Chwilówki dla studentów

Z racji m?odego wieku i braku odpowiednio wysokich, udokumentowanych dochodów studenci nie s? dla banków zbyt „interesuj?cy i wiarygodni”. Otrzymanie kredytu lub po?yczki bankowej przez 20-letniego s?uchacza dziennego kierunku b?dzie wi?c bardzo trudne, a nierzadko wr?cz niemo?liwe.

Dok?d po po?yczk? dla studenta?

Alternatyw? dla kredytu w banku mo?e by? zaci?gni?cie pozabankowej po?yczki do studenta. Prawdopodobie?stwo otrzymania popularnej chwilówki przez osob? stoj?c? u progu doros?o?ci jest stosunkowo wysokie. Nawet je?li nie posiada ona sta?ej pracy i regularnych, udokumentowanych dochodów. Zapraszamy do zapoznania si? z proponowanymi przez nas po?yczkodawcami, którzy oferuj? swoje us?ugi studentom 🙂

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

5 - 45 dni

Kwota pożyczki

100 - 1000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

250 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

300 - 2000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 2000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 2000 zł

Czas na spłatę

5 - 30 dni

Po?yczka dla studenta a ?ród?o dochodów

Wi?kszo?? pozabankowych po?yczkodawców nie wymaga od swoich klientów dostarczania za?wiadcze? o dochodach, wyci?gów z konta bankowego czy innych dokumentów, potwierdzaj?cych stabilno?? finansow?. Analitycy pracuj?cy na zlecenie instytucji pozabankowych dokonuj? analizy ryzyka wy??cznie na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz tych, pozyskanych z BIK-u i BIG-ów.

Cho? w przewa?aj?cej cz??ci wniosków znajduj? si? pytania na temat wysoko?ci i ?ród?a dochodów, osoby wnioskuj?ce nie maj? obowi?zku potwierdzania zadeklarowanych informacji dodatkowymi dokumentami. Czasem zdarza si? jednak, ?e po?yczkodawcy pozostawiaj? sobie prawo do potwierdzenia prawdziwo?ci zadeklarowanych informacji z pracodawc?. Je?li chcesz unikn?? takiego scenariusza, dok?adnie przeanalizuj zapisy umowy oraz informacje umieszczone na stronie internetowej wybranego serwisu.

Po?yczka dla studenta a zdolno?? do sp?aty

Student, który chce otrzyma? szybk? po?yczk? przez internet, musi mie? odpowiednio wysok? zdolno?? do sp?aty. W praktyce oznacza to, ?e jego dochody musz? by? na tyle wysokie, aby móg? zwróci? po?yczone pieni?dze we wskazanym przez po?yczkodawc? terminie. Udzielenie po?yczki osobie bez zdolno?ci do sp?aty, ju? na starcie znacz?co zwi?ksza ryzyko po?yczkodawcy i niemal automatycznie skazuje go na straty. W przeciwie?stwie do banków pozabankowi po?yczkodawcy akceptuj? jednak tak?e dochody, pochodz?ce z niestandardowych ?róde?. Dodatkowe ?rodki mo?e wi?c pozyska? student, który udziela korepetycji, pomaga w barze szybkiej obs?ugi lub roznosi ulotki.

Po?yczka dla studenta ta?sza ni? w banku

Ogromne znaczenie, zw?aszcza dla najm?odszych, licz?cych ka?dy grosz klientów ma ca?kowity koszt zaci?gni?cia po?yczki. Nie wszyscy zdaj? sobie spraw?, ?e w przypadku po?yczki pozabankowej mo?e by? on sporo ni?szy ni? w banku. Jak to mo?liwe? Aby przyci?gn?? (i zatrzyma?) nowych klientów wiele serwisów udziela obecnie zupe?nie darmowych chwilówek. Si?gaj?c po takie finansowanie, nie zap?acisz odsetek, prowizji, ubezpieczenia i ?adnych innych op?at oko?opo?yczkowych.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania darmowej po?yczki wyniesie wi?c dok?adnie 0 proc. Cho? wiele osób ma sporo obaw przez zaci?gni?ciem darmowej chwilówki (w ko?cu jak to mo?liwe, ?e firma po?yczkowa po?ycza pieni?dze zupe?nie za darmo?), z ca?? pewno?ci? s? one nieuzasadnione. Jedynym warunkiem braku op?at jest bowiem terminowa sp?ata zobowi?zania. Je?li zwrócisz pieni?dze we wskazanym przez po?yczkodawc? terminie, mo?esz by? pewien, ?e nie obci??y Ci? on dodatkowymi op?atami.

