Przed?u?enie okresu sp?aty po?yczki. Czy to si? op?aca?

Przed?u?enie okresu sp?aty po?yczki to opcja, z której po?yczkobiorcy korzystaj? bardzo ch?tnie. Nie zawsze bowiem, pomimo najszczerszych ch?ci, udaje si? sp?aci? po?yczk? w terminie. Popularne chwilówki to w ko?cu nie wi?cej ni? 30, 45 lub w nielicznych przypadkach 60 i 65 dni. Zyskanie na czasie ma w tym wypadku znaczenie kluczowe i w oczach wielu po?yczkobiorców jest jedynym sposobem na unikni?cie konsekwencji braku sp?aty. Czy jednak takie rozwi?zanie jest dla klienta korzystne? I czy mo?e on skorzysta? z innych, lepszych opcji?

Czym jest przed?u?enie po?yczki?

Krótko mówi?c, jest to us?uga oferowana przez firmy po?yczkowe, która polega na wykupieniu dodatkowego okresu na sp?at? po?yczki. W tym wypadku polityka firm jest ró?na i wi?kszo?? z nich oferuje przed?u?enie o tyle samo dni, na ile po?yczy?o si? pieni?dze, ale niektóre dopuszczaj? wi?ksze zró?nicowanie, wi?c mo?na samemu wybra?, czy do zebrania odpowiedniej kwoty wystarczaj?ce jest 7, 14 czy 30 dni.

Jakkolwiek, taka us?uga nie b?dzie dost?pna w ka?dej firmie. Czasami wynika to z tego, ?e konkretne instytucje po prostu sp?at? po?yczki przeterminowanej wol? rozwi?za? z klientem indywidualnie. Cz??ciej jednak ma to swoj? przyczyn? w ustawie antylichwiarskiej z 2016 roku, która wprowadzi?a maksymalny, nieprzekraczalny limit op?at ca?kowitych za po?yczk?. W sk?ad tych op?at wlicza si? tak?e cen? przed?u?enia okresu sp?aty, co w praktyce oznacza, ?e oferowanie takiej us?ugi jest równoznaczne z obni?eniem pozosta?ych kosztów, w tym równie? prowizji i oprocentowania. Jest to wi?c rozwi?zanie nieop?acalne.

Sposobem na omini?cie zapisów ustawy jest przed?u?enie okresu sp?aty w formie refinansowania, które z punktu widzenia klienta nie ró?ni si? znacznie. Obie formy s? p?atne i obie wymagaj? podpisania formularza/umowy. Ro?nica polega na tym, ?e w refinansowaniu inny jest przedmiot umowy, a tak?e pojawia si? nowa instytucja po?yczaj?ca. Wi?cej o refinansowaniu, a tak?e jego kosztach i firmach oferuj?cych t? us?ug? pisali?my w artykule „Refinansowanie po?yczki – wszystko, co trzeba wiedzie?”.

Lepiej nie sp?aca? po?yczki?

Lwia cz??? firm przyjmuje, i? takie przed?u?enie powinno kosztowa? tyle samo, ile wynosz? op?aty za udzielenie po?yczki (równie? w przypadku refinansowania). W praktyce wygl?da wi?c tak, ?e po?yczkobiorca ponosi po prostu podwojone koszty za tak? sam? kwot? po?yczki, ale d?u?szy okres sp?aty. Tak? praktyk? stosuj? mi?dzy innymi firmy Ekassa, ?atwy Kredyt i Po?yczka Plus. Mo?na powiedzie?, ?e jest to kwota spora. Po?yczaj?c 1000 z?otych i przyjmuj?c, ?e nie jest to po?yczka darmowa, trzeba b?dzie za ni? zap?aci? oko?o 250 z?otych (koszty u?rednione, na takim poziomie mniej wi?cej zatrzymuj? si? koszty wi?kszo?ci firm) i drugie tyle za przed?u?enie/refinansowanie. W takim wypadku, za do?? udzielenie tej do?? ma?ej kwoty, po?yczkobiorca b?dzie musia? zap?aci? po?ow? jej warto?ci.

Cz??? klientów woli po prostu po?yczki nie przed?u?a? i nie sp?aca? do czasu, a? nie zdo?aj? zebra? odpowiedniej ilo?ci pieni?dzy na sp?at?. Takie zachowanie bazuje na przekalkulowaniu kosztów przed?u?enia i kosztów niesp?acania po?yczki przez pierwsze 30 dni. Okazuje, si?, ?e ta druga opcja b?dzie ta?sza. Jak to mo?liwe? Po pierwsze, w pocz?tkowym okresie niesp?acania, po?yczkobiorca nara?a si? na odsetki karne w wysoko?ci 14% w skali roku (co w ogólnym przeliczeniu b?dzie kwot? bardzo ma??) oraz na op?aty za monitowanie. Te za? w zale?no?ci od firmy b?d? wynosi? od kilku do kilkudziesi?ciu z?otych za jednorazowe ponaglenie. Przyjmijmy, ?e po?yczkobiorca trafi na firm?, której op?aty za monity znajduj? si? w tym ni?szym pu?apie. Je?li nawet w ci?gu miesi?ca firma po?yczkowa wy?le ich kilka, ??czne op?aty dalej b?d? ni?sze ni? op?ata za przed?u?enie/refinansowanie. Niesp?acanie po?yczki b?dzie wi?c ta?sze.

Czy w takim my?leniu jest logika? Trzeba przyzna?, ?e w pewnym stopniu tak, ale stworzona na bardzo niepewnym gruncie i opieraj?ca si? na za?o?eniu, ?e po?yczkobiorca b?dzie musia? liczy? na ogromny ?ut szcz??cia. W rzeczywisto?ci nigdy nie mo?e by? pewny, kiedy dana firma rozpocznie windykacyjn? dzia?alno?? terenow?. Niektóre z tym zwlekaj? nawet kilka miesi?cy, ale cz??? wszczyna t? procedur? naprawd? szybko, niemal?e natychmiastowo, a w takim przypadku jedna wizyta windykatora skutecznie zaprzepa?ci wszystkie kalkulacje po?yczkobiorcy, gdy? mo?e ona kosztowa? nawet kilkaset z?otych.

Przed?u?enie okresu sp?aty mo?e by? korzystne

Pomijaj?c rzeczywi?cie do?? wysokie koszty przed?u?enia sp?aty, po?yczkobiorca niezaprzeczalnie zyskuje czas na to, by po?yczk? efektywnie sp?aci?. To jego zysk wymierny i widoczny go?ym okiem. Nie jest jednak jedyny i przysparza mu sporo korzy?ci. Korzystaj?c z przed?u?enia, po?yczkobiorca:

Priorytetem jest zawsze sp?ata po?yczki

Kalkulacje kosztów na w?asn? r?k? mog? si? okaza? zawodne. Nawet je?eli niesp?acenie po?yczki przyniesie mniejsze op?aty, to b?dzie to tylko tymczasowe. W d?u?szej perspektywie i tak trzeba b?dzie ponie?? konsekwencje swojego post?powania, niekiedy dotkliwe. Je?eli nie chce korzysta? si? z przed?u?enia okresu sp?aty, to warto zastanowi? si? nad innymi rozwi?zaniami, które równie? mog? okaza? si? korzystne: np. konsolidacj? (w przypadku posiadania kilku aktywnych po?yczek) lub po?yczk? odd?u?eniow?.