Kiedy trafiamy do KRD i jak pozby? si? wpisu?

KRD, czyli Krajowy Rejestr D?ugów, jest jednym z podstawowych rejestrów, w których poddawani weryfikacji s? klienci firm po?yczkowych i jest jednym z polskich Biur Informacji Gospodarczych, do spó?ki z BIG InfoMonitor i Rejestrem D?u?ników ERIF. Cho? obecnie mo?liwe s? chwilówki bez KRD, czyli takie, które udziel? po?yczki d?u?nikowi, nawet je?li znajduje si? w tej bazie, to jednak lepiej na takiej li?cie si? nie znale??. W jaki sposób funkcjonuje ta baza, jak mo?na si? w niej znale?? i w jaki sposób mo?emy sobie poprawi? sytuacje w tym rejestrze?

Czym dok?adnie jest KRD?

Sam siebie KRD, pod wzgl?dem prawnym spó?ka, okre?la jako „najwi?ksz? w Polsce platform? wymiany informacji gospodarczej”. Mówi?c w mniej zawoalowanym j?zyku, jest to rejestr zarówno przedsi?biorców, jak i osób fizycznych-konsumentów, w którym zbierane s? i udost?pniane dane dotycz?ce ich sytuacji finansowej. Pod terminem „sytuacja finansowa” nale?y rozumie? informacje dotycz?ce zad?u?enia, jak i informacje o terminowym wywi?zywaniu si? ze swoich zobowi?za?. Podstaw? prawn? dzia?ania KRD jest ustawa o udost?pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 2010 roku.

KRD, jako organ odpowiedzialny za przyjmowanie informacji na temat nale?no?ci, jak i ich przekazywanie, dzia?a Internetowo, przez co gwarantuje sta?y dost?p do bazy danych. W za?o?eniu KRD ma u?atwi? decyzje podmiotom gospodarczym i prywatnym prawdopodobie?stwo powodzenia wspó?pracy, a w przypadku banków i instytucji po?yczkowych – prawdopodobie?stwo sp?acenia kredytu lub po?yczki.

Krajowy Rejestr d?ugów patronuje akcji Rzetelna Firm i przyznaje certyfikaty tym przedsi?biorstwo, które w swojej dzia?alno?ci rzetelnie stosuj? zasady etyki zawodowej i finansowej.

Kto mo?e dokona? wpisu w KRD?

Krótko mówi?c, jest to ka?dy, kto posiada podstaw? prawn? do dokonania takiego wpisu (czyli legaln? wierzytelno??) oraz tytu? wykonawczy do tej wierzytelno?ci. Mo?e to wi?c by? zarówno przedsi?biorca, jak i pa?stwowa jednostka organizacyjna oraz osoba fizyczna.

D?ug od osoby fizycznej, który mo?e by? wpisany do KRD, musi spe?nia? odpowiednie warunki, a mianowicie wynosi? co najmniej 200 z?otych (od przedsi?biorstwa jest to 500 z?otych) i trwa? od przynajmniej 60 dni. Wierzyciel musi tak?e aktywnie próbowa? odzyska? pieni?dze w sposób rejestrowany, tj. musi przynajmniej raz wys?a? wezwanie listem poleconym, a od takiej czynno?ci powinien min?? miesi?c, z dopiskiem, ?e brak sp?aty b?dzie skutkowa? zg?oszeniem do KRD. By rzeczywi?cie móc to uczyni?, musi min?? dodatkowy miesi?c.

Statystycznie, wpisanie do takiej bazy, które obni?a wiarygodno?? kontrahenta lub klienta, jest jedn? z najskuteczniejszych form odzyskiwania d?ugu.

Jak sprawdzi?, czy znajduj? si? w KRD?

Baz? KRD mo?na sprawdzi? na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest pobranie z Krajowego Rejestru D?ugów informacji na swój temat, a drugim – sprawdzenie rejestru zapyta? o siebie w KRD. Aby mo?na by?o dokona? takiego sprawdzenia, nale?y wype?ni? formularz rejestracyjny do konta na stronie konsument.krd.pl, co jest bezp?atne i prawid?owo zrobione zapewnia dost?p do bazy za pomoc? numeru PESEL.

Kiedy mo?liwe jest usuni?cie wpisu w KRD i jak to zrobi??

Pierwszym, najprostszym sposobem na pozbycie si? wpisu w KRD jest oczywi?cie sp?ata zad?u?enia. W takim wypadku wierzyciel ma ustawowy obowi?zek dokonania tego w ci?gu 14 dni od sp?aty d?ugu i musi to zrobi? pod gro?b? kary grzywny, która wed?ug prawa mo?e wynosi? nawet 30 tysi?cy z?otych. Je?eli wierzyciel tego nie zrobi, nale?y zwróci? si? do niego ze stosownym ??daniem na pi?mie lub zg?osi? si? bezpo?rednio do KRD. Je?li mimo to, informacja o d?ugu dalej widnieje w rejestrze, d?u?nik mo?e dochodzi? sprawiedliwo?ci (i odszkodowania) na drodze s?dowego post?powania cywilnego. Dla osób potrzebuj?cych wsparcia dost?pna jest szeroka oferta po?yczek odd?u?eniowych. Trzeba z tym jednak uwa?a? – nie wolno po prostu bra? nowych po?yczek, na sp?at? starych. Trzeba mie? plan wyj?cia z zad?u?enia!

Wymazanie danych z KRD nast?puje równie? wówczas, kiedy dotychczasowy wierzyciel sprzeda nasz d?ug komu? innemu, a ten w ci?gu 14 dni nie zwróci si? do KRD o aktualizacj? informacji o d?ugu i wpisanie w niej nowego wierzyciela. Jak dokona? tego samemu? Je?eli zobowi?zanie si? przedawni?o lub wygas?o, konsument mo?e sam zawiadomi? KRD o takiej sytuacji. Co wa?ne, informacje w KRD przedawniaj? si? same i po pewnym czasie s? usuwane z bazy. Nast?puje to w ci?gu 3 lat od ostatniej aktualizacji informacji o d?ugu, ale nie wcze?niej ni? po 10 latach od przekazania takiej informacji przez wierzyciela.