Wpisanie po?yczki w koszty firmy – kiedy i na jakich zasadach?

Przedsi?biorcy, szczególnie ci pomniejsi i pocz?tkuj?cy, ch?tnie redukuj? wydatki ponoszone w zwi?zku z prowadzeniem biznesu, poprzez wpisywanie wydatków firmowych w koszty. Ma to znaczenie wtedy, kiedy chc?, by zmniejszy?a si? wysoko?? podatku dochodowego, szczególnie gdy dopiero rozpoczynaj? dzia?alno?? lub planuj? j? intensywnie rozwija? i wiedz?, ?e oba te rozwi?zania poci?gn? za sob? wysokie nak?ady pieni??ne, bardzo cz?sto finansowane po?yczk?. W zwi?zku z tym rodzi si? pytanie – czy po?yczka równie? mo?e zosta? rozliczona jako poniesiony przez po?yczkobiorc? koszt?

Po?yczki sposobem na rozwój dzia?alno?ci

Osobom prowadz?cym jednoosobow? dzia?alno?? gospodarcz? lub ma?y biznes bardzo trudno jest uzyska? kredyt bankowy, szczególnie na wczesnym etapie funkcjonowania. Banki jednak pochodz? do tego typu osi?gania dochodów bardzo restrykcyjnie. Najcz??ciej, by otrzyma? po?yczk?, niezb?dne jest utrzymanie funkcjonowania firmy przynajmniej przez 12 miesi?cy (nieliczne banki mog? pozwoli? na 6 miesi?cy) oraz utrzymywania sta?ego, miesi?cznego dochodu na odpowiednio wysokim poziomie. Jak wiadomo, jest to te? okres, w którym trzeba wyda? pieni?dze nie tylko na zaplecze techniczne (specjalistyczny sprz?t, materia?y biurowe, towar sprzeda?owy, niekiedy oprogramowanie komputerowe), ale równie? na bie??ce funkcjonowanie firmy, takie jak np. sk?adki ZUS (sprawd?, w jaki sposób otrzymasz po?yczk? na op?acenie sk?adek).

Pomoc w sfinansowaniu dzia?alno?ci firmy cz?sto przynosz? pozabankowe firmy po?yczkowe. W przeciwie?stwie do banków maj? mniej restrykcyjne wymagania i akceptuj? ka?dy rodzaj dochodu, cz?sto nawet od osób, które nie posiadaj? imponuj?cej historii kredytowej w BIK lub maj? zaleg?o?ci w Urz?dzie Skarbowym i Zak?adzie Ubezpiecze? Spo?ecznych. Taka po?yczka nie tylko mo?e ukszta?towa? przysz?o?? firmy, ale równie? sprawi?, ?e po?yczkobiorca zap?aci mniejszy podatek dochodowy.

Po?yczka, a koszty poniesione przez firm?

Jak najbardziej mo?liwe jest, by po?yczk? wpisa? w koszty firmowe, a tym samym pomniejszy? dochód. Idealnym by?oby, gdyby mog?a by? to ca?a kwota po?yczki, tym bardziej ?e zosta?a ona spo?ytkowana na cele firmowe, a my i tak musimy odda? firmie po?yczkowej ca?y po?yczony kapita?. Tak niestety nie jest, a za koszt firmowy zgodnie z przepisami ustawy o PIT przyjmuje si? jedynie odsetki od po?yczki.

Ponadto, aby móc wpisa? po?yczk? w koszty firmowe, po?yczkodawca musi spe?ni? nast?puj?ce warunki:
• po?yczka musi zosta? wykorzystana wy??cznie w celach dzia?alno?ci,
• przedsi?biorca musi by? w stanie udokumentowa? tak? po?yczk? i jej spo?ytkowanie (b?dzie to umowa po?yczkowa, dowód wp?aty pieni?dzy na konto, a tak?e dowody zakupu produktów firmowych),
• nie mo?e by? to po?yczka inwestycyjna zaci?gni?ta w trakcie inwestycji,
• po?yczka musi by? udzielona przez instytucj? zewn?trzn?; absolutnie niedozwolone jest zaci?gni?cie po?yczki u jednego ze wspólników,
• odsetki musz? by? liczone na bie??co – aby móc je wpisa? w koszty, trzeba je faktycznie zap?aci?, nie tylko przedstawi? konieczno?? ich uiszczenia,
• odsetki wpisane w koszty musz? by? proporcjonalne do tego, jaka cz??? po?yczki zosta?a wydana na firm? – je?eli na firm? wydamy tylko po?ow? po?yczki, to kosztem prowadzenia dzia?alno?ci tak?e b?dzie wy??cznie po?owa odsetek.

Co jeszcze mo?na wpisa? w koszty firmowe?

Koszty firmowe to, mówi?c prostymi s?owami, nak?ady pieni??ne, które maj? pomóc przedsi?biorcy uzyska? albo zabezpieczy? uzyskanie przychodu. Nie ma jednoznacznej interpretacji, co jest kosztem, a co nie, ale przedsi?biorca musi udowodni? zwi?zek kosztu z prowadzeniem dzia?alno?ci firmowej – z tego powodu bardzo cz?sto dochodzi do nadu?y?. Najcz??ciej uznawanymi za koszty s?:

• koszty rozpocz?cia dzia?alno?ci
• koszty urz?dowe – np. op?aty skarbowe
• ?rodki trwa?e – urz?dzenia, maszyny, budynki, sprz?t biurowy
• towary sprzeda?owe
• licencje na oprogramowanie komputerowe
• prawa maj?tkowe
• prawa do patentów, znaków towarowych
• us?ugi telekomunikacyjne
• media
• wydatki poniesione na reklam?
• wynagrodzenie pracownicze
• sk?adki ZUS
• wyjazdy s?u?bowe
• outsourcing (np. wydatki na us?ugi ksi?gowe)

Chwilówka równie? mo?e zosta? wpisana w koszty!

Po?yczki zaci?gni?te w firmach po?yczkowych, które w wi?kszo?ci s? po?yczkami konsumenckimi, czyli udzielanymi wy??cznie osobom fizycznym, równie? mog? zosta? wpisane w koszty prowadzenia dzia?alno?ci, o ile pieni?dze z nich pochodz?ce zostan? wydane wy??cznie na ten cel. Jest to szczególnie widoczne w przypadku osób prowadz?cych jednoosobow? dzia?alno?? gospodarcz?, które dzia?alno?? firmow? mog? finansowa? równie? ze ?rodków w?asnych, do których nale?? te? pieni?dze pochodz?ce z po?yczki. Z punktu widzenia prawa podatkowego, nie jest wa?ne to, jak nazywa si? kredyt lub po?yczka (konsumencki, inwestycyjny, firmowy, a nawet hipoteczny), ale to, na co zostanie on wydany.

Dlatego te? m?odzi przedsi?biorcy bardzo ch?tnie korzystaj? z mo?liwo?ci, jakie oferuje im rynek po?yczek online, tym bardziej ?e s? to po?yczki udzielane bez za?wiadcze?, a wi?c du?o ?atwiej zdoby? takie finansowanie. Tak?e w tym przypadku mo?liwe jest jednak odpisanie wy??cznie kosztów pozyskania po?yczki. Pozabankowe po?yczki online maj? w tym wypadku jeszcze jedn?, znacz?c? zalet? – wyst?puj? w tak ró?nych formach i jest ich tak wiele, ?e bez problemu, dzi?ki narz?dziom takim jak porównywarka po?yczek, mo?na dostosowa? je do swoich mo?liwo?ci i potrzeb.