Czyszczenie BIK – mo?liwe?

Ka?dy klient firmy po?yczkowej czy te? banku powinien zdawa? sobie spraw? z tego, ?e po podpisaniu umowy po?yczki lub kredytu jego dane znajd? si? w pewnych bazach. Jedn? z nich jest Biuro Informacji Kredytowej, czyli BIK. Instytucja ta ma za zadanie zbiera?, gromadzi? oraz udost?pnia? informacje dotycz?ce opó?nie? w sp?acie kredytu lub po?yczki, a tak?e dane dotycz?ce terminowo regulowanych zobowi?za?. Kiedy informacje o po?yczkobiorcach trafiaj? do BIK-u? Jakie skutki mog? mie? negatywne wpisy?

Informacje, które gromadzi Biuro Informacji Kredytowej, stanowi? cenn? baz? danych dla banków oraz firm po?yczkowych. Na ich podstawie instytucje finansowe s? w stanie oceni?, czy potencjalny po?yczkobiorca wnioskuj?cy o pomoc finansow? jest rzetelnym i wiarygodnym klientem, któremu mo?na przyzna? po?yczk?.

Podczas rozpatrywania wniosku zarówno o kredyt w banku, jak i po?yczk? w firmie po?yczkowej instytucja finansowa wysy?a zapytanie do BIK-u. Wówczas otrzymuje ona informacje dotycz?ce mi?dzy innymi historii kredytowej klienta. Historia kredytowa zawiera dane dotycz?ce historii sp?at rat posiadanych przez klienta kredytów, po?yczek, zad?u?enia na karcie kredytowej czy te? debetowej, jak i innych rodzajów zobowi?za? finansowych.

Po?yczkobiorcy, którzy reguluj? raty w terminie, mog? pochwali? si? bardzo dobr? histori? kredytow?. S? oni tak?e postrzegani jako wiarygodny, terminowy klient. W takim przypadku szanse na otrzymanie pomocy finansowej s? du?e. Osoby, które zapomina?y o terminowym regulowaniu swoich zobowi?za?, musz? liczy? si? z gorsz? histori? kredytow?. To z kolei mo?e stanowi? do?? powa?n? przeszkod? podczas starania si? o udzielenie kredytu lub po?yczki.

Scoring w BIK – czym w?a?ciwie jest?

Ka?dy klient, którego dane znajduj? si? w BIK-u, ma swój indywidualny profil z ocen? punktow?, czyli popularnie nazywanym scoringiem. W celu wyliczenia tego wska?nika analitycy stosuj? specjalnie opracowan? formu?? matematyczno-statystyczn?. Minimalna ocena punktowa mo?e wynosi? 192 punktów, maksymalna za? 631 punktów. Punkty te przeliczaj? si? za? na gwiazdki. Ostatecznie wygl?da to tak:

Im wy?sza ocena punktowa (gwiazdkowa) danego klienta, tym wi?ksza jego wiarygodno?? w oczach instytucji finansowej.

Informacje dotycz?ce sp?acanych zobowi?za?, jak równie? ewentualnych opó?nie? w sp?acie do BIK-u przekazuj? nie tylko banki, ale tak?e firmy po?yczkowe oraz SKOK-i. Mimo to niektóre podmioty pozabankowe oferuj? swoim klientom po?yczki bez BIK-u. Po?yczkodawcy nie weryfikuj? wówczas informacji dotycz?cych po?yczkobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej. Takie produkty finansowe mo?na znale?? w rankingu po?yczek online bez BIK-u.

Skutki wpisów w BIK

Jak wi?c mo?na wywnioskowa? z artyku?u, skutki wpisów w BIK zale?? przede wszystkim od danego klienta. Je?eli wi?c w ci?gu ostatnich 5 lat klient terminowo sp?aca? zobowi?zania, ma on pozytywn? histori? kredytow?, co przek?ada si? na jego wy?sz? wiarygodno?? w oczach firmy po?yczkowej oraz banku. Zwi?ksza to szanse na przyznanie kolejnej po?yczki lub kredytu, a tak?e mo?e pomóc w wynegocjowaniu lepszych warunków finansowania, czyli ni?szej prowizji lub oprocentowania.

