Opó?nienia w sp?atach chwilówek – co mi grozi?

Bardzo cz?sto wielu klientów biur kredytowych korzystaj?cych z chwilówek pyta, jakie konsekwencje im gro?? w przypadku opó?nie? w sp?atach po?yczek. Oczywi?cie nikt takich opó?nie? nie zak?ada na pocz?tku, ale nigdy nie wiadomo, czy w trakcie sp?acania chwilówki nie zdarzy si? co?, co wp?ynie niekorzystnie na nasze finanse, a tym samym obni?y nasz? zdolno?? sp?aty zaci?gni?tego kredytu. Co nam wtedy grozi? Na co mo?emy si? przygotowa?? Czy konsekwencji mo?na jako? unikn??? Oczywi?cie ka?da firma udzielaj?ca po?yczek ma w?asne procedury w takich przypadkach. Kary w zale?no?ci od firmy mog? by? mnie lub bardziej dotkliwe, lecz niestety nieuniknione. Podpisuj?c umow? po?yczki zgadzamy si? na ewentualne podejmowanie takich kroków przez firm? po?yczkow?. Co prawda wiele firm bierze pod uwag? to, ?e mo?emy z jaki? powodów nie by? w stanie sp?acic po?yczki w terminie i oferuje p?atne przed?u?enia okresów sp?aty. A co je?li jednak mimo wszystko zalegamy z op?atami ?

Najpopularniejsze dzia?ania stosowane przez po?yczkodawców w przypadku opó?nienia sp?aty chwilówki to:

Jak w takim razie unikn?? nieprzyjemnego zaskoczenia kosztami ?

– analizujmy mo?liwo?ci naszego portfela (nie „porywajmy si?” na sumy i okresy sp?at przekraczaj?ce nasze mo?liwo?ci – sp?ata po?yczki nas nie ominie),
– bardzo dok?adnie zapoznawajmy si? z umow? i wszelkimi tabelami op?at („suwak” na stronie g?ównej to nie wszystko – rzeczywisty koszt po?yczki i ewentualne kary mog? okaza? si? du?o bardziej dotkliwe ni? sam kredyt).

Co je?li jednak zdarzy?y si? nam opó?nienia w sp?atach po?yczki?

Pierwsze o czym musimy pami?ta? to to, ?e wszelkie kroki podejmowane przez po?yczkodawc? NIE ZWALNIAJ? Z KONIECZNO?CI SP?ATY PO?YCZKI! Op?aty karne to jedynie sposób na to, ?eby nam przypomnie? o konieczno?ci sp?aty. Mimo, i? ponosimy koszt takich powiadomie?, w ?adnym wypadku nie jest on odliczany od naszego zad?u?enia. Firmy udzielaj?ce po?yczek to przewa?nie instytucje pozabankowe, ale nie zmienia to faktu, ?e umowa zawarta przez nas bezwzgl?dnie zobowi?zuje nas do sp?acenia zaci?gni?tego kredytu.
Je?li odpowiednio wcze?niej zorientujemy si?, ?e nie jeste?my w stanie wywi?za? si? z umowy w terminie, mo?emy skorzysta? z oferty przed?u?enia czasu sp?aty. Jest to opcja proponowana przez wi?kszo?? firm. Przed?u?enia takie s? p?atne, ale pozwalaj? nam unikn?? windykacji. Je?li mimo przed?u?e? w dalszym ci?gu nie jeste?my w stanie uregulowa? zobowi?za? nale?y pami?ta? o tym, ?e bardzo wa?ny jest kontakt z firm? udzielaj?c? po?yczki. Brak kontaktu b?dzie dzia?a? na nasz? niekorzy??. Ka?demu po?yczkodawcy zale?y na odzyskaniu pieni?dzy, wi?c jest du?a szansa, ?e je?li rzetelnie przedstawimy swoja sytuacj? i zaproponujemy jakie? rozwi?zanie, spotka si? ono z aprobat?. Wi?kszo?? firm ma opcj? kontaktu z konsultantem. Zaproponujmy np. sp?at? rataln?. B?dzie to potraktowane du?o lepiej ni? ca?kowity brak zainteresowania z naszej strony. Zatem najgorszym dzia?aniem jakie mo?emy wybra? jest brak dzia?ania.