Po?yczka na wynajem mieszkania – z jakimi cenami nale?y si? liczy??

O wynajmie mieszka? mówi si? bardzo du?o – tym bardziej ?e, na wzór zachodni, jest to coraz ch?tniej wybierana forma zakwaterowania na sta?e. Niestety, ceny kupna mieszkania (tak na rynku pierwotnym, jak i wtórnym) rosn?, a wraz z nimi, równie? i ceny wynajmu. Problem wzmaga tak?e wi?ksza ni? jeszcze kilka lat temu wewn?trzna migracja Polaków – miejsce zamieszkania, najcz??ciej w pogoni za prac? marze?, zmieniamy nawet kilkukrotnie w ci?gu ?ycia. Jak wi?c poradzi? sobie z konieczno?ci? wynajmu i zwi?zanymi z tym wysokimi kosztami? I czy po?yczka mo?e pomóc w tej sytuacji?

Wynajmujemy mieszkanie – ile to kosztuje?

Ci??ko jednoznacznie odpowiedzie? na pytanie „ile kosztuje wynaj?cie mieszkania”, gdy? finalny koszt zale?y od bardzo wielu czynników. Trzeba wzi?? pod uwag? nade wszystko rodzaj i wielko?? miasta, w którym chce si? to mieszkanie wynaj??. W przypadku du?ego miasta odpowiednio wy?sze b?d? tak?e ceny lokali, podobnie jak w przypadku miast b?d?cych wa?nymi o?rodkami administracyjnymi, akademickimi lub stolicami województw. Oczywi?cie b?d? si? one ró?ni? równie? mi?dzy sob?.

Równie wa?na jest tak?e lokalizacja mieszkania w samym mie?cie – nie wystarczy tylko odleg?o?? od centrum, ale i umiejscowienie w pobli?u strategicznych przystanków komunikacyjnych, linii metra, centrów handlowych i placówek u?ytku publicznego (szkó?, przedszkoli, przychodzi medycznych), jak równie? presti? dzielnicy, w której si? znajduje.

Dwoma kolejnymi kwestiami, które trzeba mie? na wzgl?dzie, s?: metra? mieszkania, a tak?e okres, w którym si? go poszukuje. Te najdro?sze s? zwykle w styczniu (najlepszy czas na rozpocz?cie nowego rozdzia?u w ?yciu), przed pocz?tkiem roku akademickiego oraz w lecie, kiedy cz??? w?a?cicieli mieszka? przestawia si? na krótkoterminowy wynajem turystyczny.

Jak kszta?tuj? si? przyk?adowe ceny? Bior?c pod uwag? statystyki najpopularniejszego, internetowego serwisu z og?oszeniami nieruchomo?ciowymi, mo?na wymieni? poni?sze, ?rednie ceny:

Nie zapominajmy o kaucji i innych op?atach!

Poszukiwanie lokum to spory wysi?ek i kosztowny – jak wynika z powy?szych statystyk, miesi?czna kwota do wydania to kwota czterocyfrowa. Pierwszy miesi?c w nowym miejscu zwykle b?dzie jednak jeszcze dro?szy ze wzgl?du na konieczno?? wniesienia kaucji. Standardow? praktyk? jest to, i? wynosi ona po prostu równowarto?? jednego miesi?ca wynajmu, cho? w zale?no?ci od standardu mieszkania mo?e by? nawet jego wielokrotno?ci?. Dla najemcy jest to spory wydatek, ale dla w?a?ciciela kaucja stanowi zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia sprz?tów, zniszczenia mieszkania lub nieuregulowania czynszu.

Z dodatkowymi kosztami trzeba liczy? si? tak?e, je?li wynajmujemy mieszkanie poprzez agencj?. Po?rednik nie tylko znajdzie odpowiednie oferty, ale równie? pomo?e nawi?za? kontakt z w?a?cicielami, podpisa? umow? i przygotowa? mieszkanie pod wynajem. Niestety jest to us?uga droga – mo?e oscylowa? w granicach 50-100% miesi?cznego czynszu, cho? niekoniecznie b?dzie p?atna tylko przez jedn? stron? transakcji.

Chwilówka na wynajem to dobry pomys??

Najmniejsze koszty, jakie musi ponie?? wynajmuj?cy to oko?o 2000 z?otych – za pierwszy miesi?c jednopokojowego mieszkania w Bia?ymstoku oraz kaucj?. We Wroc?awiu by?oby to 3700 z?otych, w Warszawie – 4000. To du?o, szczególnie w przypadku, gdy kto? dopiero zaczyna prac? w nowym miejscu i jeszcze przed jej podj?ciem musi liczy? si? z du?ymi wydatkami.

W takiej sytuacji warto zastanowi? si? nad zaci?gni?ciem chwilówki internetowej. Jest to bardzo szybka forma finansowania, któr? mo?emy uzyska? w ka?dym dogodnym momencie, a pieni?dze otrzyma? jeszcze tego samego dnia. Dzi?ki temu mo?na zaci?gn?? po?yczk? ju? po uzgodnieniu szczegó?ów z w?a?cicielem mieszkania i tylko w takiej kwocie, jaka jest rzeczywi?cie potrzebna.

Problemem nie b?dzie równie? dost?pna kwota – aktualnie chwilówki mog? zaproponowa? nawet 10 tysi?cy z?otych, cho? dopiero przy kolejnych po?yczkach (Kuki). Minimalna potrzebna kwota jest dost?pna praktycznie w prawie ka?dej firmie. W przypadku wi?kszych potrzeb mo?na liczy? na oferty takich firm jak Vivus (ju? 3000 z?otych w pierwszej chwilówce za darmo). Pierwsze chwilówki dost?pne w tak wysokich kwotach mo?na spotka? równie? w firmach takich jak Szybka Gotówka (6500 z?otych), ExtraPortfel (3000 z?otych) lub LendOn (3000 z?otych). Warto jednak zapozna? si? z ogólnymi warunkami udzielenia po?yczki – ?wietnie pomo?e w tym porównywarka – takimi jak koszty ewentualnego refinansowania, op?aty karne czy dopuszczalny okres sp?aty. Dobrze przy tym zastanowi? si? tak?e nad chwilówk? d?u?sz? ni? standardowe 30 dni. Uchroni to przed niesp?aceniem zobowi?zania i da wi?cej czasu na uzbieranie potrzebnej gotówki.

Po?yczka na raty b?dzie lepsza?

Kiedy potrzebna jest wi?ksza kwota, ale te? chce si? mie? wi?ksz? pewno?? niezak?óconej sp?aty, warto skorzysta? z po?yczki na raty. W niektórych przypadkach mo?na sobie tak? po?yczk? zapewni? wiele miesi?cy wynajmu, a raty sp?aca? na bie??co, bez zbytniego obci??ania swojego bud?etu. Zalet? takiego rozwi?zania jest równie? to, ?e sp?ata po?yczki mo?e by? rozci?gni?ta nawet na 36, 48 lub 60 miesi?cy (np. Super Grosz i Wonga), a dodatkowo, zawsze mo?na dokona? wcze?niejszej sp?aty i pozby? si? cz??ci kosztów prowizji.