Nieterminowe regulowanie zobowi?za? mo?e skutkowa? negatywnymi wpisami w BIK-u, a tym samym negatywn? histori? kredytow?. Prowadzi to do niskiego scoringu, co istotnie utrudnia, a nawet uniemo?liwia zaci?gni?cie jakiejkolwiek po?yczki lub kredytu. Na tym punkcie wyczulone s? niemal?e wszystkie banki oraz niektóre firmy po?yczkowe. Informacje gromadzone w BIK-u stanowi? bowiem podstawowy element badania zdolno?ci kredytowej klienta wnioskuj?cego o kredyt lub po?yczk?.

Jak usun?? negatywny wpis w BIK-u?

Je?eli w niedalekiej przysz?o?ci klient zamierza stara? si? o przyznanie mu wi?kszego kredytu, na przyk?ad na budow? domu lub zakup mieszkania, powinien dba? o pozytywn? histori? kredytow?. Jak ju? zosta?o wspomniane, sk?adaj? si? na ni? mi?dzy innymi informacje zgromadzone w BIK-u. Co, je?eli zdarzy nam si? negatywny wpis w BIK-u? Czy mo?na go wymaza?? Je?eli tak, to w jaki sposób?

Odpowied? jest prosta. Je?eli mamy tak? mo?liwo??, sp?a?my kredyt lub po?yczk? w ca?o?ci. Nast?pnie w instytucji finansowej, w której mieli?my zobowi?zanie, powinni?my z?o?y? dyspozycj? zamkni?cia kredytu lub po?yczki. Kolejnym krokiem jest wys?anie pisma do centrali danego banku lub firmy po?yczkowej z pro?b? o wycofanie zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych na zamkni?tych liniach kredytowych, lub po?yczkowych. Instytucja finansowa ma 30 dni na odpowied?.

Ka?dy bank oraz firma po?yczkowa maj? obowi?zek informowania BIK-u o zmianach zachodz?cych w zobowi?zaniach klientów. Mowa tu zarówno o ca?kowitej sp?acie d?ugu, jak i jego wyga?ni?ciu czy korekcie wysoko?ci. Oznacza to, ?e po uregulowaniu kolejnej raty po?yczki lub jej sp?aceniu instytucja finansowa w ci?gu 7 dni powinna przekaza? tego typu informacj? do BIK-u.

Powsta?o na Polskim rynku wiele firm które oferuj? tak zwane czyszczenie BIK, ogólnie chodzi o usuni?cie negatywnych wpisów w bazach d?u?ników. Trzeba pami?ta? ?e je?li nie ma ku temu okre?lonych podstaw nie da si? ich usun??, wi?c wi?kszo?? firm bazuje po prostu na niewiedzy klientów, aczkolwiek istniej? firmy które mog? pomóc w okre?lonych przypadkach. Ale w tym wpisie o czym? innym co ostatnio znalaz?em w internecie. Otó? trafi?em na stron? gdzie jest oferowane czyszczenie BIK, ale poczytajcie jak, po prostu czyste naci?ganie na za?o?enie konta, nic wi?cej.Mowa o stronie: dobry-bik.pl na której dowiadujemy si? ?e mo?na wyczy?ci? z?e wpisy w BIK zupe?nie za darmo. Jest te? opis jak to zrobi? w kilka minut, nie wychodz?c z domu. A wi?c dowiadujemy si? ?e aby to zrobi? nale?y wykorzysta? luk? w systemie Meritum Banku przy zak?adaniu konta bankowego. Nie dajcie si? nabra?, nie istnieje co? takiego ! Pono? wystarczy tylko za?o?y? w wymienionym banku rachunek rozliczeniowy i od razu zostanie wyczyszczona historia w BIK, jest podany tak?e link do strony gdzie nale?y to zrobi?.

Po klikni?ciu na ten link zostaniemy przeniesieni na stron? systemu partnerskiego Bankier.pl gdzie mo?na skorzysta? z ró?nych produktów finansowych, oczywi?cie w?a?ciciel strony otrzymuje prowizj? za skorzystanie z oferty, tak?e wspomnianego konta w Meritum Banku. Tak wi?c ca?y ten opis o wyczyszczeniu BIK ma na celu tylko i wy??cznie pozyskanie klienta który to zrobi aby otrzyma? za takie dzia?anie prowizj?, nie ma mowy aby przy okazji wyczy?ci? nasze negatywne wpisy w bazach!

