Kiedy warto bra? po?yczk?, gdy ma si? nieregularne dochody?

Nieregularne dochody i zwi?zana z nimi niestabilno?? zatrudnienia to nie tylko zmaganie si? z wydatkami dnia codziennego, ale równie? i niskie prawdopodobie?stwo tego, ?e uda si? zaci?gn?? finansowanie w instytucjach bankowych. Najwi?ksza trudno?? mo?e pojawi? si? przy kredycie hipotecznym, ale i zwyk?y kredyt konsumencki mo?e le?e? poza zasi?giem takich osób. Niemniej jednak nie jest to niemo?liwe, a z pomoc? mog? przyj?? po?yczki online. Odpowiedzialny po?yczkobiorca wcze?niej jednak zastanowi si?, kiedy po?yczka b?dzie dla niego pomoc?, a kiedy zagro?eniem.

Mam nieregularne dochody – czy otrzymam po?yczk??

Pozabankowe instytucje po?yczkowe nie s? zwi?zane odgórnymi regu?ami dotycz?cymi zdolno?ci kredytowej ich klientów. Oczywi?cie, nale??c do Polskiego Zwi?zku Instytucji Po?yczkowych i niekiedy legitymuj?c si? certyfikatami Rzetelnej Firmy, zobowi?zane s? przestrzega? finansowego kodeksu etycznego i nie po?ycza? pieni?dzy tym osobom, które z du?ym prawdopodobie?stwem nie sp?ac? po?yczki. Jednak?e w ich gestii le?y „poluzowanie” wymogów, do takiego stopnia, by udzielenie po?yczki dalej by?o dla nich op?acalne. O ile cz??? firm podnosi poprzeczk? swoim klientom, o tyle wi?kszo?? udzieli po?yczki tym wszystkim, którzy osi?gaj? jakiekolwiek dochody, niezale?nie od tego, w jaki sposób je uzyskuj?.

Na po?yczk? mog? liczy? równie? osoby pracuj?ce na umow?-zlecenie, umow? o dzie?o, osoby prowadz?ce jednoosobow? dzia?alno?? gospodarcz?, czy nawet wolni strzelcy. Szczególnie ci ostatni nie maj? pewno?ci, nad iloma zleceniami b?d? pracowa? w kolejnym miesi?cu. Nie ma jednak obaw o to, ?e ?adna firma po?yczki nie udzieli, cho? przesad? by?oby stwierdzenie, ?e b?dzie to ka?da taka instytucja. By unikn?? odrzucenia wniosku po?yczkowego, dobrze zrobi? uprzednie rozeznanie w warunkach udzielenia po?yczki i skorzysta? b?d? to z rankingu po?yczkowego, b?d? z porównywarki.

Najwa?niejsze 3 ostatnie miesi?ce

Wnioskuj?cy o po?yczk? musz? liczy? si? z tym, ?e w niektórych przypadkach firmy po?yczkowe b?d? chcia?y zweryfikowa? ich zdolno?? kredytow?. Zwykle po?yczki udzielane s? na o?wiadczenie – wystarczy we wniosku po?yczkowym wpisa? rodzaj i wysoko?? uzyskiwanych dochodów. Niekiedy jednak informacje te potwierdzane s? wyci?giem z konta bankowego. Po?yczkobiorca, dokonuj?c weryfikacji przez szybk? aplikacj?, tak? jak Instantor, zgadza si?, by z jego konta bankowego zosta?a pobrana historia z ostatnich trzech miesi?cy. W ten sposób firma po?yczkowa widzi ilo?? i wysoko?? wp?ywów.

Po?yczka „na NIE”?

To, ?e mo?na otrzyma? po?yczk?, nie oznacza, ?e zawsze nale?y z tej mo?liwo?ci korzysta?. Wszystko jest naturalnie kwesti? osobistego wyboru po?yczkobiorcy, gdy? to on najlepiej wie, jaka jest jego sytuacja finansowa. Powinien jednak zwróci? szczególn? uwag? na kilka kwestii. Przede wszystkim na to, jak bardzo nieregularne s? jego dochody. Je?eli jest to kwestia tego, ?e jednego miesi?ca zarobi si? wi?cej, a drugiego mniej, po?yczkobiorca nie powinien mie? problemów z tym, aby po?yczk? sp?aci?. Ma te? du?o mo?liwo?ci, by sp?at? po?yczki od?o?y? na pó?niej, poprzez przed?u?enie okresu sp?aty lub refinansowanie, a po?yczk? sp?aci? wtedy, gdy odnotuje na koncie wi?kszy wp?yw. Nie jest to naturalnie rzecz po??dana, ale stanowi pewne zabezpieczenie po?yczkobiorcy i u?atwi zaci?gni?cie zobowi?zania w sytuacji kryzysowej. W podobnej sytuacji mog? znale?? si? osoby prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz?, które oczekuj? na p?atno?ci faktur. Wtedy mog? by? pewni, ?e w nied?ugim czasie pojawi? si? ?rodki na to, by po?yczk? sp?aci?.

Inaczej sytuacja przedstawia si? w momencie, w którym po?yczkobiorca od d?u?szego czasu nie mia? ju? ?adnych wp?ywów. Nawet je?li po?yczk? uzyska, dla w?asnego bezpiecze?stwa powinien zastanowi? si? przynajmniej dwa razy zanim j? zaci?gnie. Szczególn? ostro?no?? powinny zachowa? równie? te osoby, które wprawdzie otrzymuj? mniej lub bardziej regularne dochody, ale w niskiej wysoko?ci. O ile w niektórych przepadkach nieregularno?? mog? zrekompensowa? wysokie sumy, o tyle w takim przypadku mo?e wyst?pi? tylko ma?e przesuni?cie jednego wp?ywu, by spó?ni? si? ze sp?at? i tym samym ponie?? dodatkowe koszty.

Nieregularne dochody to tak?e powód, by po po?yczk? si?ga? wy??cznie w niesprzyjaj?cych okoliczno?ciach i trudnych sytuacjach, takich jak nag?y wydatek na leczenie, konieczny wyjazd, niespodziewana awaria samochodu itp. Cho? chwilówka mo?e by? równie? wspania?ym ?rodkiem do tego, by sfinansowa? wyjazd na wakacje czy zakup nowego gad?etu, warto jest w przypadku uzyskania nieregularnych dochodów, my?le? na kilka kroków w przód i powa?nie zastanowi? si?, czy w takim przypadku jest rzeczywi?cie konieczna.

Zarabiaj?c nieregularnie, równie? mo?na oszcz?dza?

Oszcz?dzanie przy nieregularnych dochodach jest bardzo trudne, ale nie niemo?liwe. Nawet je?li w skali miesi?ca nie b?d? to wielkie kwoty, odk?adane procentowo od ka?dego wp?ywu, to systematyczno?? pozwoli osi?gn?? pewn? poduszk? bezpiecze?stwa. Zgromadzone oszcz?dno?ci równie? mog? mie? wp?yw na to, ?e po?yczkodawca spojrzy na wniosek ?askawszym okiem i udzieli po?yczki. Mniej lub bardziej wa?ne potrzeby mog? by? sfinansowane po?yczk?, zw?aszcza je?li ma si? mo?liwo?? zaci?gni?cia darmowej chwilówki. Poduszka finansowa daje za? pewno?? tego, ?e po?yczk? si? sp?aci.