Po?yczka dla studenta — wa?ne kryterium wieku

Zanim wybierzesz firm? po?yczkow?, zwró? uwag? nie tylko na dost?pne w ka?dej z nich kwoty po?yczek, terminy sp?aty oraz wysoko?? op?at oko?opo?yczkowych. Nie mniej wa?ne, zw?aszcza w przypadku najm?odszych klientów jest tak?e kryterium wieku. A to, w zale?no?ci od firmy mo?e wygl?da? odmiennie. Je?li dopiero rozpocz??e? studia i masz nie wi?cej ni? 18 lub 19 lat, poszukaj po?yczkodawcy, który udziela po?yczek tak m?odym klientom. Jak nietrudno zgadn??, nie b?dzie ich na rynku zbyt wielu. Zdecydowanie wi?kszy wybór b?d? mia?y osoby, które uko?czy?y 20,21 i 22 lata. Serwisów udzielaj?cych chwilówek dwudziestolatkom jest na rynku kilkadziesi?t.

Chwilówki dla studentów — szybko i wygodnie

Zaznajomieni z nowoczesnymi technologiami studenci mog? po?yczy? pieni?dze nie tylko za po?rednictwem komputera, ale równie? smartfona lub tabletu. Wszystko za spraw? nowoczesnych aplikacji mobilnych, które udost?pniaj? swoim klientom firmy po?yczkowej. Przejrzysty interfejs, intuicyjna struktura oraz szybko?? dzia?ania takich narz?dzi sprawiaj?, ?e po?yczanie pieni?dzy jest jeszcze szybsze, ?atwiejsze i bardziej komfortowe. Dzi?ki aplikacji z powodzeniem zaci?gniesz chwilówk? w drodze na uczelni?, w przerwie mi?dzy zaj?ciami czy jad?c na weekend z przyjació?mi.

Gro?ne konsekwencje nieterminowej sp?aty

Cho? szybk? po?yczk? przez internet bardzo ?atwo otrzyma?, cz?sto zdecydowanie trudniej j? sp?aci?. Doskonale przekona?y si? o tym osoby, które decyzj? o zaci?gni?ciu chwilówki podj??y pod wp?ywem chwili. Zanim wype?nisz i wy?lesz wniosek po?yczkowy, upewnij si?, ?e zdo?asz sp?aci? po?yczk? w terminie. Je?li nie zwrócisz pieni?dzy na czas, po?yczkodawca b?dzie mia? prawo anulowa? promocyjne warunki i obci??y? Ci? kosztami w standardowej wysoko?ci. A te, jak nietrudno zgadn?? nie s? najni?sze.

Przed?u?aj?ce si? opó?nienie mo?e skutkowa? procedur? windykacyjn?, przekazaniem sprawy zewn?trznej firmie windykacyjnej, a nawet skierowaniem jej na drog? post?powania s?dowego i egzekucyjnego. Nie wszyscy wiedz? równie?, ?e brak terminowej p?atno?ci mo?e zawa?y? tak?e na ich… przysz?ych planach. Nieterminowa sp?ata mo?e skutkowa? przekazaniem informacji o opó?nieniu do Biura Informacji Kredytowej.

Bior?c pod uwag? fakt, ?e dane zgromadzone w BIK-u mog? by? udost?pniane nawet przez 5 lat, konsekwencje jednej nieprzemy?lanej decyzji mo?esz ponosi? jeszcze bardzo d?ugo. Niski scoring mo?e by? bowiem istotn? przeszkod? w uzyskaniu kredytu hipotecznego czy samochodowego. A brak mo?liwo?ci realizacji w?asnych planów, szczególnie dla osoby stoj?cej u progu doros?o?ci mo?e by? wyj?tkowo trudny do „prze?kni?cia”.

Kredyt studencki czy po?yczka – co wybra??

Mnogo?? wyboru po?yczek online, w tym tak?e po?yczek dla studentów, sprawia, ?e samodzielne utrzymanie si? klienta podczas nauki nie musi by? trudne. Najcz??ciej wybieranymi przez klientów po?yczkami s? darmowe pierwsze chwilówki. S? one doskona?e dla studentów, którzy licz? si? z ka?d? z?otówk? i nie chc? ponosi? dodatkowych kosztów. Z drugiej strony, dobrym rozwi?zaniem mo?e wydawa? si? nisko oprocentowany kredyt studencki.

Czym jest kredyt studencki?

Kredyt studencki zwany jest inaczej kredytem z dop?atami do oprocentowania i jest dost?pny wy??cznie dla osób ucz?cych si? na uczelniach wy?szych. Uprawnieni s? studenci uczelni ka?dego stopnia, zarówno publicznych jak i niepublicznych, ale podj?tych przed 25. rokiem ?ycia. Kredyt studencki mo?e zosta? udzielony maksymalnie na okres studiów nie przekraczaj?cy 6 lat. Student nie otrzymuje od banku pe?nej kwoty kredytu, a jedynie miesi?czne transze.

Warunkiem koniecznym do uzyskania takiego kredytu jest dochód netto studenta (je?li utrzymuje si? sam) lub przypadaj?cy na jedn? osob? w rodzinie studenta. Poziom tego dochodu jest ustalany co roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego, a w roku akademickim 2017/2018 wynosi? on 2500 z?otych netto. Ka?dy wniosek kredytowy wymaga por?czenia najcz??ciej dwóch osób, przy czym mog? to by? rodzice. Por?czy? mo?e tak?e Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jednak uzyskanie takiej gwarancji zazwyczaj nastr?cza sporo trudno?ci.

