Wcze?niejsza sp?ata po?yczki – jakie s? koszty?

Jednym z podstawowych praw ka?dego po?yczkobiorcy jest mo?liwo?? oddania po?yczki online przed czasem. Je?eli tylko klient firmy po?yczkowej jest w stanie sp?aci? po?yczk? po dwóch tygodniach, zamiast po zak?adanych standardowo 30 dniach, firma nie ma innego wyj?cia, jak mu to umo?liwi?.

Jakie firmy oferuj? tak? mo?liwo???

Mo?na powiedzie?, ?e wszystkie – a przynajmniej wszystkie zaufane. Je?li by? dok?adnym, nie jest to bowiem mo?liwo??, a prawo po?yczkobiorcy i nie zale?y ono od dobrej woli po?yczkodawcy. Wr?cz przeciwnie, takie post?powanie regulowane jest prawnie i podlega sztywnym normom. Firmy po?yczkowe podlegaj? bowiem pod regulacje wyst?puj?ce w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie o kredytach konsumenckich.

Wed?ug zapisu art. 49 ustawy o kredytach konsumenckich, „w przypadku sp?aty ca?o?ci kredytu przed terminem okre?lonym w umowie, ca?kowity koszt kredytu ulega obni?eniu o te koszty, które dotycz? okresu, o który skrócono czas obowi?zywania umowy, chocia?by konsument poniós? je przed t? sp?at?”. Wynika z tego, i? firma po?yczkowa nie tylko musi wcze?niejsz? sp?at? klientowi umo?liwi?, ale tak?e ponownie przeliczy? nale?ne koszty i obni?y? ich wysoko?? o kwot? proporcjonaln? do liczby dni dziel?cych po?yczkobiorc? od ostatecznego terminu sp?aty.

Co wa?ne – dotyczy to WSZYSTKICH kosztów, a nie tylko np. kosztów zmiennych, zale?nych od d?ugo?ci trwania po?yczki.
W ostatnim czasie – 23.05.2019 – zosta?o to nawet potwierdzone przez Rzecznika Generalnego Trybuna?u Sprawiedliwo?ci Unii Europejskiej (TSUE), który wyda? opini?, i? w przypadku gdy konsument dokona? przedterminowej sp?aty, obni?ka, do której jest on uprawniony, MO?E dotyczy? kosztów, których kwota nie jest zale?na od d?ugo?ci trwania umowy o kredyt. Co wi?cej pa?stwo cz?onkowskie nie mo?e ograniczy? tej obni?ki – a s?d krajowy nie mo?e tak interpretowa? przepisów krajowych – tylko do kwoty kosztów zaoszcz?dzonych przez instytucj? kredytow? w wyniku przedterminowej sp?aty.

Czy wcze?niejsza sp?ata wymaga dodatkowej op?aty?

Istnieje taka dozwolona prawnie mo?liwo??, ale dotyczy ona tylko po?yczek ratalnych. Dlaczego? Art. 50. ustawy o kredytach konsumenckich mówi, ?e po?yczkodawca mo?e ??da? op?aty, je?eli kwota pozosta?a do sp?aty przekracza 300% przeci?tnego wynagrodzenia z poprzedniego roku (jest to obecnie niemal?e 14 tysi?cy z?otych), a oprocentowanie jest sta?e. Wtedy firma po?yczkowa mo?e ??da? od klienta prowizji rekompensacyjnej – w ko?cu wcze?niejsza sp?ata po?yczki to dla niej mniejszy zarobek zwi?zany z prowizj?. Taka prowizja nie mo?e jednak wynosi? wi?cej ni? 1% nadp?acanej kwoty.

Jak sp?aci? tak? po?yczk??

