Koszty szybkich po?yczek

Pozabankowe po?yczki internetowe to nie tylko chwilówki. Dla osób, które potrzebuj? wi?kszej kwoty, ale miesi?cznie dysponuj? bud?etem nie pozwalaj?cym na sp?at? du?ej kwoty, po?yczki na raty mog? by? wybawieniem. Warto ju? wcze?niej wiedzie?, które po?yczki maj? najmniejsze wymagania, a które najni?sze koszty.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? rataln??

Osoby zainteresowane po?yczkami na raty najcz??ciej swoje pierwsze kroki kieruj? do banków, a dopiero w drugiej kolejno?ci do firm pozabankowych. Jednak?e, odrzucenie wniosku kredytowego w bankach jest do?? cz?ste, a i wymagania s? wy?rubowane. Dlatego najcz??ciej po po?yczki ratalne w instytucjach pozabankowych si?gaj? osoby, które nie maj? odpowiedniej wiarygodno?ci kredytowej (np. przez negatywn? histori? w BIK) lub te? brakuje im zdolno?ci do sp?aty rat.

Bywaj? równie? inne powody – bank mo?e bowiem odmówi? po?yczki równie? ze wzgl?du na zbyt m?ody lub zbyt zaawansowany wiek. Czasami to sam po?yczkobiorca ?wiadomie omija bank i zwraca si? od razu do firmy po?yczkowej, w której nie musi przedstawia? pliku za?wiadcze?, po?yczk? mo?e zaci?gn?? w krótkim czasie, a przed jej zaci?gni?ciem dok?adnie zapozna? si? z wieloma ró?nymi ofertami.

Do jakich firm si? uda??

Na rynku istnieje sporo firm, które specjalizuj? si? w udzielaniu wy??cznie po?yczek ratalnych. Dost?pne s? równie? firmy mieszane, które maj? oferty zarówno chwilówek (w tym równie? chwilówek za 0 z?otych), jak i po?yczek na raty, a najwy?sze kwoty szybkich po?yczek na dowód mog? si?ga? nawet 25 tysi?cy z?otych. Po?yczkodawcy szybko podchwycili te? potrzeby rynku, wi?c obecnie mo?na znale?? dogodne po?yczki ratalne w?a?ciwie we wszystkich mo?liwych wariantach: po?yczki na dowód bez za?wiadcze?, po?yczki bez BIK i bez KRD, po?yczki z por?czeniem czy np. pod zastaw samochodu.

Na po?yczki ratalne mo?emy liczy? w kilkunastu, je?li nie kilkudziesi?ciu firmach. Najbardziej zaufanymi i ciesz?cymi si? najlepszymi opiniami klientów w rankingach po?yczkowych s? obecnie: Wonga, Monedo Now, Zaplo, Ferratum, Super Grosz, Ekassa czy Provident.

Ile to kosztuje?

Koszty po?yczki pomi?dzy poszczególnymi firmami mog? ró?ni? si? znacznie, cz?sto w zale?no?ci od tego, jakie warunki stawia dana instytucja przed swoimi klientami. Dla uproszczenia kosztów i pokazania ich realnego prze?o?enia si? na obci??enie klienta, przyjmijmy, ?e potrzebujemy po?yczki w wysoko?ci 5000 z?otych i chcemy j? sp?aci? w ci?gu 12 miesi?cy. Roz?o?one równomiernie na liczb? rat koszty, które trzeba b?dzie ponie?? w poszczególnych firmach b?d? wygl?da?y nast?puj?co:

• Wonga – 1250 z?otych
• Fellow Finance – 1699 z?otych
• Monedo Now – 2157 z?otych
• Credissimo – 2786 z?otych
• Efino – 2991 z?otych
• Provident – 2939 z?otych
• Flex po?yczka – 2950 z?otych
• Hapi Po?yczki – 3016 z?otych
• Ekspres Kasa – 3019 z?otych
• Ferratum – 3019 z?otych
• KasaTAK – 3019 z?otych
• SuperGrosz – 3025 z?otych
• Zaplo – 3025 z?otych
• Ekassa – 3052 z?ote

