Chwilówki bez BIG

Je?li z?o?ysz wniosek o kredyt bankowy, kredytodawca zweryfikuje nie tylko wysoko?? i ?ród?o Twoich dochodów oraz histori? kredytow? w BIK-u. Aby oceni? Twoj? wiarygodno??, zajrzy równie? do rejestrów Biur Informacji Gospodarczej. Je?li na skutek zad?u?enia, wierzyciel umie?ci? w nim Twoje dane, szanse na pozyskanie kredytu s? bliskie zeru.

Je?li Twoje dane figuruj? w rejestrze d?u?ników, si?gni?cie do kieszeni „pierwszego lepszego” po?yczkodawcy mo?e zako?czy? si? rozczarowaniem. Dlaczego? Zdecydowana wi?kszo?? dost?pnych na rynku serwisów weryfikuje zasoby BIG-ów. Wpis na czarn? list? b?dzie wi?c istotn? przeszkod? na drodze do pozyskania dodatkowych ?rodków. Aby zwi?kszy? swoje szanse na chwilówk?, dzia?aj precyzyjnie. Wybierz serwis, udzielaj?cy po?yczek bez BIG. Te sprawdzone, ciesz?ce si? zaufaniem i nienagann? opini? klientów znajdziesz w naszym zestawieniu.

Kwota pożyczki

100 - 1000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

250 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 6000 zł

Czas na spłatę

1 - 65 dni

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

5 - 45 dni

Kwota pożyczki

300 - 3000 zł

Czas na spłatę

14 - 30 dni

Czym s? Biura Informacji Gospodarczej?

Biura Informacji Gospodarczej to instytucje, które gromadz?, przechowuj? i udost?pniaj?ca dane o nierzetelnych d?u?nikach. W naszym kraju dzia?a obecnie 6 BIG-ów: ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr D?ugów KRD, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (BIG), Krajowa Informacja D?ugów Telekomunikacyjnych (KIDT) oraz Bisonde.

Co wa?ne, do rejestru BIG mo?na trafi? nie tylko za opó?nienia w sp?acie kredytów i po?yczek. Przyczyn? wpisu mo?e by? równie? zw?oka w p?atno?ci rachunku za pr?d, gaz, wod?, czynsz, telefon komórkowy czy polis? ubezpieczeniow?. Aby umieszczenie danych d?u?nika na „czarnej li?cie” by?o mo?liwe, kwota zad?u?enia musi wynosi? co najmniej 200 z? (w przypadku firm jest to 500 z?). Od daty wymagalno?ci musi up?yn?? tak?e co najmniej 30 dni.

Bardzo cz?sto ze strony potencjalnych po?yczkobiorców pada pytanie jakie bazy weryfikuj? firmy pozabankowe udzielaj?ce po?yczek. Nale?y wiedzie? ?e obecnie owych baz jest do?? du?o, jednak ka?da firma z regu?y weryfikuje inne, rzadko si? zdarza aby po?yczkodawca weryfikowa? wszystkie bazy na raz poniewa? wi??e si? to z op?atami za weryfikacj?. S? tak?e firmy po?yczkowe które przed udzieleniem po?yczki weryfikuj? tak?e BIK co do niedawna by?o domen? jedynie banków.

Poni?ej przedstawiamy najpopularniejsze bazy które s? weryfikowane przez firmy pozabankowe.

Ka?da firma pozabankowa udzielaj?ca po?yczek sprawdza oczywi?cie zawsze swoj? wewn?trzn? baz? gdzie weryfikuje czy po?yczkobiorca by? ju? kiedy? klientem, czy sp?aca? terminowo po?yczk?, a tak?e czy np. sk?ada? wniosek o po?yczk? ale otrzyma? z jakiego? powodu odmow?. Istniej? tak?e po?yczkobiorcy którzy nie sprawdzaj? ?adnych zewn?trznych rejestrów bazuj?c tylko na swoich, wewn?trznych. W takich firmach z regu?y mo?na stara? si? o otrzymanie mniejszej kwoty, a szans? na otrzymanie po?yczki maj? cz?sto nawet osoby z zad?u?eniami komorniczymi.

