Opodatkowanie po?yczki od rodziny. Kiedy lepsza jest chwilówka?

Polacy s? tradycjonalistami i wci?? ch?tniej deklaruj? po?yczenie od najbli?szej rodziny lub przyjació? ni? zaci?gni?cie zwyk?ej chwilówki czy po?yczki ratalnej. Najcz??ciej jednak s? to po?yczki nieoficjalne, w formie gotówkowej, które tak naprawd? nie pozostawiaj? ?adnego ?ladu zaistnienia. Jednak?e cz??? osób, kierowana z?ymi do?wiadczeniami lub po prostu ostro?no?ci?, woli podpisa? umow? i za?atwi? wszystkie formalno?ci z tym zwi?zane. Z jakimi konsekwencjami musi si? w takim wypadku liczy? po?yczkobiorca?

Po?yczka od znajomych

Cho? mo?e si? to wydawa? odrobin? dziwne, po?yczki prywatne s? opodatkowane. Zgodnie z ustaw? o podatku od czynno?ci cywilnoprawnych z 2000 roku, wysoko?? opodatkowania wynosi w takim wypadku 2% od po?yczanej kwoty. Po?yczkobiorca mo?e by? jednak zwolniony z tego opodatkowania, ale tylko w kilku konkretnych przypadkach. Mo?e to nast?pi?, je?eli kwota po?yczki od jednej osoby nie przekracza 5000 z?otych naraz lub 25 tysi?cy z?otych w kilku po?yczkach w ci?gu kilku lat.

Po?yczka od najbli?szej rodziny

W przypadku, gdy po?yczamy od rodziny bliskiej, mo?emy by? zwolnieni z opodatkowania, je?li:

• osoba po?yczaj?ca nale?y do I grupy podatkowej, czyli jest: ma??onkiem, synem lub córk?, rodzicem, pasierbem, zi?ciem, synow?, rodze?stwem, ojczymem lub macoch?, te?ciem;

• ??czna kwota wszystkich wynosi nie wi?cej ni? 9637 z?otych w ci?gu 5 lat.

Po?yczka mo?e by? nieopodatkowana niezale?nie od wysoko?ci po?yczonej kwoty, je?eli osoba, która nam j? po?yczka nale?y do tzw. grupy 0 (czyli jest ma??onkiem, rodzicem, ojczymem lub macoch?, bratem lub siostr?, lub dzieckiem, nawet przybranym). Warunkiem koniecznym zwolnienia z opodatkowania, je?li po?yczka przekracza 9637 z?otych, jest jednak zg?oszenie faktu zaistnienia takiej po?yczki do Urz?du Skarbowego w ci?gu 14 dni, oraz udokumentowania zaistnienia faktu udzielenia po?yczki (np. wyci?gu z konta bankowego).

Taki sam fakt musi zaistnie?, je?eli otrzymamy od rodziców darowizn? – je?eli nie chcemy p?aci? od tego podatku, nale?y jak najszybciej zg?osi? ten fakt do odpowiedniego urz?du. Pami?tajmy, ?e rodzice mog? nam po?yczy? lub podarowa? nieograniczon? kwot?, bez ponoszenia ?adnych konsekwencji finansowych ani op?at. Niestety, w przypadku niezg?oszenia tego faktu, nie tylko trzeba b?dzie podatek zap?aci?, ale równie? wzro?nie jego wysoko?? – z 2% do 20%. Ta kwota jest ju? naprawd? du?a.

Po?yczki pozabankowe wci?? nieopodatkowane

Zgodnie z ustaw?, z podatku zwolnione s? wszystkie po?yczki udzielane przez specjalistyczne podmioty posiadaj?ce osobowo?? prawn? i zawodowo zajmuj?ce si? udzielaniem po?yczek. Takimi podmiotami jak najbardziej s? pozabankowe firmy po?yczkowe. Ich klienci nie musz? si? wi?c martwi? o podatek, nawet je?li udzielona kwota jest znacznie wy?sza ni? ta dla po?yczek prywatnych – w ko?cu nie jest trudne znalezienie po?yczki, która opiewa na kwot? 15 lub nawet 25 tysi?cy z?otych.

Kiedy chwilówka sprawdzi si? lepiej?

Je?li przekalkulowa? koszty, które b?dziemy musieli ponie?? w zwi?zku z po?yczk? od rodziny i po?yczk? pozabankow?, to mo?na doj?? do wniosku, ?e ta druga si? zupe?nie nie op?aca. Po?yczka od rodziny to tylko 2% kosztów, a dodatkowo w wielu przypadkach nie zap?acimy za ni? nic. Tymczasem popularne chwilówki to zazwyczaj 18-27% kosztów. Porównanie wypada blado. Nie zawsze jednak po?yczki rodzinne b?d? tak atrakcyjne, jak mog?oby si? wydawa?, nie tylko kosztowo. Nie zapominajmy przecie?, ?e mamy praktycznie nieograniczone mo?liwo?ci skorzystania z darmowej chwilówki.

Wzi?cie chwilówki zamiast po?yczki od rodziny lub znajomych mo?e równie? wywiera? pozytywny efekt psychologiczny, a jak wiadomo, w kwestiach finansowych psychika odgrywa du?? rol?. Przede wszystkim, chwilówka mo?e zapewni? spokojne sumienie (cho? mog?oby to wydawa? si? nieco dziwne). Jaka jest najwi?ksza przewaga chwilówki nad po?yczkami rodzinnymi?

• Nie trzeba t?umaczy? si? nikomu z tego, na co i dlaczego potrzebujemy pieni?dzy, kiedy chcemy unikn?? zb?dnych pyta?, zw?aszcza je?li do?wiadczamy problemów finansowych;
• Nie stajemy si? zale?ni od firmy po?yczkowej w sensie psychicznym – firm? po?yczkow? interesuje tylko to, czy po?yczka zostanie sp?acona w terminie;
• Chwilówka jest ca?y czas dost?pna, a rodzina lub znajomi nie zawsze mog? dysponowa? po??dan? przez nas kwot?;
• Oferta chwilówek jest ró?norodna, wi?c mo?na dowolnie wybra? najlepsz? z nich i z ?atwo?ci? dostosowa? j? do swoich potrzeb, zarówno, je?li chodzi o kwot? po?yczki, jak i okres sp?aty.

Ka?de po?yczki, nawet rodzinne, trzeba sp?aca?

Niektórzy ludzie, którzy preferuj? po?yczki rodzinne, takiego wyboru dokonuj? równie? ze wzgl?du na to, ?e w przypadku braku sp?aty, znacznie ?atwiej jest unikn?? przykrych konsekwencji braku sp?aty, szczególnie je?li po?yczamy od kogo? tak bliskiego, jak rodzice. ?atwiejsze b?dzie wi?c wymigiwanie si? od sp?aty i unikanie po?yczkodawcy, a mo?na liczy? równie? na to, ?e bliska nam osoba b?dzie mia?a skrupu?y, by skutecznie wyegzekwowa? po?yczk?. Nie zwalnia to jednak z tego, ?e po?yczk? trzeba sp?aca? – niezale?nie od tego, czy b?dzie to chwilówka, kredyt bankowy lub po?yczka od znajomych.