Brak historii kredytowej jest równoznaczny z brakiem zapisów w bazach kredytowych dotycz?cych mi?dzy innymi zaci?gni?tej po?yczki lub kredytu, posiadania karty kredytowej czy te? kupowania czegokolwiek na raty. Wiele osób unika po?yczania pieni?dzy i zakupów na raty, staraj?c si? realizowa? wszystkie cele z bie??cych ?rodków lub oszcz?dno?ci. W ten sposób jednak nie ma mo?liwo?ci zbudowania historii kredytowej – ani negatywnej, ani pozytywnej. Brak historii kredytowej mo?e by? jednym z powodów odrzucenia naszego wniosku o po?yczk? lub kredyt – zw?aszcza w przypadku wnioskowania o wy?sze kwoty. Czym jest historia kredytowa? Jak j? zbudowa?, by by? wiarygodnym klientem w oczach firm po?yczkowych i banków?

Historia kredytowa zawiera wpisy dotycz?ce zaci?ganych przez klienta zobowi?za?. Informacje te gromadzone s? w bazie Biura Informacji Kredytowej (BIK). W BIK-u znajduj? si? wpisy o sp?aconych aktualnie oraz ju? sp?aconych zobowi?zaniach. Historia kredytowa mo?e by?:

BIK gromadzi oraz przetwarza dane po?yczkobiorców i kredytobiorców. Niemal?e za ka?dym razem, gdy klient wnioskuje o kredyt, po?yczk? lub roz?o?enie danego zakupu na raty, informacja o tym zostaje przes?ana do BIK-u. Informacje o zobowi?zaniach s? aktualizowane wraz z ich sp?at? (lub brakiem sp?aty).

Na podstawie znajduj?cych si? w bazie BIK-u informacji powstaje historia kredytowa poszczególnych klientów. Dzi?ki temu firmy po?yczkowe, banki oraz spó?dzielcze kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowe mog? oszacowa? ryzyko kredytowe, gdy dany klient wnioskuje o udzielnie po?yczki lub kredytu. Osoby, które mog? pochwali? si? pozytywn? histori? kredytow?, s? oceniane jako rzetelni po?yczkobiorcy. Dzi?ki temu ?atwiej im uzyska? wy?sz? po?yczk? na zakup samochodu czy te? kredyt na budow? domu lub zakup mieszkania. Nawet niewielkie, lecz sp?acone w terminie zobowi?zania pozytywnie wp?ywaj? na histori? kredytow?. Z tego te? wzgl?du wielu specjalistów z bran?y finansowej zaleca osobom, które planuj? w niedalekiej przysz?o?ci stara? si? o kredyt na budow? domu lub zakup mieszkania, zaci?gni?cie jakiejkolwiek po?yczki i sp?acenie jej w terminie.

Informacje w BIK – jak d?ugo s? przechowywane?

Na podstawie ustawy Prawo bankowe (art. 105a ust. 4 i 5) dane o wszystkich przyznawanych w Polsce kredytach i po?yczkach mog? by? przechowywane oraz przetwarzane przez BIK przez okres 12 lat od dnia ich sp?aty. Dane te mog? by? wykorzystywane do celów statystycznych. Dla takich celów zgoda po?yczkobiorcy (kredytobiorcy) nie jest wymagana. A jak sytuacja wygl?da w przypadku przechowywania danych w BIK-u o bie??cych lub zaleg?ych zobowi?zaniach?

Dane o bie??cych zobowi?zaniach znajduj? si? w BIK-u przez ca?y okres kredytowania. Informacje o sp?aconych zobowi?zaniach mog? by? widoczne przez kolejne lata, je?eli tylko klient wyrazi zgod? na przetwarzanie takich danych. Bez wyra?enia odpowiedniej zgody dane o sp?aconych zobowi?zaniach nie b?d? widoczne dla firm po?yczkowych, banków i spó?dzielczych kas oszcz?dno?ciowo-rozliczeniowych, chc?cych sprawdzi? histori? kredytow? danego klienta. Niewyra?enie zgody na przetwarzanie danych o sp?aconym zobowi?zaniu nie dzia?a wi?c na korzy?? rzetelnego po?yczkobiorcy / kredytobiorcy. Warto wi?c wyrazi? zgod? na przetwarzanie danych o konkretnym zobowi?zaniu po jego sp?acie.

