Czym s? alerty BIK?

Alerty BIK powsta?y po to, aby chroni? przed zaci?gni?ciem po?yczki lub kredytu na nasze dane osobowe przez osoby trzecie. Okazuj? si? szczególnie pomocne w przypadku, gdy kto? ukradnie nasze dokumenty lub te? je zgubimy. Wy?udzenie po?yczek lub kredytów to wci?? ogromny problem, przed którym nie zawsze ?atwo jest si? ustrzec. Szczególnie w przypadku firm po?yczkowych, które wymagaj? jedynie dowodu osobistego do udzielenia po?yczki.

Ka?dy mo?e sta? si? ofiar? oszustwa. Dzi?ki alertom BIK mo?emy w ?atwy sposób uchroni? swoje finanse i nerwy przed ewentualnym wy?udzeniem po?yczki lub kredytu na nasze dane. Powiadomienie pozwala na szybk? reakcj? oraz uniewa?nienie transakcji w por?. Ponadto mamy mo?liwo?? zg?oszenia próby wy?udzenia do odpowiednich s?u?b, w tym na policj?. Rozwi?zanie to pozwala unikn?? konieczno?ci sp?acania zobowi?zania, które osoba trzecia zaci?gn??a na nasze dane.

Alerty BIK – czym s??

Alerty BIK to nic innego jak us?uga, która ma na celu zabezpieczenie nas przed wy?udzeniem kredytu lub po?yczki na nasze dane. Wystarczy wykupi? pakiet, by przez ca?y rok, 24 godziny, 7 dni w tygodniu mie? pewno??, i? nikt nie wy?udzi pieni?dzy na nasze dane. Mechanizm dzia?ania alertów BIK jest bardzo prosty.

Dosta?em alert BIK – co mam robi??

Powiadomienia w ramach alertów BIK mog? przychodzi? zarówno w formie SMS-a, jak i na skrzynk? e-mailow?. Je?eli otrzymamy tak? informacj?, oznacza to, ?e bank lub firma po?yczkowa z?o?y?a zapytanie do BIK o nasze dane osobowe. Wi?kszo?? podmiotów udzielaj?cych kredytów lub po?yczek, zanim zdecyduje si? na przyznanie klientowi ?rodków pieni??nych, sprawdza jego histori? i zdolno?? kredytow? w systemie BIK.

Alert BIK otrzymuje klient, dla którego przygotowywana jest indywidualna oferta bankowa, ubiega si? on o kredyt lub po?yczk?, czy te? kto? próbuje w jego imieniu zaci?gn?? zobowi?zanie. Wówczas to otrzymuje on informacje w postaci SMS-a lub e-maila z notatk?, ?e jego dane osobow? s? w?a?nie przetwarzane.

Je?eli to nie klient stara si? o po?yczk? lub kredyt, lecz w jego imieniu kto? próbuje wy?udzi? pieni?dze, powinien niezw?ocznie skontaktowa? si? z BIK-iem na podany we wiadomo?ci numer (nr tel. 22 348 44 44). Dzi?ki temu b?dzie mia? mo?liwo?? uzyskania informacji o tym, jaki podmiot przetwarza jego dane osobowe i odpowiednio zareagowa?.

Je?eli podczas rozmowy z pracownikiem infolinii BIK-u wyst?pi podejrzenie pope?nienia przest?pstwa dotycz?cego wy?udzenia kredytu lub po?yczki na dane klienta, BIK niezw?ocznie przeka?e tak? notk? do instytucji wysy?aj?cej zapytanie. Transakcja zostanie wstrzymana, co uniemo?liwi prób? wy?udzenia pieni?dzy przez osoby trzecie.

Alerty BIK mog? równie? informowa? o pogorszeniu si? historii kredytowej

BIK za pomoc? alertu mo?e równie? poinformowa? klienta o pogarszaj?cej si? historii kredytowej. Mo?e to nast?pi?, gdy które? ze zobowi?za? nie zosta?o sp?acone na czas. Raport BIK umo?liwia zidentyfikowanie zaleg?ej sp?aty oraz jej uregulowanie. Opó?nienie w sp?acie nawet jednej raty po?yczki lub kredytu mo?e negatywnie wp?yn?? na ocen? zdolno?ci kredytowej klienta w systemie BIK-u.

Jakie powiadomienia mo?na otrzyma? w ramach alertów BIK-u?

Klient, który postanowi wykupi? alerty BIK-u, mo?e liczy? na powiadomienia dotycz?ce:

Jaki jest koszt alertów BIK?

Alerty BIK mog? by? aktywowane jako pojedyncza us?uga lub w pakiecie z dodatkowymi us?ugami. Pakiet podstawowy to koszt 24 z?otych na ca?y rok. Alerty w pakiecie kosztuj? za? 99 z?otych. W tej cenie klient otrzymuje nie tylko alerty chroni?ce przed wy?udzeniem kredytu lub po?yczki, lecz tak?e m.in.:

Aktywacja us?ugi alerty BIK – to proste!

Aby aktywowa? us?ug? alertów BIK, wystarczy wej?? na oficjaln? stron? internetow? BIK-u oraz wype?ni? odpowiedni formularz. Konieczne jest podanie numeru PESEL, potwierdzenia to?samo?ci oraz ustalenia has?a dost?pu do serwisu BIK. Nast?pnie nale?y wybra? interesuj?cy nas pakiet alertów oraz dokona? p?atno?ci za us?ug?.

Podsumowanie

Dzi?ki alertom BIK klient ma pewno??, i? jest odpowiednio chroniony przed wy?udzeniem kredytu lub po?yczki na jego dane. Co roku w Polsce wy?udzane s? kredyty na ??czn? warto?? nawet 600 milionów z?otych oraz po?yczki na sum? 50 milionów z?otych. Alerty BIK pozwalaj? uchroni? przed konieczno?ci? sp?acania zobowi?zania zaci?gni?tego na nasze dane, a tak?e monitorowa? nasz? histori? kredytow? dzi?ki powiadomieniom o nieterminowej sp?acie raty zobowi?zania.