Chwilówki od 18 lat

Osoba, która stoi u progu doros?o?ci, nie posiada sta?ych udokumentowanych dochodów i nie mo?e pochwali? si? pozytywn? histori? kredytow?, nie jest dla banku wiarygodnym klientem. A to znaczy, ?e mo?e mie? spore problemy z otrzymaniem po?yczki lub kredytu. Alternatyw? do zaci?gni?cia kredytu w banku mo?e by? skorzystanie z us?ug pozabankowych instytucji finansowych. A te s? zdecydowanie bardziej otwarte na potrzeby najm?odszych klientów.

Cho? firmy po?yczkowe s? zdecydowanie bardziej elastyczne ni? banki i ch?tnie udzielaj? po?yczek studentom, nie wszystkie zaufaj? tak m?odym po?yczkobiorcom. Trudno si? dziwi?. Osoby w takim wieku nie posiadaj? z regu?y sta?ych dochodów. Ich zdolno?? do sp?aty stoi wi?c pod ogromnym znakiem zapytania. Je?li niedawno sko?czy?e? 18 lat i chcesz zaci?gn?? chwilówk?, si?gnij do kieszeni jednej z firm, uwzgl?dnionych w naszym zestawieniu. Wszyscy wskazani w rejestrze po?yczkodawcy udzielaj? chwilówek osobom od 18 r.?.

Kwota pożyczki

500 - 2000 zł

Czas na spłatę

7 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 3000 zł

Czas na spłatę

10 - 30 dni

Kwota pożyczki

250 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

300 - 2000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

5 - 45 dni

Kwota pożyczki

100 - 1000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Darmowa po?yczka dla 18-latka

Je?li nigdy wcze?niej nie korzysta?e? z us?ug instytucji pozabankowych, wybierz serwis, udzielaj?cy darmowych chwilówek. Takie produkty to propozycja skierowana wy??cznie do nowych klientów. Si?gaj?c po darmow? po?yczk?, nie zap?acisz nie tylko odsetek, ale równie? ?adnych innych op?at — prowizji, ubezpieczenia czy op?aty przygotowawczej. W zale?no?ci od firmy b?dziesz móg? po?yczy? za darmo od kilkuset z?otych a? do kilku tysi?cy z?otych, rozk?adaj?c sp?at? na okres do 2 miesi?cy. Pami?taj jednak, ?e warunkiem braku op?at jest terminowa sp?ata zaci?gni?tego zobowi?zania. Opó?nienia w zwrocie pieni?dzy mog? skutkowa? nie tylko anulowaniem promocyjnych warunków, ale równie? naliczeniem odsetek za opó?nienie i rozpocz?ciem dzia?a? windykacyjnych.

Chwilówka od 18 lat — jak wnioskowa??

Aby otrzyma? pieni?dze potrzebny Ci b?dzie jedynie komputer lub urz?dzenie mobilne z dost?pem do internetu, dowód osobisty, konto w banku oraz aktywny numer telefonu komórkowego. Wszystkie niezb?dne „ruchy” ??cznie z podpisaniem umowy wykonasz online, siedz?c wygodnie przed ekranem komputera. Po wybraniu sprawdzonej firmy, która udziela po?yczek osobom od 18 lat, wejd? na jej stron? internetow?, a nast?pnie przy pomocy suwaków okre?l preferowan? kwot? i termin zwrotu pieni?dzy.

Kolejnym krokiem b?dzie konieczno?? wype?nienia wniosku po?yczkowego. To w?a?nie na podstawie zawartych w nim informacji po?yczkodawca oceni Twoj? zdolno?? do sp?aty i wyda decyzj?. Cho? wi?kszo?? serwisów nie wymaga dostarczania za?wiadcze? o dochodach i wyci?gów z konta bankowego, nie „koloruj rzeczywisto?ci” i wpisz we wniosku informacje zgodne z prawd?. Zadeklarowanie nieprawdziwych danych mo?e skutkowa? nie tylko wypowiedzeniem umowy i powa?nymi k?opotami finansowymi, ale równie? odpowiedzialno?ci? karn?.