Dane o niesp?acanych w terminie zobowi?zaniach s? przechowywane w bazie BIK-u przez okres 5 lat od sp?aty po?yczki lub kredytu. Informacje te s? przetwarzane nawet bez zgody klienta. Dane o niesp?aconych zobowi?zaniach przekazywane s? do BIK-u, je?eli:

  1. opó?nienie w sp?acie raty po?yczki lub kredytu wynosi co najmniej 60 dni,
  2. up?yn??o 30 dni od dnia, w którym wierzyciel poinformowa? d?u?nika o zamiarze dotycz?cym przetwarzania danych na temat konkretnego, niesp?acanego zobowi?zania.

Brak historii kredytowej – jakie mam szanse na otrzymanie po?yczki?

Ka?dy bank weryfikuje potencjalnego kredytobiorc? oraz jego histori? kredytow? w bazie BIK-u. Gdy dany klient nie ma ?adnej historii kredytowej, instytucja mo?e odmówi? wyp?aty kredytu lub udzieli? go na nieco mniej korzystnych warunkach. W przypadku takich osób banki mog? powo?a? si? na zwi?kszone ryzyko kredytowe.

W przypadku firm po?yczkowych nie zawsze brak historii jest równoznaczny z odrzuceniem wniosku o po?yczk?. Na rynku dzia?aj? po?yczkodawcy, którzy nawet nie sprawdzaj? klienta w bazie BIK-u. Po?yczkobiorca musi si? jednak liczy? z tym, ?e informacje o nim mog? by? sprawdzone w innych bazach, np. Biurze Informacji Gospodarczej (BIG) lub Krajowym Rejestrze D?ugów (KRD). Je?eli w tych rejestrach odnotowane b?d? negatywne wpisy o kliencie, firma po?yczkowa mo?e odrzuci? jego wniosek. Nie ma to jednak bezpo?redniego zwi?zku z brakiem historii kredytowej w BIK-u.

Alternatyw? dla osób, które posiadaj? na swoim koncie jakiekolwiek zad?u?enie, s? po?yczki dla zad?u?onych. W swej ofercie maj? je m.in. Wonga oraz Miloan.

Zapytania do BIK przy kredytach bankowych

BIK istnieje ju? tyle czasu ?e chyba ka?dy wie i? maj?c negatywne wpisy w tej instytucji nie mamy wielkich szans na otrzymanie po?yczki czy kredytu bankowego. Jednak ma?o osób wie ?e nadmierna ilo?? zapyta? do BIK sk?adaj?c na przyk?ad wniosek o kredyt bankowy te? szkodzi. Wielu ludzi zapyta jak to mo?liwe, przecie? to tylko zapytanie o nasze zobowi?zania lub ich brak.Algorytm obliczaj?cy nasz? wiarygodno?? kredytow? jest ?cis?? tajemnic? Biura Informacji Kredytowej, ale ka?dy klient banku posiada w BIK tzw. ocen? punktow?, po?yczkobiorca z dobr? histori? kredytow? mo?e posiada? oko?o 500 – 600 punktów. Je?li posiadamy w okolicach 300 punktów nie jest to dobry wynik.

Jak wi?c zapytania mog? wp?ywa? negatywnie na ocen? kredytobiorcy ?, otó? ka?de zapytanie odejmuje od naszego konta punkty. Przyjmijmy ?e jest to 15 punktów za ka?de zapytanie. A wi?c maj?c 500 punktów (czyli dobry wynik), sk?adamy wnioski w 10 bankach bo po prostu chcemy sprawdzi? najlepsz? ofert?. System odejmuje wtedy nam ??cznie 150 punktów, a wi?c zostaje nam na koncie 350 co ju? nie jest zbyt dobrym wynikiem.

W jakiej sytuacji najcz??ciej i najszybciej tracimy swoj? punktacj? w BIK ?, niestety ale u po?redników czy w biurach kredytowych. Cz?sto pracownik biura kredytowego zamiast najpierw oceni? wst?pnie nasz? zdolno?? kredytow? w poszczególnych bankach i zaproponowa? klientowi najlepsz? ofert? sk?ada wnioski o kredyt lub po?yczk? do wszystkich banków które ma w ofercie. Ka?dy bank wyst?puje natomiast osobno z zapytaniem do BIK i tym sposobem za jednym razem, w kilka minut tracimy jak?e nasze cenne punkciki.