Czym jest prowizja rekompensacyjna i czy musz? j? zap?aci??

Tabele op?at i prowizji w firmach po?yczkowych s? czasami zawi?e i skomplikowane, a nie ka?dy posiada szerok? wiedz? na temat wszystkich kosztów, które mo?na ponie?? w zwi?zku z zaci?gni?ciem po?yczki. Warto jest tak? wiedz? posi??? jeszcze przed powstaniem zobowi?zania i dok?adnie czyta? umowy po?yczkowe. Jest to szczególnie wa?ne w przypadku op?at nietypowych i rzadko spotykanych, na temat których zwykle posiada si? znikom? lub zerow? wiedz?. Przyk?adem takiej op?aty jest prowizja rekompensacyjna.

Co to jest prowizja rekompensacyjna?

Jest to, innymi s?owami, dozwolona prawnie op?ata, która musi by? wniesiona instytucji po?yczaj?cej pieni?dze (bankowi, parabankowi lub firmie po?yczkowej) je?li po?yczkodawca sp?aca po?yczk? wcze?niej ni? by?o to uzgodnione w umowie. Firma po?yczkowa ma wi?c z jednej strony obowi?zek zwróci? po?yczkobiorcy cz??? kosztów prowizji za niewykorzystany okres po?yczki, a z drugiej – domaga? si? rekompensaty za utracony zarobek.

Dzieje si? tak dlatego, ?e wcze?niejsza sp?ata po?yczki to stracone pieni?dze firmy po?yczkowej. Jest ona szczególnie widoczna w przypadku po?yczek ratalnych, których okres sp?aty jest niekiedy bardzo d?ugi – zdarza si?, ?e nawet 48 miesi?cy. W takim wypadku op?aty s? znaczn? cz??ci? kwoty do zwrotu – je?eli one ulegaj? obni?eniu, to obni?a si? tak?e dochód firmy. Wcze?niejsze sp?aty s? wi?c nieop?acalne, a prowizja rekompensacyjna na dzia?a? odstraszaj?co na klientów.

Kiedy trzeba zap?aci? prowizj? rekompensacyjn??

Kiedy mo?na pobra? tak? op?at?? Precyzuje to ustawa o kredytach konsumenckich. Wed?ug niej, instytucje finansowe udzielaj?ce po?yczek s? uprawnione do pobierania prowizji w wysoko?ci 1% sp?acanej cz??ci prowizji, je?eli okres pomi?dzy ostateczn? dat? sp?aty po?yczki a wcze?niejsz? sp?at? przekracza rok. Zazwyczaj najbardziej op?aca si? to robi? firmom, które udzielaj? po?yczek ratalnych na wi?cej ni? 12 miesi?cy. Ustawa wymienia jednak jeszcze jedno obwarowanie prowizji rekompensacyjnej – kwota pozosta?a do sp?acenia powinna by? wi?ksza ni? trzykrotno?? przeci?tnego wynagrodzenia obowi?zuj?cego w sektorze przedsi?biorstw w poprzednim roku kalendarzowym. Maj?c to na uwadze, mo?na zauwa?y?, ?e pozosta?a kwota do zap?aty powinna by? wi?ksza ni? 14 tysi?cy z?otych, z takim zastrze?eniem, ?e do tej kwoty wlicza si? nie tylko kapita? podstawowy (czyli kwota po?yczki), ale tak?e nale?ne op?aty administracyjne i inne prowizje. W pozosta?ych przypadkach warto?? prowizji rekompensacyjnej nie mo?e przekracza? 0,5%.

Podejrzane praktyki firm?

Prowizja rekompensacyjna powinna by? jasno wyszczególniona w Tabeli Op?at i Prowizji za??czonej do umowy po?yczkowej. Nie zawsze b?dzie jednak nazywa si? tak samo. Najcz??ciej firmy unikaj? tego sformu?owania i zamiast tego u?ywaj? „prowizja za wcze?niejsz? sp?at? po?yczki”. Zazwyczaj wynosi ona 0% lub te? pojawia si? zapis „nie pobieramy prowizji za wcze?niejsz? sp?at?”.

Bior?c pod uwag? to, i? termin prowizji rekompensacyjnej nie jest powszechnie znany, podejrzane firmy po?yczkowe mog? stosowa? go w jego oryginalnym zapisie lub nie stosowa? go wcale, a dopiero pó?niej domaga? si? op?aty za wcze?niejsze uregulowanie zobowi?zania. Nale?y zwraca? na to szczególn? uwag? w momencie podpisywania umowy po?yczkowej. Je?eli taki zapis si? nie pojawi, dla w?asnego spokoju i bezpiecze?stwa nale?y dopyta? konsultanta firmy. Nie s? to kwoty wielkie, bo prowizja za kwot? 10 000 tysi?cy z?otych sp?aconej pó? roku przed ko?cowym terminem sp?aty wyniesie „jedynie” 50 z?otych, a na wi?cej ni? rok – 140 z?otych, ale liczy si? sam fakt bezprawnego dzia?ania (niewyszczególnienie takiej op?aty) i nara?ania na koszty, o których wcze?niej nie zosta?o si? poinformowanym.

Jakie firmy naliczaj? op?at? za wcze?niejsz? sp?at? po?yczki?

Nie uda?o nam si? znale?? ?adnej firmy udzielaj?cej chwilówek, która aktualnie wprowadza?yby dodatkow? op?at? za wcze?niejsz? sp?at? po?yczki. Nie jest to powszechne równie? w przypadku pozabankowych po?yczek ratalnych. Jedynym po?yczkodawc?, którego uda?o nam si? namierzy?, a który stosuje t? praktyk? jest firma Mogo, udzielaj?ca po?yczek na samochód i pod zastaw samochodu. Informacja o tym pojawia si? w jawnej tabeli op?at i wynosi maksimum ustawowe: 1% nadp?acanej kwoty w przypadku sp?aty na wi?cej ni? rok przed ko?cem po?yczki i 0,5% w przypadku sp?aty na mniej ni? rok rok.