Po?yczka spo?eczno?ciowa – co to?

Po?yczki spo?eczno?ciowe nazywane s? tak?e po?yczkami spo?ecznymi lub social lending. S? to transakcje finansowe zawierane pomi?dzy dwoma osobami fizycznymi. Aby zaci?gn?? po?yczk? spo?eczno?ciow?, konieczna jest rejestracja na specjalnie przygotowanej do tego stronie internetowej. Nale?y tak?e nadmieni?, i? pomi?dzy obiema stronami transakcji nie po?redniczy ?aden podmiot finansowy. U?ytkownicy serwisu mog? wcieli? si? zarówno w rol? po?yczkobiorcy, jak i po?yczkodawcy. Portal nie bierze udzia?u w transakcjach pomi?dzy u?ytkownikami. Jego zadaniem jest wy??cznie wst?pna weryfikacja u?ytkowników oraz umo?liwienie nawi?zania kontaktu pomi?dzy stronami zainteresowanymi transakcj?.

Social lending w praktyce

Po?yczk? spo?eczno?ciow? mog? zaci?gn?? wy??cznie osoby, które s? zarejestrowanymi u?ytkownikami. Konieczne jest wi?c za?o?enie konta na portalu dedykowanemu social lending. W tym momencie administracja serwisu zazwyczaj analizuje przesz?o?? kredytow? u?ytkownika oraz weryfikuje jego to?samo??. Osoby szukaj?ce wsparcia finansowego wystawiaj? og?oszenie, w którym zawieraj? m.in. wysoko?? kwoty, jak? potrzebuj?, a tak?e cel, na jaki maj? zosta? przeznaczone po?yczone ?rodki. U?ytkownicy, którzy wyst?puj? w roli po?yczkodawców, mog? zdecydowa? si? udzieli? wsparcia finansowego danej osobie, je?eli uznaj?, ?e po?yczkobiorcy s? w pe?ni wiarygodni. Po?yczkodawcy ustalaj?, na jakich warunkach s? gotowi po?yczy? pieni?dze oraz wysy?aj? swoj? ofert? do osób szukaj?cych wsparcia finansowego.

Po?yczka spo?eczno?ciowa a po?yczka pozabankowa

Po?yczki spo?eczno?ciowe przyznawane s? na podobnych zasadach jak ich tradycyjne odpowiedniki – zobowi?zanie zaci?gane jest na konkretny okres, a po?yczkodawcy za udzielenie wsparcia finansowego mog? liczy? na zysk w postaci oprocentowania. Po?yczki spo?eczne nie wymagaj? szeregu formalno?ci, które nale?y dope?ni?. S? jednym z najlepiej dost?pnych produktów finansowych na rynku po?yczek ze wzgl?du na du?e grono odbiorców. Oprocentowanie social lending jest elastyczne, co czyni je godn? uwagi alternatyw? dla po?yczek pozabankowych oraz tradycyjnych kredytów.

Jakie s? zalety i wady po?yczek spo?eczno?ciowych?

Za najwi?ksz? zalet? po?yczek spo?eczno?ciowych uwa?a si? ich du?? dost?pno??. Po?yczkobiorcy, którzy chc? pozyska? ?rodki za pomoc? portali dedykowanych social lending, nie musz? przechodzi? skomplikowanych zabiegów formalnych, jak ma to miejsce w przypadku starania si? o tradycyjny kredyt bankowy. Szczegó?y transakcji omawiane s? pomi?dzy stronami zainteresowanymi. Podczas rozmów po?yczkobiorca i po?yczkodawca ustalaj? m.in. wysoko?? oprocentowania, wysoko?? przyznawanej kwoty, ostateczny termin sp?aty zobowi?zania. Z tego te? wzgl?du cz?sto po?yczki spo?eczno?ciowe mog? okaza? si? ta?sz? alternatyw? zarówno dla po?yczek pozabankowych, jak i kredytów. Mówi?c o social lending, nie nale?y tak?e zapomina? o du?ej elastyczno?ci. Praktycznie ka?dy u?ytkownik portalu mo?e znale?? produkt dostosowany do swoich mo?liwo?ci finansowych oraz potrzeb. Dzi?ki po?yczkom spo?eczno?ciowym po?yczkodawcy mog? pomna?a? swój kapita?. ?rodki, które zostan? po?yczone rzetelnemu po?yczkobiorcy, wracaj? wraz z oprocentowaniem. Jest wi?c to sposób na dodatkowy wp?yw do domowego bud?etu.

Po?yczki spo?eczno?ciowe maj? jednak i swoje wady. Co prawda, portale internetowe dokonuj? wst?pnej weryfikacji zarejestrowanych u?ytkowników (w tym ich historii kredytowej), jednak bezpiecze?stwo transakcji nadal nie dorównuje tradycyjnym kredytom czy po?yczkom pozabankowym. Z tego te? wzgl?du po?yczkodawcy musz? liczy? si? z pewnym ryzykiem, nie maj?c pewno?ci, ?e po?yczone pieni?dze zostan? zwrócone w terminie. Nale?y tak?e nadmieni?, i? w przypadku social lending potencjalni po?yczkobiorcy z regu?y nie mog? liczy? na wysokie kwoty po?yczek.

Po?yczki spo?eczno?ciowe – op?acalne czy ryzykowne rozwi?zanie?

Ka?dy produkt finansowy, bez wzgl?du na to, czy jest udzielany przez banki, firmy po?yczkowe, czy osoby fizyczne, ma swoje wady i zalety. Po?yczkobiorca sam musi przeanalizowa?, która forma pozyskania wsparcia pieni??nego mu najbardziej odpowiada. W Polsce social lending staj? si? coraz bardziej popularne. Najcz??ciej po takie rozwi?zanie si?gaj? osoby m?odsze. Bez wzgl?du na to, na jaki produkt finansowy ostatecznie si? zdecydujemy, powinni?my dok?adnie przeanalizowa? nasze mo?liwo?ci finansowe. Nie po?yczajmy pieni?dzy wi?cej, ni? potrzebujemy. Im wy?sza kwota po?yczki, tym trudniej j? sp?aci?. To za? mo?e skutkowa? trudno?ciami w sp?acie oraz problemami finansowymi w przysz?o?ci.

W przypadku po?yczek spo?eczno?ciowych nawet drobne opó?nienie w sp?acie zobowi?zania zostanie odnotowane na profilu u?ytkownika. Przez to te? taki po?yczkobiorca mo?e sta? si? mniej wiarygodny w oczach po?yczkodawców. Taka sytuacja realnie wp?ywa na zmniejszenie szans na otrzymanie kolejnej po?yczki. Zapraszamy te? do przeczytania tego artyku?u o proponowanych metodach wzi?cia kolejnej chwilówki.

Powi?zane tematy

> Po?yczki od rodziny
> Po?yczki pod zastaw samochodu
> Po?yczka na wynajem mieszkania
> Po?yczki z obs?ug? domow?

Zobacz tak?e

> Gdzie jest najwy?sza przyznawalno?? po?yczek
> Czyszczenie BIK
> Chwilówki bez BIG