Baza ERIF – jakie informacje si? w niej znajduj??

Wi?kszo?? osób s?ysza?a ju? o bazie BIK. Jej zadaniem jest gromadzenie oraz udost?pnianie informacji o kredytobiorcach i po?yczkobiorcach. Oprócz niej na polskim rynku funkcjonuj? jeszcze BIG, CRIF, KRD oraz ERIF. Czym w?a?ciwie jest baza ERIF? Co warto o niej wiedzie??

Biura informacji gospodarczej i kredytowej – jaka jest ich rola?

Biura informacji gospodarczej i kredytowej to bazy informacji, które s? cennym ?ród?em informacji m.in. dla instytucji udzielaj?cych po?yczek oraz kredytów. Zgodnie z ustaw? o udost?pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 2010 roku g?ównym zadaniem baz danych jest po?rednictwo w wymianie informacji gospodarczych. Po?rednictwo to polega na otrzymywaniu informacji od wierzycieli, gromadzeniu ich oraz udost?pnianiu innym, uprawnionym do tego podmiotom.

Informacje o klientach, którzy zdecyduj? si? na skorzystanie z oferty firmy pozabankowej lub tradycyjnego banku i zaci?gn? po?yczk? (kredyt), trafi? bezpo?rednio do biur informacji gospodarczej (mog? to by? informacje zarówno o terminowej, jak i nieterminowej sp?acie). Z zasobów bazy danych mog? skorzysta? pó?niej inne podmioty (firmy po?yczkowe, banki), u których klient z?o?y wniosek o po?yczk? / kredyt.

Kilka s?ów o historii ERIF

Baza ERIF powsta?a w 2003 roku. Rok pó?niej znalaz?a si? w szeregach Konferencji Przedsi?biorstw Finansowych w Polsce. Pocz?tkowo baza dzia?a?a pod nazw? KSV BIG S.A. i stanowi?a cz??? austriackiego przedsi?biorstwa. Biuro w 2007 roku zosta?o wykupione przez polsk? Grup? Kapita?ow? KRUK. Ostatecznie jego nazwa zosta?a zmieniona na ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

ERIF – czym jest?

Zadaniem bazy ERIF jest wspomniane wcze?niej przechowywanie oraz udost?pnianie informacji gospodarczych. Ponadto biuro zajmuje si? przetwarzaniem danych w celach statystycznych, a tak?e prowadzeniem dzia?a? edukacyjnych i szkoleniowych. W bazie ERIF gromadzone s? informacje zarówno o konsumentach indywidualnych, jak i podmiotach gospodarczych. S? to dane dotycz?ce d?u?ników zwlekaj?cych ze sp?at? swoich zobowi?za? oraz rzetelnych p?atników.

Podstawowe zadania ERIF

Podstawowym zadaniem bazy ERIF jest dostarczanie podmiotom zainteresowanym (i upowa?nionym) informacji o wierzycielach. Biuro pozwala na lepsz? weryfikacj? wiarygodno?ci poszczególnych konsumentów indywidualnych i podmiotów prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz?. Misj? ERIF jest podejmowanie dzia?a? maj?cych na celu zmniejszenie ilo?ci zad?u?e? oraz stworzenie przejrzystych, bezpiecznych warunków na rynku finansowym. ERIF co trzy miesi?ce weryfikuje informacje zgromadzone w swojej bazie.

Informacje zgromadzone w bazie ERIF zawieraj? dane dotycz?ce sektorów m.in.: bankowego, firm pozabankowych, telekomunikacyjnego, bud?etowego, multimedialnego oraz innych.

Dzi?ki ERIF wiele podmiotów mo?e zmniejszy? ryzyko zawarcia niekorzystnych dla siebie transakcji (z opó?nieniem w sp?acie lub ca?kowitym brakiem sp?aty zobowi?zania). Z bazy ERIF korzystaj? tak?e firmy po?yczkowe, które chc? zweryfikowa? potencjalnego po?yczkobiorc? – czy b?dzie on rzetelnym klientem, czy nie.

Baza ERIF – jakie informacje si? w niej znajduj??

W bazie ERIF znajduj? si? zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje. Trafiaj? wi?c do niej osoby, które regularnie sp?acaj? swoje zobowi?zania, a tak?e ci, którzy zalegaj? z ich sp?at?. W bazie znajduj? si? dwa rodzaje informacji: lista d?u?ników (negatywne) oraz lista rzetelnych podmiotów (pozytywne). W 2016 roku w bazie znajdowa?o si? blisko 5,8 miliona wpisów, z czego wi?kszo?? (3 miliony) stanowi?a informacje o charakterze pozytywnym.

Informacje negatywne dotycz? osób oraz podmiotów gospodarczych, które zwlekaj? ze sp?at? swojego zad?u?enia. Wpisy zawieraj? m.in. dat? ujawnienia zad?u?enia, kwot? zobowi?zania wraz z walut?, dane dotycz?ce post?powania w sprawie. Informacje negatywne trafiaj? do bazy bez wzgl?du na to, czy klient wyrazi zgod? na ich przetwarzanie.

Informacje pozytywne to spis danych o konsumentach oraz podmiotach gospodarczych, które reguluj? swoje zobowi?zania w terminie. Tego typu dane trafiaj? do bazy ERIF za zgod? konsumenta. Z regu?y zgod? na przekazywanie informacji podpisuje si? podczas zawierania umowy po?yczkowej lub kredytowej. S? to dane, które informuj? o: sumie zobowi?zania wraz z walut? oraz dacie wymagalno?ci p?atno?ci.

Lista d?u?ników bazy ERIF – kto mo?e si? na niej znale???

Aby trafi? na list? d?u?ników bazy ERIF, wystarczy, ?e wyst?pi zw?oka w sp?acie nale?no?ci w wysoko?ci 200 z?otych w przypadku konsumenta indywidualnego lub 500 z?otych w przypadku podmiotów gospodarczych. Wierzyciel ma obowi?zek przes?a? pisemne zawiadomienie osobie zwlekaj?cej ze sp?at? zobowi?zania 30 dni przed planowanym wys?aniem informacji o zaleg?o?ciach do ERIF. Dokument taki zawiera m.in. wezwanie do zap?aty wraz z terminem, do którego nale?y zap?aci? zaleg?e zobowi?zanie oraz pouczenie o tym, ?e niezastosowanie si? do ??dania b?dzie skutkowa?o wpisaniem do baz d?u?ników. Je?eli w wyznaczonym terminie zobowi?zanie zostanie sp?acone, d?u?nik nie trafi do bazy.

Negatywne wpisy w ERIF mog? skutkowa? m.in. problemami w zaci?gni?ciu kolejnej po?yczki lub kredytu. Co prawda, niektóre firmy reklamuj? si? jako instytucje udzielaj?ce po?yczki bez weryfikowania bazy ERIF, jednak z ca?? pewno?ci? sprawdzaj? klienta w innych bazach informacji gospodarczej i kredytowej. Negatywne wpisy mog? tak?e uniemo?liwi? podpisanie umowy na abonament telefoniczny lub Internet.