Odst?pienie od umowy po?yczki – jakie formalno?ci musz? by? spe?nione?

Internetowa chwilówka, ze wzgl?du na jej dost?pno??, bywa zaci?gana pochopnie. Otrze?wienie najcz??ciej przychodzi ju? po podpisaniu umowy. Co wtedy? Wszystkie firmy po?yczkowe i inne instytucje, które udzielaj? po?yczek i kredytów musz? umo?liwi? swoim klientom odst?pienie od umowy po?yczkowej w ci?gu 14 dni od momentu jej zawarcia. Taki obowi?zek narzuca na nie ustawa o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Ponadto, wed?ug zapisów tej ustawy, ka?da taka instytucja ma równie? obowi?zek poinformowania o tym klienta i do??czenia odpowiedniego formularza odst?pienia. Jednak?e, aby  procedura odst?pienia dosz?a do skutku, po?yczkodawca równie? musi dope?ni? pewnych obowi?zków i warto si? z nimi zapozna?.

Odst?pienie, rozwi?zanie, wypowiedzenie – gdzie le?y ró?nica?

Potoczny j?zyk traktuje te trzy wyra?enia niemal?e zamiennie, ze szczególnym uporem skupiaj?c si? na parze odst?pienie-wypowiedzenie. Jednak?e ró?nice pomi?dzy wszystkimi trzema s? do?? znaczne i maj? inne skutki prawne.

Rozwi?zanie umowy nast?puje wy??cznie za porozumieniem stron – musi by? wi?c dwustronne i obie strony musz? wyrazi? na to zgod?. Nie ma te? znaczenia, w którym momencie trwania umowy zostanie dokonane. W praktyce, je?li chodzi o chwilówki i inne po?yczki pozabankowe, w?a?ciwie si? nie zdarza.

Inaczej sprawa ma si? z wypowiedzeniem umowy i, zgodnie z praktyk?, przys?uguje jedynie firmie po?yczkowej, gdy? w?a?nie w ten sposób konstruowane s? umowy po?yczkowe. Wypowiedzenie musi by? umowne (czyli klient musi wyrazi? zgod? na tak? mo?liwo??) i nie ma prawa nast?pi? „z urz?du”. W umowie po?yczkowej mo?na wi?c spotka? z zapisami mówi?cymi o tym, i? jednostronne wypowiedzenie umowy ze strony firmy po?yczkowej mo?e nast?pi? na skutek ra??cego naruszania jej postanowie? przez po?yczkobiorc?, tj.  w przypadku uporczywego unikania sp?acania po?yczki lub wy?udzenia po?yczki (np. poprzez k?amstwo we wniosku po?yczkowym).

Odst?pienie to za? prawo nale?ne po?yczkobiorcy jako konsumentowi, który powinien mie? czas na zapoznanie si? z produktem nabytym na odleg?o??. Odst?pienie od umowy nie musi mie? ?adnej przyczyny i w praktyce po prostu cofa wszystkie skutki prawne danej umowy, tak jakby ta w ogóle nie zosta?a zawarta. Po?yczkobiorca nie ponosi wi?c ?adnych konsekwencji, inaczej ni? w przypadku wypowiedzenia umowy.

W jaki sposób odst?pi? od umowy po?yczki?

Odst?pienie od umowy powinno odby? si? wy??cznie na pi?mie, przy czym niesprecyzowane jest czy powinno to nast?pi? w formie listownej czy elektronicznej. Przyjmuje si? wi?c za obowi?zuj?ce – i taka jest praktyka wszystkich firm – obie formy, zarówno mailow?, jak i listown?. Co wa?ne, przy wysy?ce o?wiadczenia o odst?pieniu listem, liczy si? data stempla pocztowego, a nie faktycznego dotarcia listu do po?yczkodawcy. Je?li wi?c wy?lemy pismo dnia 14, czyli w ostatnim mo?liwym terminie, odst?pienie dalej b?dzie w mocy, pomimo ?e firma po?yczkowa otrzyma pismo dopiero kilka dni pó?niej. Dobrze jest wys?a? je listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub, je?li odst?pienia dokonuje si? w oddziale firmy, poprosi? o pisemne potwierdzenie wp?yni?cia odst?pienia. Takie formy maj? wi?c du?? przewag? nad form? elektroniczn? w postaci e-maila.

Jak powinno wygl?da? pismo o odst?pieniu od umowy?

Nie ma jednolitego, odgórnie narzuconego wzoru takiego pisma. Nie jest te? okre?lona jedna forma pisma, w jakiej nale?y to zrobi?. Uznaje si? wi?c, ?e odst?pienie dojdzie do skutku, je?eli zostan? w nim zawarte nast?puj?ce dane:

Najpro?ciej jednak b?dzie skorzysta? z gotowego formularza, który przygotowa?a firma po?yczkowa, w której zaci?gn??o si? po?yczk?. Musi on zosta? do??czony do umowy po?yczkowej.

Czy odst?pienie od umowy po?yczki jest p?atne?

Samo odst?pienie od umowy jest oczywi?cie bezp?atne i firma po?yczkowa nie ma prawa ustali? takiej op?aty samodzielnie. Trzeba natomiast bezzw?ocznie zwróci? ca?? kwot?, oraz nale?ne odsetki za okres, w którym by?y u?ywane, pomi?dzy podpisaniem umowy (rzadziej wyp?at? pieni?dzy) a odst?pieniem od niej. Ca?a nale?na kwota, któr? wyliczy firma po?yczkowa, musi zosta? zwrócona naraz w ci?gu 30 dni, nawet je?li jest to po?yczka ratalna w du?ej kwocie.

W takim przypadku instytucja po?yczkowa nie mo?e jednak domaga? si? tzw. prowizji rekompensacyjnej nale?nej za „utracone” przez firm? po?yczkow? zyski, a do której ma prawo w niektórych przypadkach, je?li klient sp?aci umow? wcze?niej, ni? wskazuje na to umowa po?yczki.