Po?yczka pod zastaw samochodu – na jakich zasadach?

W ostatnich czasach powsta?o kilka firm pozabankowych oferuj?cych po?yczki pod zastaw samochodu. Jeszcze do niedawna takie po?yczki by?y domen? lombardów, jednak mia?y powa?n? wad?, pieni?dze otrzymywali?my praktycznie od r?ki, ale na czas trwania po?yczki nie mogli?my je?dzi? autem b?d?cym przedmiotem zastawu. Oferty nowych firm s? w tym przypadku lepsze poniewa? samochód b?d?cy zabezpieczeniem takiej po?yczki nadal mo?emy u?ywa?. Czym wi?c charakteryzuje si? po?yczka pod zastaw samochodu oraz jakie trzeba spe?ni? warunki aby j? otrzyma? ?Podstawowym i najwa?niejszym warunkiem aby otrzyma? tak? po?yczk? jest oczywi?cie posiadanie samochodu który b?dzie zabezpieczeniem po?yczki oraz fakt ?e jeste?my w?a?cicielem tego auta w 100% oraz nie jest ono zabezpieczeniem np. innej po?yczki. Ponadto samochód nie mo?e by? starszy ni? 10 – 12 lat. Jest to podyktowane tym i? auto musi posiada? wa?ne ubezpieczenie AC, a ma?o który ubezpieczyciel zapewnia takie ubezpieczenie w przypadku aut starszych ni? 10 lat. Nale?y wiedzie? ?e brak polisy AC nie jest problemem poniewa? po?yczkodawca zazwyczaj oferuje sfinansowanie takiego ubezpieczenia z kwoty po?yczki, a je?li wnioskujemy o ni?sz? kwot? np. do 5000 z?otych takie ubezpieczenie mo?e nie by? wcale wymagane.

Dodatkow? zalet? takich po?yczek jest fakt ?e posiadanie innych kredytów, po?yczek czy te? negatywnych wpisów w bazach d?u?ników takich jak BIK nie jest przeszkod? w jej otrzymaniu. Po prostu po?yczkodawcy nie sprawdzaj? ?adnych baz, w ko?cu zabezpieczeniem po?yczki jest nasze auto, a wi?c w przypadku braku jej sp?aty po?yczkodawca bez trudu odzyska zainwestowane pieni?dze. Bardzo cz?sto te? po?yczkodawca nie wymaga  od nas wykazywania dochodu, ale nie zawsze poniewa? zdarzaj? si? firmy które przy tego rodzaju po?yczkach sprawdzaj? nawet BIK, ale jest to indywidualna polityka kredytowa ka?dego z po?yczkodawców.

Jakie dokumenty s? wymagane aby otrzyma? tak? po?yczk? ?,  po?yczkodawcy nie wymagaj? zbyt wielu dokumentów, zazwyczaj s? to dowód osobisty, drugi dokument potwierdzaj?cy nasz? to?samo??, dowód rejestracyjny pojazdu oraz w przypadku wy?szych kwot polisa AC samochodu. Obligatoryjnie w ka?dym przypadku oczywi?cie jest wymagana wa?na polisa OC. Z dodatkowych dokumentów jakie po?yczkodawca mo?e wymaga? s?: karta pojazdu, rachunek za media, wyci?g z konta lub czasem dokument potwierdzaj?cy nasz dochód. O wymaganych dodatkowych dokumentach zawsze decyduje indywidualnie po?yczkodawca, nie ma tu sztywnych zasad.

Jak wida? otrzymanie takiej po?yczki nie jest skomplikowane, jednak decyduj?c si? na ni? dok?adnie zastanówmy si? czy b?dzie nas j? sta? sp?aci?. W przeciwnym wypadku stracimy nasz samochód, a tego z ca?? pewno?ci? nie chce ?aden w?a?ciciel swojego wymarzonego auta.