Przedawnienie chwilówki – czym dok?adnie jest?

Spo?ecze?stwa nastawione na konsumpcyjny tryb ?ycia to równie? spo?ecze?stwa najcz??ciej zaci?gaj?ce chwilówki i najbardziej zad?u?one. Dotyczy to równie? Polski – wed?ug danych BIK pod koniec 2017 roku by?o w Polsce a? 2,5 milionów d?u?ników z ogólnym d?ugiem si?gaj?cym ??cznie 62,3 mld z?otych. Nie ca?e zad?u?enie oczywi?cie dotyczy po?yczek pozabankowych, ale nawet ma?y odsetek tej kwoty by?by wr?cz zatrwa?aj?cy. Ponadto, ponad 4,5 tysi?ca osób w 2017 roku og?osi?o upad?o?? konsumenck?. W tym przypadku, dla cz??ci osób wybawieniem mog?oby by? przedawnienie d?ugu. W jakiej sytuacji do tego dochodzi?

Przedawnienie d?ugu – czy mo?e mie? zastosowanie do chwilówki?

Przedawnienie to innymi s?owy – zwolnienie ze wszelkich skutków prawnych, które obowi?zuj? w zwi?zku z jakim? wydarzeniem. Mo?e to si? odnosi? zarówno do przest?pstwa, które gdy zostanie wykryte zbyt pó?no, nie b?dzie ?cigane ani karane, ale równie? do innych roszcze?, nie tylko pieni??nych. W przypadku po?yczki, przedawnienie oznacza uwolnienie d?u?nika od jego zobowi?zania i zwolnienie go ze sp?aty d?ugu.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego (dok?adniej art.118), roszczenie po?yczkowe przedawnia si? po 10 lub 3 latach. Pierwszy okres dotyczy ?wiadcze? z nieoznaczonym terminem i najcz??ciej znajduje zastosowanie dla po?yczek pomi?dzy osobami fizycznymi – od rodziny lub znajomych. Okres 3-letni b?dzie mia? zastosowanie w tzw. po?yczkach okresowych, czyli takich udzielanych na z góry okre?lony czas i z wyznaczonym szczegó?owym terminem sp?aty. Do tej grupy zaliczaj? si? równie? po?yczki pozabankowe, bez znaczenia czy to chwilówki czy po?yczki ratalne.

Kiedy mo?na liczy? na przedawnienie chwilówki?

Tak zwany bieg przedawnienia ma swój pocz?tek pierwszego dnia po up?yni?ciu terminu sp?aty po?yczki lub, je?li jest to po?yczka ratalna – od up?ywu terminu sp?aty przedawnionej raty. Co wa?ne – przedawnienie liczy si? ka?dorazowo dla ka?dej raty z osobna. Up?ywa on dopiero po 3 latach od tego momentu.

Ta wiadomo?? dla d?u?nika mog?aby mie? pozytywny wyd?wi?k, gdyby nie pewien szkopu? prawny. Nie wystarczy bowiem nie sp?aca? po?yczki, poczeka? 3 lata i czu? si? zwolnionym ze sp?aty. Sprawa komplikuje si? wraz z zapisem Kodeksu Cywilnego, ?e bieg przedawnienia mo?e by? wielokrotnie przerywany i zaczynany od pocz?tku. Co to oznacza? Wed?ug prawa przedawnienie mo?e doj?? do skutku tylko wtedy, kiedy ?adna strona sporu nie podejmie ?adnych kroków zmierzaj?cych do rozwi?zania problemu. W ten sposób, aby móc liczy? na przedawnienie chwilówki nale?a?oby oczekiwa?, ?e firma po?yczkowa nie podejmie ?adnych dzia?a? dotycz?cych odzyskania d?ugu.

Przedawnienie w praktyce – jak to wygl?da?

Przyjmijmy za przyk?ad, ?e d?u?nik A nie sp?aci? po?yczki. W tym momencie zaczyna on odlicza? 3 lata. Po kilku dniach, instytucja pozabankowa, w której po?yczy? pieni?dze wysy?a do niego wiadomo?? SMS z przypomnieniem – w tym momencie krótki jeszcze bieg przedawnienia zostaje prze?amany i zaczyna biec od nowa. Podobna sytuacja nast?puje, je?li d?u?nik na niego odpowie i skontaktuje si? z firm? po?yczkow?.

Bieg przedawnienia w ca?ym procesie windykacyjnym mo?e by? przerywany jeszcze wielokrotnie – przy kolejnej wiadomo?ci, telefonie od firmy po?yczkowej, li?cie poleconym (nawet je?li d?u?nik odmówi jego przyj?cia). Podobnie dzieje si? w chwili, gdy pomimo wysy?ania monitów, firma po?yczkowa nie jest w stanie odzyska? d?ugu i sprzedaje go firmie windykacyjnej. Co prawda, w tym momencie nie b?dzie ju? ona wykonywa? ?adnych dzia?a? odno?nie osoby zalegaj?cej ze sp?at?, ale d?ug zyskuje nowego wierzyciela, a okres przedawnienia zaczyna by? liczony od nowa, a? do momentu, w którym wyczerpi? si? wszystkie metody dzia?a?: windykacja polubowna, spotkanie z windykatorem, rozprawa s?dowa i post?powanie komornicze, które koniec ko?ców doprowadz? do zaj?cia mienia lub dochodów.

Ogromnym ?utem szcz??cia by?oby, gdyby firma po?yczkowa nie dochodzi?a swoich wierzytelno?ci. Ewentualne przedawnienie mo?e zaistnie?, je?eli dojdzie do nieskutecznej egzekucji komorniczej, a d?u?nik nie posiada ani maj?tku, ani dochodów wi?c nie ma na czym dokona? zaj?cia. Ta sytuacja równie? jest ma?o prawdopodobna, gdy? komornik b?dzie kontrolowa? sytuacj? finansow? d?u?nika. Je?eli taka sytuacja mia?aby miejsce, mog?aby nast?pi? po naprawd? wielu latach.

Pacta sunt servanda, czyli umów nale?y dotrzymywa?

Najwa?niejszymi „ko?ami ratunkowymi”, które uchroni? po?yczkobiorc? przed negatywnymi konsekwencjami braku sp?aty jest przede wszystkim rozs?dek i ?wiadomo?? finansowa, zaczynaj?ca si? od znajomo?ci w?asnych mo?liwo?ci, a ko?cz?ca na wiedzy dotycz?cej po?yczek i zwi?zanych z nimi kosztów. Dodatkowo, istnieje tak wiele mo?liwo?ci uchronienia si? od post?powania windykacyjnego (przed?u?enie okresu sp?aty, refinansowanie, po?yczka konsolidacyjna), ?e naprawd? nie ma sensu wieloletnie czekanie na przedawnienie, które mo?e nigdy nie nast?pi?.