Po wys?aniu formularza po?yczkodawca poprosi Ci? o potwierdzenie to?samo?ci. Najpopularniejsz? i najcz??ciej praktykowan? metod? weryfikacji danych jest przelew weryfikacyjny. Aby potwierdzi? swoje personalia, b?dziesz zobowi?zany przes?a? na konto firmy po?yczkowej symboliczn? kwot?. Kiedy pieni?dze zostan? zaksi?gowane, mo?liwe b?dzie sprawdzenie, czy dane osobowe wnioskuj?cego s? takie same jak personalia w?a?ciciela konta. Dzi?ki takiej procedurze po?yczkodawca ma pewno??, ?e jeste? dok?adnie t? osob?, za któr? si? podajesz i nikt si? pod Ciebie nie podszywa.

Je?li nie masz na koncie ani z?otówki, mo?esz skorzysta? z alternatywnego sposobu weryfikacji to?samo?ci. Niektóre firmy udost?pni?y swoim klientom nowoczesne aplikacje, które w bezpieczny i szybki sposób ??cz? si? z kontem osoby wnioskuj?cej, przekazuj?c po?yczkodawcy potrzebne dane. Aby skorzysta? z aplikacji, nie musisz instalowa? na swoim urz?dzeniu dodatkowego oprogramowania. Ca?? procedur? z powodzeniem wykonasz przez stron? firmy po?yczkowej, w toku sk?adania wniosku.

Aby potwierdzi? to?samo?? bez konieczno?ci wykonywania przelewu, przygotuj jedynie dane logowania do bankowo?ci internetowej: login i has?o. Je?li proces weryfikacji zostanie zako?czony pomy?lnie, po?yczkodawca doko?czy analiz? wniosku i wyda decyzj?. Je?li b?dzie pozytywna, niezw?ocznie wyp?aci pieni?dze. To, jak szybko znajd? si? na Twoim koncie, zale?y przede wszystkim od godzin sesji przelewów przychodz?cych i wychodz?cych w „Twoim” banku oraz banku, w którym znajduje si? konto po?yczkodawcy.

Chwilówka od 18 lat a niestandardowe ?ród?o dochodu

Je?li udzielasz korepetycji, dorabiasz w barze typu fast food albo pracujesz jako opiekunka do dzieci, wci?? masz szans? na otrzymanie chwilówki. Wi?kszo?? firm po?yczkowych honoruje bowiem dochody pochodz?ce z niestandardowych ?róde?. Je?li ich wysoko?? pozwala na terminow? sp?at? zaci?gni?tego zobowi?zania, masz ogromn? szans? otrzyma? dodatkowe ?rodki.

Chwilówka od 18 lat — wygodne po?yczanie przez aplikacj?

Je?li nie rozstajesz si? ze swoim smartfonem i chcesz mie? dost?p do dodatkowych ?rodków zawsze i wsz?dzie, mo?esz zainstalowa? na swoim urz?dzeniu nowoczesn? aplikacj? mobiln?, udost?pnion? przez firm? po?yczkow?. Dzi?ki niej po?yczysz pieni?dze szybko, sprawnie i co wa?ne — wygodnie. W drodze na uczelni?, podczas podró?y na wakacje czy… podczas zakupów, kiedy w portfelu zabraknie gotówki.

Chwilówka od 18 lat — czy warto?

Szybka po?yczka pozabankowa mo?e by? skutecznym wsparciem w przypadku nieplanowanych wydatków. Zw?aszcza tych, które nie mog? czeka?. Pami?taj jednak, ?e na zwrot ca?ej po?yczonej kwoty b?dziesz mia? nie wi?cej ni? 60 dni. Decyzja o po?yczeniu pieni?dzy powinna by? wi?c odpowiednio przemy?lana oraz poprzedzona analiz? w?asnej sytuacji finansowej. Zaci?gaj?c chwilówk?, na któr? zwyczajnie Ci? nie sta?, mo?esz wp?dzi? si? w k?opoty, których konsekwencje trudno b?dzie odwróci?.

Powi?zane tematy

> Chwilówki bez ogranicze? wiekowych
> Chwilówki dla studentów
> Po?yczka bez konta w banku
> Chwilówki na dowód