Chwilówki bez za?wiadcze?

Jednym z niezaprzeczalnych walorów instytucji pozabankowych jest stosowana przez nie uproszczona procedura badania zdolno?ci kredytowej. Dzi?ki niej mo?na otrzyma? chwilówk? na dowód — bez za?wiadcze?, dokumentów i wyci?gów z konta bankowego. Czym jest uproszczona procedura badania zdolno?ci kredytowej? Mówi?c w sporym skrócie, taki sposób weryfikacji zdolno?ci do sp?aty eliminuje konieczno?? dostarczania po?yczkodawcy dodatkowych dokumentów, potwierdzaj?cych wysoko?? i ?ród?o dochodu. Decyzja podejmowana jest wy??cznie na podstawie danych zawartych w dowodzie osobistym oraz informacji pozyskanych z baz BIK i BIG.

Chwilówki bez za?wiadcze? — wymagania

Pozabankowi po?yczkodawcy udzielaj?cy chwilówek bez za?wiadcze? nie s? zbyt wymagaj?cy w stosunku do wnioskuj?cych. Aby otrzyma? pieni?dze, wystarczy posiada? dowód osobisty, polskie obywatelstwo, w?asne konto w banku, adres e-mail oraz aktywny numer telefonu komórkowego. Niezb?dne b?dzie tak?e spe?nienie okre?lonego przez po?yczkodawc? kryterium wieku.

Do otrzymania po?yczki bez za?wiadcze? potrzebna b?dzie tak?e wymagana przez po?yczkodawc? zdolno?? do sp?aty. Nie oznacza to jednak, ?e po?yczkobiorca musi pracowa? na podstawie umowy o prac? i zarabia? krocie. W przeciwie?stwie do banków firmy po?yczkowe s? zdecydowanie bardziej otwarte na niestandardowe ?ród?a dochodów takie jak alimenty, ?rodki z programu Rodzina 500+, wynajem nieruchomo?ci, emerytura czy renta.

Poni?ej przedstawiamy list? firm, które udziel? chwilówki bez za?wiadcze?. Warto zaznaczy?, ?e wszystkie firmy w zestawieniu to sprawdzone, wiarygodne podmioty o ugruntowanej pozycji na rynku. Zapraszamy do zapoznania si? z list? 🙂

Kwota pożyczki

200 - 3000 zł

Czas na spłatę

10 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 2000 zł

Czas na spłatę

7 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 2000 zł

Czas na spłatę

7 - 30 dni

Kwota pożyczki

300 - 2000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 6000 zł

Czas na spłatę

1 - 65 dni

Czy osoba bezrobotna mo?e otrzyma? chwilówk? bez za?wiadcze??

Osoba bezrobotna mo?e otrzyma? chwilówk? bez za?wiadcze?. Pod warunkiem jednak, ?e posiada dochody, które pozwol? jej sp?aci? zaci?gni?te zobowi?zanie. Mog? one pochodzi? z innych ni? etat ?róde? i nie musz? by? udokumentowane. Wi?kszo?? firm udzielaj?cych szybkich po?yczek nie wymaga bowiem dostarczania dokumentów, które je potwierdz?.

Jak wnioskowa? — krok po kroku

Proces wnioskowania o chwilówk? bez za?wiadcze? jest szybki i bardzo ?atwy. Pierwszym krokiem na drodze do otrzymania dodatkowych ?rodków powinien by? wybór sprawdzonej, wiarygodnej firmy po?yczkowej. Je?li zale?y Ci na tym, aby po?yczkodawca wywi?za? si? ze swoich obowi?zków, ochroni? Twoje dane osobowe i zwyczajnie Ci? nie oszuka?, si?gnij po po?yczk? w jednym ze wskazanych przez nas wy?ej serwisów.  Po wybraniu „tego jedynego” wejd? na jego stron? internetow?, a nast?pnie przy pomocy suwaków okre?l preferowan? kwot? i termin sp?aty zobowi?zania.

Zapoznaj si? równie? z formularzem informacyjnym — arkuszem, który kompleksowo okre?la zasady po?yczania i zwrotu pieni?dzy. Wi?kszo?? firm umieszcza taki dokument zaraz pod kalkulatorem po?yczkowym, który pozwala na samodzieln? kalkulacj? kosztów chwilówki. Nast?pnym elementem b?dzie konieczno?? wype?nienia wniosku po?yczkowego. Standardowe formularze zawieraj? pytania dotycz?ce personaliów osoby wnioskuj?cej, jej adresu, numeru konta bankowego, adresu e-mail i numeru telefonu.