Ile wynosi i ile kosztuje kredyt studencki?

Najcz?stsz? przyznawan? kwot? kredytu jest 600 z?otych miesi?cznie. Jest to standardowa kwota startowa, cho? w szczególnych przypadkach mo?e by? zwi?kszona do 800 i 1000 z?otych lub obni?ona do 400 z?otych miesi?cznie. Wyp?ata kredytu zostanie wstrzymana je?li student nie zaliczy semestru lub nie przedstawi w terminie wa?nej legitymacji studenckiej.

Po sko?czeniu studiów, studenta obowi?zuj? dwa lata karencji, wi?c sp?at? kredytu rozpoczyna on dopiero po up?ywie tego okresu. Liczba rat, w jakich nale?y taki kredyt sp?aci? wynosi dwukrotno?? wyp?at kredytu. Dla przyk?adu, osoba otrzymuj?ca kredyt studencki przez dwa lata, b?dzie go sp?aca? ratalnie przez cztery lata. Dodatkowo, taki kredyt jest bardzo nisko oprocentowany. Obecnie wysoko?? odsetek wynosi 1,75% w skali roku. W niektórych przypadkach mo?na te? liczy? na umorzenie cz??ci kredytu, je?li osi?ga si? wybitne wyniki w nauce.

Kiedy wybra? kredyt?

Kredyt studencki najcz??ciej wybieraj? osoby, które nie maj? odpowiedniej zdolno?ci kredytowej, czyli albo nie pracuj?, albo otrzymuj? niskie dochody. W takich przypadkach, comiesi?czna dodatkowa gotówka mo?e by? wybawieniem. Nie zawsze jednak kredyt si? sprawdzi, a potencjalnie zainteresowane mog? by? tylko niektóre grupy studiuj?cych osób. U kogo kredyt studencki sprawdzi si? lepiej ni? po?yczka? Najbardziej skorzystaj? studenci:

• niepracuj?cy lub pracuj?cy dorywczo,
• b?d?cy na utrzymaniu rodziców,
• wyje?d?aj?cy na zagraniczne stypendia, np. Erasmus,
• potrzebuj?cy jedynie niewielkiej miesi?cznej pomocy finansowej, maj?cy pewno??, ?e kwot? na nieprzewidziane wydatki mog? po?yczy? od rodziny.

Wady kredytu, a po?yczki dla studentów

Kredyt studencki nie b?dzie dobrym rozwi?zaniem dla studentów utrzymuj?cych si? samodzielnie lub mog?cych liczy? tylko na symboliczn? pomoc od rodziny. Student, który posiada swoje dochody, nawet w niezbyt wygórowanej kwocie, pokrywaj?ce podstawowe wydatki mo?e kredytu studenckiego po prostu nie otrzyma?. W za?o?eniu ma on by? wsparciem tylko dla najmniej zamo?nych, a liczba takich kredytów jest bardzo ograniczona. Ponadto, kredyt studencki jest pewnym ryzykiem. Istnieje mo?liwo??, i? trzeba b?dzie zacz?? sp?aca? go szybciej, np. gdy powinie si? noga na egzaminach lub z innego powa?nego powodu trzeba b?dzie przerwa? studia.

Wymagane jest tak?e zabezpieczenie kredytu w postaci por?czenia, najcz??ciej rodziców studenta. Ci z kolei nie zawsze mog? zosta? gwarantem, czy to z powodu zbyt niskich dochodów, czy te? ze wzgl?du na inne zobowi?zania finansowe. Po?yczki online za? takiego por?czenia nie wymagaj?.

Po?yczka ma kluczow? przewag? nad kredytem studenckim w jeszcze jednej kwestii – jest to kwota, w jakiej jest udzielana. Przy pobieraniu kredytu studenckiego, samodzielny student i tak musi pracowa?, dorywczo lub na sta?e, a nawet w pe?nym wymiarze godzin, gdy? sama kwota kredytu nie wystarczy na pokrycie wszystkich najpotrzebniejszych wydatków. Kredyt jest wi?c dope?nieniem miesi?cznego bud?etu studenta. Niestety, nie ma w tym miejsca na nieprzewidziane wydatki – ksi??ki, kursy, choroba.

Ka?de zobowi?zanie trzeba sp?aca?

Dodatkow? zalet? po?yczki jest to, i? student mo?e do?? szybko pozby? si? balastu finansowego, a niektórych mo?e przera?a? konieczno?? uwi?zania si? kredytem na 10 lat. Jakkolwiek, oba typy finansowania zale?? od osobistej sytuacji po?yczko- lub kredytobiorcy i stanowi? dla niego pewne obci??enie. Ka?da decyzja finansowa wymaga zastanowienia i przemy?lenia, bo to – szczególnie dla studenta wchodz?cego w doros?e ?ycie – inwestycja w przysz?o??.