Czym s? po?yczki bez BIG

Po?yczki bez BIG to produkty finansowe, po które mo?e si?gn?? osoba, umieszczona w rejestrze d?u?ników. Oferuj?ce je serwisy nie zagl?daj? do zasobów BIG lub nie uzale?niaj? swoje decyzji od wyniku weryfikacji. Mówi?c pro?ciej — je?li si?gniesz do kieszeni firmy, oferuj?cej chwilówki bez BIG, Twoje szanse na po?yczenie pieni?dzy b?d? bardzo du?e. Nawet je?li Twoje personalia figuruj? w rejestrze d?u?ników.

O po?yczk? bez BIG mo?e wnioskowa? osoba, która spe?nia wymagania wskazane przez konkretny serwis. W wi?kszo?ci z nich s? to:

Niektóre serwisy, udzielaj?ce po?yczek bez BIG wymagaj? tak?e pozytywnej historii kredytowej w BIK-u. Cz??? z nich mo?e poprosi? Ci? równie? o dostarczenie za?wiadczenie o dochodach, wyci?gu z konta bankowego lub innego dokumentu potwierdzaj?ce wysoko?? i ?ród?o wynagrodzenia. Zanim si?gniesz po chwilówk? bez BIK, upewnij si? wi?c, jakie wymagania stawia wnioskuj?cym wybrany przez Ciebie serwis.

Jako osoba, która w przesz?o?ci popad?a w finansowe tarapaty, zaci?gaj?c chwilówk?, zachowaj szczególn? ostro?no??. Aby unikn?? podobnych b??dów, dok?adnie oce? swoje mo?liwo?ci finansowe. Upewnij si?, ?e w ci?gu 30, 45, 60 lub 61 dni (w zale?no?ci od tego, któr? firm? wybierzesz) zdo?asz zgromadzi? ca?? potrzebn? do sp?aty kwot?. Je?li masz jakiekolwiek w?tpliwo?ci — nie ryzykuj. W takich okoliczno?ciach zdecydowanie lepszym pomys?em ni? zaci?gni?cie chwilówki bez BIG b?dzie si?gni?cie po po?yczk? rataln?. Cho? dodatkowe ?rodki mo?na po?yczy? szybko i bez formalno?ci, cz?sto zdecydowanie trudniej je zwróci?. Dojrza?e, odpowiedzialne podej?cie do w?asnych finansów pozwoli Ci zminimalizowa? ryzyko kosztownych i nieprzyjemnych konsekwencji.

Wnioskowanie o po?yczk? bez BIG nie ró?ni si? niczym od procesu sk?adania wniosku o „tradycyjn?” chwilówk?. Pierwszym i najwa?niejszym krokiem powinno by? wybranie po?yczkodawcy, który udziela chwilówek bez weryfikacji baz BIG. Kolejnym — z?o?enie wniosku po?yczkowego i weryfikacja to?samo?ci. Aby po?yczy? pieni?dze potrzebny Ci b?dzie jedynie komputer (tablet lub smartfon) z dost?pem do internetu. Wszystkie niezb?dne czynno?ci (wraz z zawarciem umowy) z powodzeniem zrealizujesz bez wychodzenia z domu. Do po?yczenia pieni?dzy wystarczy jedynie dowód, konto w banku oraz telefon komórkowy.

Je?li Twoje dane figuruj? w rejestrze BIG, terminowa sp?ata zobowi?zania powinna by? dla Ciebie absolutnym priorytetem. Opó?nienia mog? skutkowa? bowiem nie tylko dodatkowymi kosztami w postaci odsetek oraz procedur? windykacyjn?. Konsekwencj? zw?oki w sp?acie mo?e by? bowiem… dokonywanie przez po?yczkodawc? kolejnego wpisu do bazy BIG. A ten dodatkowo zmniejszy Twoj? wiarygodno?? i poci?gnie za sob? przykre nast?pstwa.

Powi?zane tematy

> KRD – czym jest i jak pozby? si? wpisu?
> ERIF – jakie informacje si? w niej znajduj??

Zobacz tak?e

> Gdzie jest najwy?sza przyznawalno?? po?yczek
> Czyszczenie BIK
> Po?yczki spo?eczno?ciowe