Po?yczkodawcy prosz? te? zazwyczaj o wskazanie ?ród?a dochodu, stanu cywilnego czy liczby osób na utrzymaniu. To w?a?nie na podstawie wskazanych we wniosku informacji analizuj? zdolno?? do sp?aty chwilówki i wydaj? decyzj?. Zanim to nast?pi, konieczna b?dzie jednak weryfikacja to?samo?ci. Czym jest i czemu s?u?y taka procedura?

Weryfikacja to?samo?ci a chwilówki bez za?wiadcze?

G?ównym celem weryfikacji to?samo?ci jest zapewnienie bezpiecze?stwa obu stronom umowy i potwierdzenie, ?e osoba wnioskuj?ca w rzeczywisto?ci jest w?a?nie t?, za któr? si? podaje i nikt si? pod ni? nie podszywa. Chc?c zweryfikowa? to?samo?? wnioskuj?cego, wi?kszo?? firm wymaga wykonania przelewu na drobn? kwot?. Kiedy pieni?dze zostan? zaksi?gowane, mo?liwe b?dzie sprawdzenie, czy dane zawarte we wniosku s? takie same jak personalia w?a?ciciela rachunku.

Niektóre serwisy udzielaj?ce chwilówek bez za?wiadcze? posz?y o krok dalej, udost?pniaj?c swoim klientom mo?liwo?? sprawdzenia danych osobowych przy pomocy aplikacji. Takie narz?dzia w bezpieczny i szybki sposób ??cz? si? z ROR-em osoby wnioskuj?cej, przekazuj?c po?yczkodawcy niezb?dne dane. Warto doda? jednak, ?e niektóre z nich, np. aplikacja Instantor ma dost?p nie tylko do personaliów w?a?ciciela konta, ale równie? do historii rachunku i przeprowadzanych transakcji. Takie narz?dzie mo?e by? wi?c dla po?yczkodawcy istotnym ?ród?em informacji na temat zdolno?ci kredytowej wnioskuj?cego.

Chwilówki bez za?wiadcze? a tempo otrzymania pieni?dzy

Brak konieczno?ci dostarczania po?yczkodawcy dodatkowych dokumentów sprawia, ?e chwilówk? bez za?wiadcze? mo?na otrzyma? bardzo szybko. Nawet w ci?gu kilkunastu minut od momentu z?o?enia wniosku po?yczkowego. Tempo otrzymania pieni?dzy zale?y jednak przede wszystkim od sposobu przeprowadzenia weryfikacji.

Jak otrzyma? chwilówk? bez za?wiadcze? jak najszybciej?

Je?li chcesz otrzyma? pieni?dze w ekspresowym tempie, wykonaj przelew weryfikacyjny na konto po?yczkodawcy w tym banku, w którym sam posiadasz rachunek. Dzi?ki temu transfer zostanie zaksi?gowany w ci?gu kilku chwil, a po?yczkodawca b?dzie móg? szybko wyda? decyzj? i wyp?aci? pieni?dze. Je?li Twój ROR znajduje si? w ma?o popularnym banku, zamiast tradycyjnej metody sprawdzenia to?samo?ci wybierz weryfikacj? przez aplikacj?. Taki sposób potwierdzenia personaliów eliminuje bowiem konieczno?? oczekiwania na zaksi?gowanie ?rodków i co za tym idzie mo?e odby? si? bardzo szybko.

Chwilówka bez za?wiadcze? — jak sp?aci?

Aby sp?aci? chwilówk?, mo?esz wykona? standardowy przelew na konto firmy po?yczkowej lub dokona? sp?aty przez swoje konto klienta, na stronie internetowej serwisu.

Pami?taj jednak, ?e za dzie? sp?aty zobowi?zania uznaje si? nie dzie? wykonania transferu, ale dat? zaksi?gowana ?rodków na koncie. Je?li b?dziesz sp?aca? po?yczk? na poczcie lub w banku, we? pod uwag? „margines bezpiecze?stwa” i wykonaj przelew 3-4 dni wcze?niej przed wskazanym przez po?yczkodawc? terminem.