Ustalili?my ju?, ?e ka?dy konsument, a takim jest po?yczkobiorca, ma prawo sp?aci? po?yczk? w dowolnym momencie. O ile terminowa sp?ata po?yczki jest prosta, bo wystarczy jedynie zrobi? przelew bankowy wed?ug wytycznych, o tyle sp?ata wcze?niejsza mo?e wymaga? podj?cia pewnych czynno?ci. Oczywi?cie nie w ka?dej firmie, gdy? ka?da taka instytucja mo?e stosowa? swoje w?asne ramy dzia?ania. Najlepiej, jeszcze przed zaci?gni?ciem po?yczki sprawdzi? w umowie, w jaki sposób taka sp?ata powinna nast?pi?.

Firmy po?yczkowe stosuj? kilka podstawowych praktyk oddawania pieni?dzy przed up?ywem ostatecznego terminu sp?aty. Niektóre z nich dopuszczaj?:

• Sp?at? po?yczki z ca?o?ci? kosztów bez informowania po?yczkodawcy. Wcze?niejsza sp?ata w firmie Vivus czy LendOn nie wymaga informowania o tym. Po prostu, w wybrany przez siebie dzie? wykonuje si? przelew w kwocie takiej, jaka widnia?a na umowie pod nazw? „ca?kowita kwota do sp?aty”. Mimo, ?e klientowi ustawowo nale?y si? obni?enie kosztów, nie nale?y na w?asn? r?k? przelicza? i zmniejsza? kwoty. Firma po?yczkowa sama dokona oblicze? i zwróci powsta?? nadwy?k? na konto klienta.

• Sp?at? po?yczki z ca?o?ci? kosztów i poinformowaniem po?yczkodawcy. W niektórych przypadkach konieczne b?dzie uprzednie skontaktowanie si? z firm? po?yczkow? mailowo lub telefonicznie i poinformowanie o swoich zamiarach. Co prawda, nawet bez kontaktu, sp?ata po?yczki powinna by? zaksi?gowana, a cz??? kosztów zwrócona, ale warto po?wi?ci? kilka chwil na rozmow? z konsultantem, by mie? pewno??, ?e ca?y proces przebiegnie bez zak?óce?, a zwrot cz??ci kosztów dotrze na konto w jak najkrótszym czasie.

• Sp?at? po?yczki ze zmniejszonymi kosztami i wcze?niejszym kontaktem z firm?. Ten sposób jest chyba najwygodniejszy dla klienta i przebiega najsprawniej. Wiele firm wymaga wcze?niejszego kontaktu i ustalenia, w którym dniu po?yczka zostanie sp?acona. Na tej podstawie pracownik firmy dokona ponownego przeliczenia kosztów, tak aby klient od razu móg? sp?aci? po?yczk? tylko w takiej kwocie, jaka jest nale?na. Przyk?adowo, w taki sposób przebiega wcze?niejsza sp?ata po?yczki w CreditStar, Filarum i VIA SMS.

Wcze?niejsza sp?ata po?yczki w Wonga – wiesz na bie??co

Absolutnym udogodnieniem dla klienta mo?e by? Wonga i sposób prowadzenia osobistego profilu klienta w tej firmie. Po zalogowaniu si? na swoje konto w serwisie, klient Wonga ka?dego dnia mo?e sprawdzi? koszty kredytu na dany dzie?. Dzi?ki specjalnemu algorytmowi, ta kwota aktualizuje si? codziennie, wi?c po?yczkobiorca wie dok?adnie, jakie koszty musi doliczy? do kwoty po?yczki, je?li chce j? sp?aci? 10 czy 20 dnia. W ten sposób nie jest wymagany ani wcze?niejszy kontakt z firm? po?yczkow?, ani te? sp?acanie ca?o?ci odsetek i prowizji, a nast?pnie oczekiwanie na zwrot pieni?dzy.

Sp?aca? przed terminem?

Cho? nadwy?ka pieni?dzy mo?e by? kusz?ca, sp?ata przed terminem jest lepszym wyj?ciem. Pozwoli nie tylko na zaoszcz?dzenie cz??ci pieni?dzy, ale te? zapobiegnie pó?niejszym konsekwencjom nieterminowej sp?aty po?yczki. W ko?cu, te pieni?dze i tak trzeba b?dzie odda?, a sp?acaj?c wcze?niej nie ryzykuje si? ich nierozs?dnego wydania.