Kiedy trafiamy do KRD i jak pozbyć się wpisu?

KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów, jest jednym z podstawowych rejestrów, w których poddawani weryfikacji są klienci firm pożyczkowych i jest jednym z polskich Biur Informacji Gospodarczych, do spółki z BIG InfoMonitor i Rejestrem Dłużników ERIF. Choć obecnie możliwe są chwilówki bez KRD, czyli takie, które udzielą pożyczki dłużnikowi, nawet jeśli znajduje się w tej bazie, to jednak lepiej na takiej liście się nie znaleźć. W jaki sposób funkcjonuje ta baza, jak można się w niej znaleźć i w jaki sposób możemy sobie poprawić sytuacje w tym rejestrze?

Czym dokładnie jest KRD?

Sam siebie KRD, pod względem prawnym spółka, określa jako „największą w Polsce platformę wymiany informacji gospodarczej”. Mówiąc w mniej zawoalowanym języku, jest to rejestr zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych-konsumentów, w którym zbierane są i udostępniane dane dotyczące ich sytuacji finansowej. Pod terminem „sytuacja finansowa” należy rozumieć informacje dotyczące zadłużenia, jak i informacje o terminowym wywiązywaniu się ze swoich zobowiązań. Podstawą prawną działania KRD jest ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 2010 roku.

KRD, jako organ odpowiedzialny za przyjmowanie informacji na temat należności, jak i ich przekazywanie, działa Internetowo, przez co gwarantuje stały dostęp do bazy danych. W założeniu KRD ma ułatwić decyzje podmiotom gospodarczym i prywatnym prawdopodobieństwo powodzenia współpracy, a w przypadku banków i instytucji pożyczkowych – prawdopodobieństwo spłacenia kredytu lub pożyczki.

Krajowy Rejestr długów patronuje akcji Rzetelna Firm i przyznaje certyfikaty tym przedsiębiorstwo, które w swojej działalności rzetelnie stosują zasady etyki zawodowej i finansowej.

Kto może dokonać wpisu w KRD?

Krótko mówiąc, jest to każdy, kto posiada podstawę prawną do dokonania takiego wpisu (czyli legalną wierzytelność) oraz tytuł wykonawczy do tej wierzytelności. Może to więc być zarówno przedsiębiorca, jak i państwowa jednostka organizacyjna oraz osoba fizyczna.

Dług od osoby fizycznej, który może być wpisany do KRD, musi spełniać odpowiednie warunki, a mianowicie wynosić co najmniej 200 złotych (od przedsiębiorstwa jest to 500 złotych) i trwać od przynajmniej 60 dni. Wierzyciel musi także aktywnie próbować odzyskać pieniądze w sposób rejestrowany, tj. musi przynajmniej raz wysłać wezwanie listem poleconym, a od takiej czynności powinien minąć miesiąc, z dopiskiem, że brak spłaty będzie skutkował zgłoszeniem do KRD. By rzeczywiście móc to uczynić, musi minąć dodatkowy miesiąc.

Statystycznie, wpisanie do takiej bazy, które obniża wiarygodność kontrahenta lub klienta, jest jedną z najskuteczniejszych form odzyskiwania długu.

Jak sprawdzić, czy znajduję się w KRD?

Bazę KRD można sprawdzić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest pobranie z Krajowego Rejestru Długów informacji na swój temat, a drugim – sprawdzenie rejestru zapytań o siebie w KRD. Aby można było dokonać takiego sprawdzenia, należy wypełnić formularz rejestracyjny do konta na stronie konsument.krd.pl, co jest bezpłatne i prawidłowo zrobione zapewnia dostęp do bazy za pomocą numeru PESEL.

Kiedy możliwe jest usunięcie wpisu w KRD i jak to zrobić?

Pierwszym, najprostszym sposobem na pozbycie się wpisu w KRD jest oczywiście spłata zadłużenia. W takim wypadku wierzyciel ma ustawowy obowiązek dokonania tego w ciągu 14 dni od spłaty długu i musi to zrobić pod groźbą kary grzywny, która według prawa może wynosić nawet 30 tysięcy złotych. Jeżeli wierzyciel tego nie zrobi, należy zwrócić się do niego ze stosownym żądaniem na piśmie lub zgłosić się bezpośrednio do KRD. Jeśli mimo to, informacja o długu dalej widnieje w rejestrze, dłużnik może dochodzić sprawiedliwości (i odszkodowania) na drodze sądowego postępowania cywilnego. Dla osób potrzebujących wsparcia dostępna jest szeroka oferta pożyczek oddłużeniowych. Trzeba z tym jednak uważać – nie wolno po prostu brać nowych pożyczek, na spłatę starych. Trzeba mieć plan wyjścia z zadłużenia!

Wymazanie danych z KRD następuje również wówczas, kiedy dotychczasowy wierzyciel sprzeda nasz dług komuś innemu, a ten w ciągu 14 dni nie zwróci się do KRD o aktualizację informacji o długu i wpisanie w niej nowego wierzyciela. Jak dokonać tego samemu? Jeżeli zobowiązanie się przedawniło lub wygasło, konsument może sam zawiadomić KRD o takiej sytuacji. Co ważne, informacje w KRD przedawniają się same i po pewnym czasie są usuwane z bazy. Następuje to w ciągu 3 lat od ostatniej aktualizacji informacji o długu, ale nie wcześniej niż po 10 latach od przekazania takiej informacji przez wierzyciela.