Oczywi?cie, koszt po?yczki nie jest jedynym kryterium. Trzeba wzi?? pod uwag? te? inne parametry, które dla po?yczkobiorcy mog? by? korzystne. S? to:

• wiek po?yczkobiorców
• sprawdzanie rejestrów BIK, BIG i KRD
• konieczno?? przedstawiania za?wiadcze?
• szybko?? przyznania po?yczki

TOP 3 Po?yczek ratalnych – jakie warunki stawiaj? najta?sze firmy?

Wonga. W tej firmie po?yczymy od 1500 do 10 000 z?otych i sp?acimy je w terminie nie d?u?szym ni? 24 miesi?ce. Wonga jest te? instytucj?, która nie stawia wi?kszych wymaga? swoim klientom – dost?pna jest dla wszystkich osób pe?noletnich, którzy posiadaj? polskie obywatelstwo i zdolno?? kredytow?. Nie wymaga jednak przedstawiania ?adnych za?wiadcze? i wystarczaj?ce jest jedynie zadeklarowanie swoich dochodów we wniosku po?yczkowym. Kolejn? istotn? cech? po?yczki jest to, i? dopuszczalne jest wykonanie szybkiej weryfikacji przez aplikacj?, a Wonga posiada konta w prawie wszystkich polskich bankach, wi?c pieni?dze z po?yczki znajd? si? na koncie klienta w ekspresowym tempie. Warto te? zaznaczy?, ?e Wonga udziela tak?e po?yczek-chwilówek ze sta?? cen? 10 z?otych.

Fellow Finance. Jest to przyk?ad po?yczek spo?eczno?ciowych, czyli takich udzielanych przez inwestorów, którzy wspó?pracuj? z Fellow Finance udost?pniaj?cej platform? internetow? umo?liwiaj?c? wymian? ofert i zawieranie umów. Ta po?yczka to 12 tysi?cy z?otych do sp?aty w maksymalnie 24 miesi?cznych ratach. Dzi?ki temu, ?e do jednego wniosku swoje oferty mo?e sk?ada? wi?ksza liczba inwestorów, Fellow Finance mo?e zagwarantowa?, ?e niska zdolno?? kredytowa lub negatywne wpisy w bazach BIK czy KRD nie musz? wp?yn?? na decyzj? po?yczkow?, a dzi?ki systemowi weryfikacji Kontomatik, procedura po?yczkowa przebiegnie bardzo szybko. Jednak?e, w tym wypadku ograniczony jest wiek klienta do zakresu 20-75 lat.

Monedo Now. W tej firmie po?yczymy tylko na raty – do 10 tysi?cy z?otych do sp?aty w 24 ratach, a przy tym nie trzeba spe?nia? wymienionego wy?ej warunku wiekowego, oprócz oczywistej pe?noletno?ci. Poza tym, aby otrzyma? po?yczk? nale?y posiada? wy??cznie dowód osobisty (nie ma potrzeby przedstawiania ?adnych za?wiadcze?), konto bankowe, zdolno?? kredytow? i dokona? weryfikacji za pomoc? aplikacji KontoConnect. Nie jest wymagana natomiast wiarygodno?? kredytowa – Monedo Now ka?dy wniosek traktuje indywidualnie.

Powi?zane tematy

> Skutki spó?nienia w sp?acie
> Odst?pienie od umowy po?yczki chwilówki
> Przed?u?enie okresu sp?aty po?yczki
> Co to jest prowizja rekompensacyjna
> Wcze?niejsza sp?ata po?yczki
> Wpisanie po?yczki w koszty firmy
> Przedawnienie chwilówki

Zobacz tak?e

> Po?yczki odd?u?eniowe
> Po?yczki z komornikiem
> Po?yczki bez BIK
> Upad?o?? konsumencka